OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

 

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA ROZPATRZYŁ

29 NADESŁANYCH OFERT

8 OFERT ZOSTAŁO WYKLUCZONYCH Z PROCEDURY KONKURSOWEJ Z POWODU BRAKÓW FORMALNYCH. OFERTY TE ZOSTAŁY NADESŁANE PRZEZ NASTĘPUJĄCE ORGANIZACJE:

- POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

- STOWARZYSZENIE „MONAR”

- STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „HALKA”

- LUBLINIECKI KLUB SPORTOWY „SPARTA”

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJE

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

C. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

 

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „NADZIEJA”

Całoroczne organizowanie profilaktyki uzależnień, w tym zajęcia terapeutyczne i grupy wsparcia oraz przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, takich jak konkursy, szkolenia, zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

7.000 zł

 

PCK

ZARZĄD REJONOWY

W LUBLIŃCU

Promocja zdrowia i krwiolecznictwa oraz zasad bezpiecznego zachowania się na drodze wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubliniec

1.500 zł

D. ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

STOWARZYSZENIE „AMICUS”

Zorganizowanie II Biesiady Integracyjnej „Bądźmy Razem”

1.500 zł

 

STOWARZYSZENIE „SERCE DLA CHOREGO PSYCHICZNIE”

Impreza integracyjna przełamująca izolację społeczną chorych psychicznie z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO pt. „Schizofrenia-Więcej Zrozumienia i Tolerancji”

2.000 zł

 

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAW.

Organizacja VI Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych

2.500 zł

   

Organizacja 3-dniowego pleneru integracyjno-artystyczno-sportowego

2.000 zł

E. ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

STOWARZYSZENIE „AMICUS”

Organizacja Festynu Rodzinnego

„DZIECIĘCA SPRAWA”

2.000 zł

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

KOŁO LUBLINIEC

Integracja środowiska niewidomych zrzeszonych w Kole Lubliniec

1.000 zł

F. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

I TRADYCJI

 

STOWARZYSZENIE FUNDACJA

ŚW. ANNY

Prace konserwacyjne zabytków ruchomych

w kościele p.w. Św. Anny

10.000 zł

 

ZHP

KOMENDA HUFCA LUBLINIEC

Harce czterech pór roku

4.000 zł

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI LUBLINIEKCIEJ

Prezentacja dorobku kulturalnego miasta

1.000 zł

G. ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI

 

WKB „META”

Organizacja VIII Biegu Przełajowego

„O Nóż Komandosa”

10.000 zł

   

Uczestnictwo w imprezach sportowych i zawodach oraz organizacja zajęć w 2004 roku.

5.000 zł

 

LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

Utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych – korty tenisowe oraz ściana treningowa

1.000 zł

   

Organizacja turniejów, prowadzenie szkółki tenisowej

1.000 zł

 

LUBLINIECKI KLUB OYAMA KARATE

Organizacja całorocznych zajęć dla grup dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych

5.000 zł

   

Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego w ramach całorocznych zajęć sportowych w klubie.

4.000 zł

   

Uczestnictwo zawodników w cyklu 5 imprez ogólnopolskich

4.000 zł

 

STS “VICTORIA”

Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej

15.500 zł

   

Upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy ogólnomiejskie

15.000 zł

 

MKS EKO-SAN “LUBBALL”

 

Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, spartakiadach, rajdach.

10.000 zł

 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZACJI NASTĄPI PO PODPISANIU UMOWY.

 

BURMISTRZ MIASTA PODPISZE UMOWĘ Z ORGANIZACJĄ, KTÓRA ZŁOŻY W URZĘDZIE MIEJSKIM:

 

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ODPISU Z REJESTRU ZE STANEM

PRAWNYM I FAKTYCZNYM W DNIU PODPISANIA UMOWY

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:25.03.2004 10:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:15