Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 03.03.2009 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Kontrola przyczyn awarii instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim  w Lublińcu wraz z analizą skutków awarii.

5. Analiza następującej dokumentacji:

5.1. umowy zlecenia zawartej z Kazimierzem Grandysem;

5.2. dokumentacji technicznej instalacji kotłowni;

5.3. protokołu rokowań z dnia 29.09.2008 r. pomiędzy Urzędem Miasta, a LOK

O/Katowice;

5.4. wycena nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Jarosza.

6. Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Maria Dmitriew.Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Przewodnicząca Miara Dmitriew zaproponowała zmianę w porządku posiedzenia,   a mianowicie, aby porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Kontrola przyczyn awarii instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miejskim   w Lublińcu wraz z analizą skutków awarii.

4. Analiza następującej dokumentacji:

4.1. umowy zlecenia zawartej z Kazimierzem Grandysem;

4.2. dokumentacji technicznej instalacji kotłowni;

4.3. protokołu rokowań z dnia 29.09.2008 r. pomiędzy Urzędem Miasta, a LOK

O/Katowice;

4.4. wycena nieruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Jarosza.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6. Sprawy bieżące.

Komisja przystąpiła do głosowania nad porządkiem obrad:

"za" 4 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

ad.3/ ad.4.

ad.4 Przewodnicząca Maria Dmitriew  - rozpoczęła część merytoryczną posiedzenia od analizy umowy zlecenia zawartej w dniu 02.01.2008 r. pomiędzy Urzędem Miejski   w Lublińcu reprezentowanym przez Burmistrza E. Maniurę, a Kazimierzem Grandysem.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- wskazała, że przedstawiona   umowa w § 1 punkt 1 i 5 dotyczy: obsługi kotłowni c. o. w budynku tut. Urzędu oraz obowiązku polegającego na zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości w stanie technicznym budynku, w tym usterek w pracy kotłowni.

10.08- na posiedzenie przybywa Iwona Janic i  Leszek Ligowski

Kontynuując Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek poinformowała zebranych radnych, że do obowiązku zleceniobiorcy należy zapisywanie wszelkich uwag dotyczących pracy kotłowni.

Przewodnicząca Maria Dmitriew  - spytała się, czy do niniejszej umowy został zawarty   dodatkowy aneks w zakresie obowiązków Pana Kazimierza Grandysa. 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- odpowiedziała, że nie, gdyż umowa w pełni określa te obowiązki, wskazując na szczegółowe uregulowania  § 1. Ponadto Pan Kazimierz Grandys był zobowiązany do wykazania się szczegółowymi kwalifikacjami potwierdzonymi świadectwami do obsługi instalacji centralnego ogrzewania.

Radny Jerzy Orszulak - zapytał jak często dokonywane są przeglądy techniczne instalacji?

  

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- wskazała, że przeglądy dokonuje raz w roku  firma Pana Skorupy, a raz na pięć lat dokonywany jest przegląd techniczny, ostatnio taki przegląd techniczny miał miejsce w 2004 r.

Radny Jerzy Orszulak - zapytał czy ten przegląd nie wykazał jakiś nieprawidłowości   w pracy kotłowni?

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- odpowiedziała, że nie.  Następnie przedstawiła komisji książkę obsługi kotłowni. Ponadto Pani Naczelnik poinformowała radnych, że sprawa awarii była przedmiotem szczegółowego postępowania prowadzonego przez firmę ubezpieczeniową, które zakończyło się wypłaceniem wnioskowanej kwoty odszkodowania Urzędowi Miasta. Kontynuując Pani J. Rezek przedstawiła radnym książkę obiektu, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeglądów wykonywanych co 5 lat i przeglądów rocznych. W książce budynku       znajduje się adnotacja o zdarzeniu, które miała miejsce z 23 na 24 listopada ubiegłego roku. Kolejną dokumentacją przedstawioną przez Panią Naczelnik była książka pracy kotłowni,  w której Pan Kazimierz Grandys wpisuje: kiedy jest, co zauważa oraz jaki jest poziom wody. W dokumentacji jest także notatka sporządzona przez zleceniodawcę  o zdarzeniu    z dnia 23 na 24 listopada 2008 r. W dniu dzisiejszym prowadzone są prace nad sporządzeniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  o dofinansowanie wymiany stropów w budynku Urzędu.

Radny Jerzy Orszulak- wskazał, że książka pracy kotłowni jest dla kotłowni węglowych,  a nie gazowych dlatego też powinna zostać zmieniona oraz zapytał czy możliwe jest wskazanie osób winnych tej awarii.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek - odpowiedziała, że bezspornym jest fakt, że ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przyczyny awarii stwierdził, że przedmiotowe zdarzenie miało charakter wypadku losowego kwalifikującego w pełni prawo do odszkodowania w pełnej wysokości za skutki zalania Urzędu.

Radny Jerzy Orszulak- zapytał jaka jest żywotność instalacji c.o.?

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- odpowiedziała, że producenci w opisach informują, że taka żywotność wynosi około 40/ 50 lat.

Przewodnicząca Maria Dmitriew  - informuje radnych, że w dokumentacji technicznej znajdują się także notatki sporządzane przed okresem grzewczym ( wrzesień ) przez Pana Kazimierza Grandysa dotyczące sprawności systemu c.o. i prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego ww. notatki nie są rejestrowane w spisie dokumentów ?

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- odpowiedziała, że brak rejestracji w spisie dokumentów wynika z przyjętego w Urzędzie programu rejestracji spraw w systemie SEKAP,  oznacza to, że spis spraw tak zwany "papierowy" musi odzwierciedlać spis spraw w elektronicznym systemie SEKAP. Każdy dokument musi zostać zarejestrowany w referacie sekretariatu, zanim zostanie wdrożony "w życie".    Pan K. Grandysa nie miał obowiązku sporządzania takich notatek, ale skoro sporządzał je Pani Naczelnik uznała, że należy je dołączyć do dokumentacji.

Kontynuując Pani Naczelnik przedstawiła radnym protokół  z dnia 26 listopada 2008 r. sporządzony bezpośrednio po awarii, protokół z 28 listopada 2008 r. sporządzony przez mgr inż. Artura Kotasa posiadającego uprawnienia budowlane, protokoły z przeglądów kominiarskich, protokół z 22 października 2007 r. z przeglądu technicznego budynku wykonanego przez Macieja Rubika. Ponadto Pani Jolanta Ryzyk wskazała, że pomiary elektryczne były wykonane ostatnio 01 marca 2004 r. , kolejne badanie powinno zostać wykonane w 2009 r. i w związku z tym  że w Urzędzie zostanie w całości wymieniona instalacja elektryczna, badanie takowe zostanie przeprowadzone po wymianie instalacji.

Przewodnicząca Maria Dmitriew  - wskazała, że niezrozumiała jest taka ogromna liczba litrów wody jaka zalała tut. Urząd,  gdyż pojemność i mechanizm działania instalacji nie wskazują, na to że mogłoby dojść do takich zniszczeń.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek- odpowiedziała, że nie posiada aż takiej dokładnej wiedzy technicznej na ten temat.

Przewodnicząca Maria Dmitriew  - zgłosiła wniosek o wystąpienie na piśmie do burmistrza o dokładne wyjaśnienie kwestii dotyczącej  pojemność i mechanizmu działania instalacji, a dokładnie wyjaśnienia skąd tyle litrów wody zalało Urząd.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym przez Nią wnioskiem :

Komisja przystąpiła do głosowania nad wnioskiem obrad:

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Maria Dmitriew - poprosiła radną Danutę Lampka o odczytanie protokołu rokowań z dnia 29.09.2008 r. pomiędzy Urzędem Miasta, a LOK O/Katowice.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Daniel Delekta -  wskazał, że  protokół rokowań z dnia 29.09.2008 r. miał charakter intencyjny  i poprzedzał zawartą w formie aktu notarialnego umowę zamiany. W § 1 protokołu strony zobowiązały się, że Miasto Lubliniec przeniesie na LOK własności działki o nr 1827/190 opisanej w księdze wieczystej pod numerem CZ1L/00000795/0 o łącznej powierzchni 2200 m ?, natomiast Liga Obrony Kraju do przeniesienia na gminę Lubliniec prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta, których łączna powierzchnia wynosi 3596 m kwadratowych, a powstała dysproporcja, miała zostać wyrównana w formie  pieniężnej.

Przewodnicząca Maria Dmitriew - zapytała się czy gminy żydowskie lub inne organizacje żydowskie wyraziły chęć uczestniczenia w części kosztów utrzymania cmentarza żydowskiego w Lublińcu.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Daniel Delekta - stwierdził, że na razie nie.

 

Przewodnicząca Maria Dmitriew  zapytała zebranych radnych czy ktoś ma pytanie do zagadnień omówionych przez Panią Naczelnik Jolantę Ryzyk lub Pana Naczelnika Daniela Delektę. Nikt z radnych nie zgłosił się

 

11. 25- posiedzenie opuszcza Naczelnik Wydziału Organizacji i Kontroli Jolanta Rezek    i Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Daniel Delekta.

 

ad.5 Przewodnicząca Maria Dmitriew przystąpiła do  punktu 5 posiedzenia    

Po odczytaniu treści protokołu z dnia 24.02.2009 r. przez radną Danutę Lampka  Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma uwagi do jego treści. Nikt z radnych nie zgłosił się  i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem niniejszego protokołu

-       

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

 quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych)

 

 ad. 6. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie było, w związku z powyższym posiedzenia zakończono.

?Protokołowała                                                     Przewodniczący Komisji

      Andżelika Luba                                                                       Maria Dmitriew

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 03.03.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:02.04.2009 08:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 09:34