Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 stycznia 2009r.

                                                                Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 28 stycznia 2009 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Przyjęcie sprawozdania  z działalności komisji za 2008 r.

5.      Przyjęcie planu pracy na 2009r.

6.      Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Maria Dmitriew. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.  Obecnych 6 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 6 głosów „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy stanie 5 głosów „za” i  1 głos  „wstrzymujący” .

Ad 4.

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przyjąć sprawozdanie z działalności komisji za 2008r. Odczytała zebranym przygotowane wcześniej sprawozdanie z działalność komisji za 2008 rok.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów "za".

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przyjąć plan pracy komisji za 2009r. Odczytał zebranym przygotowany wcześniej program pracy komisji za 2009 rok.

Przewodnicząca Komisji: zapytała, czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Głosowało 6 radnych. Oddano 6 głosów "za".

  

 

        Ad. 6

        Przewodnicząca Komisji: stwierdziła, że na dzisiejszym  posiedzeniu komisji mamy kontrolować rejestr

        umów gminy Lubliniec za 2008 r. Następnie Komisja dokonała kontroli rejestru i postawiła następujące wnioski w

        przedmiocie udostępnienia na najbliższe posiedzenie Komisji następujących umów:

- umowy z LOK zawartej w dniu 15 października 2008 r. w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego oraz budynków  Cmentarza Żydowskiego   (poz. 709  rejestru umów miasta Lublińca),

- umowy z LOK zawartej w dniu 11 listopada 2008 r.  w sprawie użyczenia nieruchomości (poz. 589   rejestru umów miasta Lublińca).

         Przewodnicząca Komisji: stwierdziła konieczność głosowania wniosków.

         Głosowało 6 radnych . Oddano 6 głosów „za”.

         Na tym posiedzenie zakończono.

        

        

                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                           

                                                                                              Maria Dmitriew

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 stycznia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Andżelika Luba
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.02.2009 08:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż