Protokół Nr 27/09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 23 lutego 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Informacja  nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem, Straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.

         5.   Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 3 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 3 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”  

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali informację nt. działalności i możliwości współpracy    z samorządem, Straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Przywitał przedstawicieli wskazanych wyżej jednostek i poprosił  o zabranie głosu Prokuratora Rejonowego  Krzysztofa Droździoka.

Prokurator Krzysztof Droździok:  stwierdził, że informacja z działalności prokuratury przekazano radzie w formie pisemnej.  Ilość postępowań karnych maleje. Wykrywalność przestępstw rośnie. Nowela  prawa karnego z 2007 r. nałożyła na prokuraturę szereg nowych obowiązków. Obecnie w lublinieckiej prokuraturze pracuje 5 prokuratorów a powinno być ich 7. Udało się nam rozwiązać sprawę szeregu włamań i kradzieży przeprowadzanych przez zorganizowaną grupę przestępczą na terenie powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego, w szczególności na terenie gmin Lubliniec, Pawonków oraz Koszęcin.  Ogólnie spraw jest dużo,

przydałaby się większa obsada stanowisk. 

Radny Zygmunt Anczok:  stwierdził, że jedną grupę przestępcza się rozbija, a w jej miejsce wchodzi nowa.

Prokurator Krzysztof Droździok:  oświadczył, że członkowie grupy zostali zatrzymani na gorącym uczynku, dzięki pomocy m.in. młodzieży.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że plagą są pijani kierowcy.

Prokurator Krzysztof Droździok: oświadczył, że pijani kierowcy w całej Polsce są plagą. Pomimo zaostrzenia przepisów i sankcji za jazdę pod wpływem alkoholu, cały czas mamy problemy z alkoholem u kierowców. 

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Oświadczył, że z informacja pisemną prokuratury można się zapoznać w biurze rady.

Następnie porosił o zabranie głosu komendanta Straży Miejskiej UM Marka Suszę.

Komendant Straży Miejskiej Marek Susza: poinformował, że obecny stan straży to 7 strażników, 6 mundurowych i 1 administracyjny. Stan osobowy straży jest okrojony. Poprzednio było 14 strażników. W ramach posiadanych możliwości kadrowych staramy się wykonywać nałożone na nas obowiązki. Ważną sprawą dla straży jest wprowadzenie na terenie miasta monitoringu. Na początku mają być zainstalowane 3 kamery w centrum miasta. Monitoring ułatwi pracę strażnikom. Ze spraw bieżących które obecnie prowadzi straż to m.in. likwidacja dzikich wysypisk oraz nawisów (sopli) zagrażających bezpieczeństwu przechodniów. Ogólnie spraw jest dużo, ale braki kadrowe utrudniają ich realizację.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Następnie porosił o zabranie głosu komendanta Żandarmerii Wojskowej mjr Dariusza Żyżniewskiego. 

Komendant Żandarmerii Wojskowej mjr Dariusz Żyżniewski:   stwierdził, że zmiany w przepisach prawa zmieniły kompetencje żandarmerii. Obecnie żandarmeria jest uprawniona do prowadzenia sprawa tylko wewnątrz jednostki wojskowej. Wszelkie  sprawy zewnętrzne żołnierzy prowadzi policja i prokuratura. Spraw dotyczących żołnierzy w naszej jednostce praktycznie nie ma. Jest to jednostka zawodowa i żołnierze którzy tutaj służą zdają sobie sprawę z konsekwencji ewentualnego postępowania. Co do współpracy z miastem to układ się dobrze.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Następnie porosił o zabranie głosu komendanta Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michała Chrząstka.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Michał Chrząstek: stwierdził, że na terenie powiatu lublinieckiego w 2008 r. było 440 interwencji w tym na terenie Lublińca 67. W 2008 r. przez teren powiatu lublinieckiego przeszła trąba powietrzna. Jej skutki były usuwane przez PSP oraz OSP. Ponadto z ciekawszych spraw to awaria  gazociągu w Lublińcu. W okresie letnim straż usuwa groźne dla ludzi owady takie ja szerszenie czy osy. W okresie zimowym straż usuwa nawisy (sople) zwisające z dachów oraz zalegający na dachach śnieg. Strażacy są przygotowani do walki ze skutkami powodzi. Ponadto przypomniał o ogólnie dostępnym telefonie alarmowym 112. Budowana jest nowa siedziba PSP.

Poprosił o remont, zniszczonej  nawierzchni ulicy PCK która jest droga dojazdową do straży.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że dokumentacja na remont drogi PCK jest już przygotowana. Będzie się starał, aby droga została wyremontowana.

Przewodniczący Komisji: zapytał o sprawę monitoringu w Lublińcu?

Burmistrz Miasta: oświadczył, że na początku monitoring będzie obejmował 3 kamerki na ul. Lompy, ul. E. Stein oraz ul. Piłsudskiego w okolicy stacji paliw BP.

Monitoring na początku będzie obejmował stare miasto. Centrala monitoringu będzie się mieścić w straży miejskiej, a następnie będzie podłączona do Policji.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał o sprawę radarów  w mieście Lublińcu?

Burmistrz Miasta: stwierdził, że w ramach ogólnopolskiego programu w Lublińcu ma być zamontowanych 5 radarów. W całej Polsce ma być zamontowanych 3 tysiące radarów. Radary mają być zamontowane głównie na drogach wylotowych z miasta.      

Przewodniczący Komisji: porosił o zabranie głosu komendanta Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzeja Hudy.

Komendant Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzej Hudy: stwierdził, że Policja wykonuje swoje ustawowe zadania. Taka jak prokurator rejonowy Krzysztof Droździk tutaj wskazywał, że udało  się  zatrzymać na gorącym uczynku zorganizowaną grupę przestępcza działającą na terenie powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego, która przeprowadzała szereg włamań i kradzieży. W konsekwencji zatrzymania zabezpieczono majątek pochodzący z przestępstw. W ujęciu sprawców pomogły nam informacje młodych ludzi.  Oczywiście problemem są kierowcy pod wpływem alkoholu. Policja generalnie parę razy w roku przeprowadza akcje zwrócone przeciwko takim kierowcom. Współpraca z miastem układ się dobrze, ale co do wspólnych patroli ze strażą miejską to są one sporadyczne skutkiem zmniejszenia składu osobowego straży. Obecnie remontowany jest budynek Policji. Nie działa izba zatrzymań. Zatrzymanych odwozi się do sąsiednich  posterunków. Taka sytuacja jest przejściowa.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał, o parking przed Policją?

        

Komendant Powiatowej Policji  mł. insp. Andrzej Hudy: oświadczył, że parking jest  mały. Były  podejmowane próby stworzenia takiego parkingu na sąsiednim terenie gdzie są zlokalizowane obiekty handlowe. Działania nie przyniosły efektu bo grunt jest prywatny. Obecnie Policja korzysta na zasadzie współpracy z parkingu przy PKP.

Prokurator Krzysztof Droździok: oświadczył, że wskazana pomoc młodzieży przy ujęciu sprawców jest bardzo ważna z punktu widzenia świadomości prawnej społeczeństwa. Takie zachowania są wysoce chwalebne i potrzebne. Organy ścigania, często mają trudności w ujęciu sprawcy przestępstwa i taka pomoc społeczeństwa jest czymś bardzo ważnym   

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy zebrani mają pytania? Pytań nie było. Podziękował zebranym za przedstawienie informacji  nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem, Straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej w mieście Lublińcu.

Ad. 5

      Przewodniczący: stwierdził, że przechodzimy do spraw bieżących.

      Spraw bieżących nie przestawiono, w związku z czym Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 27/09 z posiedzenia Kimisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 23.02.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:27.03.2009 11:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:25