Protokół Nr 28 /09

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 27 stycznia 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Omówienie polityki oświatowej w mieście Lublińcu.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5.      Przyjęcie sprawozdania  z działalności komisji za 2008 r.

6.      Przyjęcie planu pracy na 2009 r.

7.      Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 4 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 4 głosów „za”. 

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 4 głosy „za”.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu będziemy omawiali politykę oświatową miasta Lublińca. Przewodnicząca  przywitała panią Zastępcę Burmistrz Annę Jonczyk - Drzymała oraz Naczelnika wydziału oświaty UM Cezarego Nowickiego. Jak wiemy ustawa o systemie oświaty została istotnie zmieniona. Zmiany dotykają przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym. W szczególności zmiany przewidują pójście 6 - latków do szkół.  Wielu rodziców pyta  jak to ma wyglądać, kiedy mają zgłaszać dzieci do szkół, czy dzieci będą odbywały zajęcia w przedszkolu czy w szkole? Poprosiła o omówienie tematu przybyłych pracowników UM.

Naczelnik C. Nowicki: stwierdził, że termin rozpoczęcia uczęszczania 6 - latków do szkół został wydłużony do 2012 r. Jest to trafna decyzja ministerstwa. Obecnie lublinieckie szkoły są przepełnione i nie przygotowane na przyjęcie 6 - latków. Posłowie zwrócili się do nas o podanie sytuacji w naszych szkołach w związku z reformą oświaty. Jest propozycja aby jedno przedszkole zostało przekwalifikowane na szkołę, to rozwiązałoby problem 6 - latków. Należy dokonać szerokich analiz tego problemu oraz sytuacji ekonomicznej.

Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk – Drzymała: oświadczyła, że odbyło się spotkanie z rodzicami na którym omawiano sprawę 6 - latków. Rodzice boją się posyłać 6 - latki do szkół, uważają że odbiera się dzieciom ich dzieciństwo. Na chwilę obecną jest mało chętnych rodziców do posyłania 6 - latków do szkół.

Radny Zygmunt Anczok:  stwierdził, że rodzice maja prawo się bać bo nie otrzymali właściwej informacji. Administracja nie jest przygotowana na takie ruchy. Dzieciom trzeba zabezpieczyć właściwe warunki w szkołach.

Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że  dobrze się stało, że mamy więcej czasu, a dokładnie 3 lata na wprowadzenie przyjętych zmian w prawie oświatowym. Zmiany są daleko idące, np. zajęcia szkolne mogą być realizowane poza szkołą oraz tworzone będą do wyboru moduły (bloki) przedmiotów dla uczniów którzy będą je wykonywać. Proponuje aby miasto, wypracowało wspólną politykę oświatową dla wszystkich lublinieckich szkół.

Naczelnik C. Nowicki: oświadczył, że jego zdaniem tworzenie modułów jest dobre. Moduły przedmiotów dają uczniom możliwość wyboru i realizacji swoich zainteresowań i zdolności.  

Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że jego zdaniem mogą wystąpić utrudnienia szczególnie w sytuacji organizowania zajęć poza szkołą np. na Sparcie. W takiej sytuacji szkoła będzie musiała płacić za takie zajęcia poza swoją siedzibą. Kolejna sprawa to odpowiedzialność dyrektora za ucznia poza szkołą, to będzie bardzo trudne do realizacji.

Radny Zygmunt Anczok:  stwierdził, że pozalekcyjne  zajęcia sportowo - rekreacyjne często też są realizowane poza szkolą. Zapytał o realizacje tych zajęć w trakcie ferii.

Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że zajęcie nie są realizowane w trakcie ferii, gdyż są to za duże koszty.

Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk - Drzymała:  oświadczyła, że problem kosztów leży po stronie nauczycieli, którzy żądają za jedną godzinę zajęć o wiele większej stawki niż to określa program. Problem da się rozwiązać, gdyż wysokich stawek żądają nauczyciele dyplomowani, zaś młodzi nauczyciele stażyści zgadzają się wykonywać zajęcia za proponowane stawki zgodnie z programem.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że jak zawsze wszystko rozbija się o pieniądze.

Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk Drzymała: stwierdziła, że inną sprawą jest to, że zajęcia pozalekcyjne w szkołach, często są zbieżne z działalnością klubów sportowych np. Victorii lub Sparty. 

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że klub sportowy i szkoła realizują w gruncie rzeczy te same idee i cele.

Radna Danuta Lampka: stwierdziła, że podobna sytuacja co do stawek za godzinę zajęć jest w powiecie. Nauczyciele nie chcą realizować zajęć za małe pieniądze nawet za 70 złotych od godziny lekcyjnej.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że wątpliwość dotyczących zmian w prawie oświatowym jest bardzo dużo. Będziemy starali się je rozwiązywać w miarę upływu czasu. Zapytała czy zebrani mają pytania, pytań nie było.

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy do zaopiniowania dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczy włączenia do struktur Biblioteki Miejsko Powiatowej muzeum E. Stein, drugi projekt dotyczy zmiany ostatnio podejmowanej uchwały na sesji w sprawie nadania nazwy ulicy   Storczykowej.

a.)

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła że uchwała dotycząca  włączenia do struktur Biblioteki Miejsko - Powiatowej muzeum E. Stein, jest bardzo dobrym pomysłem. Bliska odległość biblioteki oraz podobny charakter działania wiąże zasadnicza  te dwie instytucje.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał, o koszty związane z utrzymaniem muzeum.

Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk - Drzymała: oświadczyła, że koszty ogrzewania gazowego nie są zbyt wysokie, za ostatnie 2 miesiące to kwota 1600 złotych. Jednocześnie poinformowała zebranych, że Starosta przyznał dotację na cele związane z działaniem muzeum.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał o kwotę 60 tysięcy złotych zwiększenia środków na muzeum.

Zastępca Burmistrza Anna Jonczyk - Drzymała: oświadczyła, że kwota 60 tysięcy zwiana jest z koniecznością zakupienia sprzętu multimedialnego, którego  nie zawierała dokumentacja remontowa.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów "za".

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

b.)

Przewodnicząca Komisji:  stwierdziła, że kolejnym projektem uchwały do zaopiniowania  jest zmiana uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy   Storczykowej. Zmiana ma charakter techniczny i dotyczy zmiany słowa wschodni na północny.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów "za".

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

 

Ad 4.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przyjąć sprawozdanie z działalności komisji za 2008 r. Odczytała zebranym przygotowane wcześniej sprawozdanie z działalność komisji za 2008 rok.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów "za".

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przyjąć plan pracy komisji za 2009 r. Odczytała zebranym przygotowany wcześniej program pracy komisji za 2009 rok.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosów "za".

  

 

       Ad 6

  Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszej komisji mamy do rozpoznania pismo pana Mariana Filipiaka dot. tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy. Strona w swoim piśmie zarzuca organowi, że tekst umieszczony na tablicy zawiera błędy gramatyczne.  Stwierdziła, że Rada zajmowała się ta sprawą i podjęła stosowną uchwałę. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Urząd Wojewódzki w zakresie treści tekstu który jest zamieszczony na tablicy cmentarnej. Rada Miejska nie ma wpływu na opinie Urzędu Wojewódzkiego.          

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                           

                                                                                              Renata Pilawa

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 28/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 27.01.2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.02.2009 10:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:55