Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 31 marca 2009r.

                                                                                      Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 31 marca 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Informacja na temat wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli wewnętrznej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

5.       Analiza następujących dokumentów:

5.1  wykazu  uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008;

5.2  rozliczenia dotacji przyznanych w 2008 r;

5.3  skutki decyzji wydanych przez Burmistrz Miasta Lublińca w 2008 roku na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty);

5.4 informacja o środkach finansowych przekazanych w 2008 r. organizacjom pozarządowym;

5.5 informacja na temat wykonania zadań inwestycyjnych;

6.       Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Maria Dmitriew. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 6 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 6 głosów „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy stanie 6 głosów „za”.

Ad 4.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy  uzyskać informację w przedmiocie wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli wewnętrznej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu. W związku z czym Przewodnicząca przywitała dyrektor MDK panią Agatę Woźniak – Rybka i poprosiła o omówienie tematu.

Dyrektor MDK: stwierdziła, że od kiedy została dyrektorem MDK pracuje nad zmianami w jednostce. W związku z czym wprowadza szereg wewnętrznych aktów prawnych celem właściwego funkcjonowania MDK m.in. został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem dyrektora. Przyjęcie nowego regulaminu organizacyjnego spowodowało powstanie nowych działów oraz zmiany w zakresach kompetencji pracowników.

Wiele kontrowersji w MDK budziło działanie księgowego, w szczególności co do braku współpracy z dyrekcją oraz pracownikami. Niewłaściwe działanie księgowego dotyczyło również spraw właściwej dokumentacji finansowo - prawnej, a dokładnie  w niektórych przypadkach jej braki np. braki w zamówieniach, umowach. Z księgowym rozwiązano umowę o pracę i zatrudniono na tym stanowisku nową osobę. Celem prowadzenia właściwej obsługi prawnej w MDK został zatrudniony prawnik. Takie działania przynoszą pozytywne efekty.

Burmistrz Miasta: stwierdził, że w krótkim czasie było przeprowadzonych szereg zmian na stanowisku dyrektora MDK. Zmiany dotykały poszczególnych dyrektorów, a jak teraz widać osobą która tamowała właściwe działanie MDK był księgowy. Brak współpracy księgowego z poszczególnymi dyrektorami oraz pracownikami doprowadził do złej sytuacji w MDK. Taki obraz rzeczy potwierdził się na spotkaniu u Burmistrza. Po rozwiązaniu stosunku pracy z księgowym wszystko wraca do normalności. Oczywiście popełniane przez długi czas błędy trzeba naprawić. Doprowadzenie do stanu właściwego  musi potrwać pewien okres czasu.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było.

Ad. 5.1.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy omówić wykaz  uchwał i zarządzeń w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008. Poinformowała, że w 2008 r. zgodnie z posiadanymi dokumentami było 14 uchwał Rady zmieniających budżet oraz 19 zarządzeń Burmistrza w zakresie wykonania budżetu.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było.

  

 Ad. 5.2.

       Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy 
      
omówić rozliczenia dotacji przyznanych w 2008 r;  W ramach sprawy
       Przewodnicząca przedstawiła pisemną informację Burmistrza.   

 Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było.

Ad. 5.3

      Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy 
     
omówić skutki decyzji wydanych przez Burmistrz Miasta Lublińca w 2008 roku na    
     
podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na

      raty); W ramach sprawy  Przewodnicząca przedstawiła pisemną informację
      Burmistrza.
  

 Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było.

Ad. 5.4

      Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy 
     
omówić informacja o środkach finansowych przekazanych w 2008 r.  
     
organizacjom pozarządowym. W ramach sprawy  Przewodnicząca przedstawiła
      pisemną informację  
Burmistrza.

            Radna Iwona Janic: postawiła wniosek o uzyskanie informacji, które
           organizacje pozarządowe otrzymują dotację corocznie, i czy te organizacje się  
           powtarzają?  Ponadto zawnioskowała o przedstawienie  na najbliższe  
           posiedzenie komisji ofert, umów i  sprawozdań końcowych wskazanych w
           załączniku do niniejszego protokołu  zadań wykonywanych przez organizacje.

            Przewodnicząca: wskazała, że złożono wniosek formalny w związku z czym
           koniecznym jest głosowanie złożonego wniosku. 

            Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów „za”.

      Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było.

Ad. 5.5.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy omówić informację na temat wykonania zadań inwestycyjnych. W ramach sprawy  Przewodnicząca przedstawiła pisemną informację Burmistrza.  

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było.

Ad 6

 

Radny Alfred Prządło: podniósł sprawę planowanej inwestycji budowy „Dinoparku”, co do zapisów wysokości kar umownych.

Przewodnicząca Komisji: zaproponowała, aby kolejne posiedzenie komisji poświęcone absolutorium było wyznaczone na dzień 7 kwietnia 2009 r. godz. 11.00. Zebrani Radni jednogłośnie zaakceptowali termin 

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                           

                                                                                              Maria Dmitriew

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 31 marca 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2009 12:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż