Protokół nr 29/09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 24.02.2009 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Przedszkole samorządowe - rola i zadania - wizyta w Przedszkolu.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w sprawie:

5.1. uchwalenia Regulaminu Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Lubliniec;

5.2. nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca

6. Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna  Renata Pilawa.  Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został  zatwierdzony :

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został przyjęty przy :

"za" 5 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

ad.4 Przedszkole samorządowe - rola i zadania - wizyta w Przedszkolu.

od godziny 13.10 do godziny 13.40 - radni zwiedzali przedszkole

Przewodnicząca Renata Pilawa  - oddała głos Pani Małgorzacie Krajuszek Dyrektor Przedszkola nr 3 i poprosiła o przedstawienie zadań jakie stają przed integracyjną placówką przedszkolną.

Dyrektor Przedszkola nr 3 Małgorzata Krajuszek -wskazała, że słowo integracja znaczy wspólne, dlatego też do przedszkola, kierowanego przez Panią Dyrektor Małgorzatę Krajuszek uczęszczają dzieci o normalnych i szczególnych potrzebach edukacyjnych. Placówka posiada 3 grupy integracyjne, jeszcze w zeszłym roku szkolnym były cztery  grupy (najmłodsza grupa nie jest oddziałem integracyjnym). Podstawą do zagwarantowania dzieciom specjalnej opieki przedszkolnej do niedawna była opinia wydawana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, obecnie przepisy w tym zakresie zmieniły się i konieczne jest wydanie nie opinii tylko orzeczenia przez ww. poradnię. Według wiedzy i doświadczenia Pani Dyrektor przepis ten biurokratyzuje postępowanie celem, którego jest zapewnienia odpowiedniego kształcenia najmłodszym dzieciom.

W następnym roku szkolnym 2009/2010 jeśli do przedszkola nie zostaną zapisane dzieci   o specjalnych potrzebach, powstanie problem czy placówka nadal będzie przedszkolem integracyjnym, gdyż pozostanie tylko jedno dziecko z takimi potrzebami. W przedszkolu realizowane są obowiązujące podstawy programowe oraz indywidualne programy nauczania opracowane dla dzieci specjalnej troski. Taki program nauczania opracowuje pedagog wraz z logopedą i psychologiem, oznacza to, że realizowany jest nie tylko ogólny program nauczania, ale także autorski program indywidualny. Obecnie uczęszcza do przedszkola 92 dzieci.

Radny Roman Marciniak - zapytał czy w tym roku rodzice wnioskowali o zmniejszenie opłat za przedszkole, gdyż pamięta, że w zeszłym roku były takie wnioski

Dyrektor Przedszkola nr 3 Małgorzata Krajuszek - potwierdziła, że faktycznie   w zeszłym roku rodzice zwracali się z prośbą o zmniejszenie opłat za przedszkole, natomiast w tym roku tylko jeden rodzic wystąpił z takim pytaniem i został ustnie poinformowany, że powinien złożyć wniosek organowi nadzoru.

Przewodnicząca Renata Pilawa  - zwróciła radnym uwagę na fakt, że przedszkola integracyjne takie jak Przedszkole nr 3 generują większe koszty, ale jest to wynikiem zatrudniania specjalistów takich jak: psycholog, logopeda itp. i oczywiście do tego należy doliczyć zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

Radny Gabriel Podbiał- zapytał się jakie dodatkowe zajęcia prowadzone są   w przedszkolu i czy w ramach zajęć dodatkowych przedszkolaki mają rytmikę?

Dyrektor Przedszkola nr 3 Małgorzata Krajuszek -odpowiedziała, że tylko język angielski.

Przewodnicząca Renata Pilawa  zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze pytanie do Dyrektor Przedszkola nr 3 Małgorzaty Krajuszek. Nikt z radnych nie zgłosił się.

ad. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad komisja rozpoczęła analizę projektów uchwał.

5.1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Lubliniec

Przewodnicząca Renata Pilawa - oddała głos Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia   i Pomocy Społecznej Cezaremu Nowickiemu  

Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Cezary Nowicki - wskazał, że powstała konieczność ponownego uchwalenia regulaminu, gdyż w między czasie przepisy ustawy zmieniły się i powyższy regulamin należy uchwalić na czas nieoznaczony.

Radny Roman Marciniak -zapytał kto zgodnie z regulaminem może wnioskować  o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk- Drzymała- wskazała, że wniosek może pochodzić od dyrektora, stowarzyszenia lub innej instytucji edukacyjne, w praktyce oznacza to, że nauczyciel może otrzymać więcej niż jedną nagrodę. 

Przewodnicząca Renata Pilawa  zapytała zebranych radnych czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w  przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Lubliniec. Nikt z radnych nie zgłosił. W związku z powyższym Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały:

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinie komisji.

5.2. Kolejnym punktem posiedzenia komisji było zaopiniowanie  projektu uchwały    w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad niniejszym projektem uchwały:

"za" 0 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 6

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że w wyniku głosowania projekt nie uzyskał pozytywnej opinii komisji, gdyż radni wstrzymali się podczas głosowania  nie wypowiadając się za lub przeciw projektowi uchwały. 

W związku z tym, że projekt uchwały został przygotowany przez Wydział Nieruchomości  i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Lublińca, a nikt z ww. wydziału nie przyszedł na posiedzenie komisji  Przewodnicząca Renata Pilawa zaproponowała by  w dniu 25.02.2009 r. odbyło się dodatkowe posiedzenie komisji w celu dokładnego przeanalizowania niniejszego projektu uchwały wraz z Naczelnikiem Danielem Delektą   i zarządziła głosowanie nad wnioskiem w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia komisji. 

"za" 6 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 6 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

ad. 6. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie było, w związku z powyższym posiedzenia zakończono.

Protokołowała                                                        Przewodniczący Komisji

      Andżelika Luba                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 29/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24.02.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:31.03.2009 07:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:57