Protokół Nr 25/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 23 grudnia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji salonu gier (Fair Play)

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji salonu gier (Fin Korp)

6.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji salonu gier (Fortuna)

         7.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych 4 radnych.

 

Ad.  2.

Komisja  zatwierdziła porządek posiedzenia jednogłośnie. Głosowało 4 radnych. Oddano  4 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty, oddano  3 głosy „za” przy 1 „wstrzymującym” 

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali i opiniowali projekty uchwał w sprawie lokalizacji w mieście Lublińcu 3 salonów gier o wysokich wygranych. Wnioski zostały złożone przez firmy: Fortuna, Fin Korp oraz Fair Play. Witam przedstawicieli firm i proszę o zabranie głosu firmę Fair Play w materii złożonego wniosku.

Firma Fair Play pan Jan Kowalski: podziękował za zaproszenie na komisję. Nasza działalność jest legalna i regulowana prawem, przepisami ustawy o zakładach wzajemnych. Salony gier są zawarte w tej samej ustawie co totalizator sportowy.  Jesteśmy szczegółowo kontrolowani oraz nadzorowani m.in. przez Urzędy Skarbowe. Salony gier są bardzo dobrze zabezpieczone i chronione, posiadają monitoring. Pomagamy Policji przy poszukiwaniu przestępców. W salonie zatrudnionych jest od 6 do 12 profesjonalnie przygotowanych do pracy w salonie. Salony gier to normalna zgodna z prawem działalność gospodarcza. Mając powyższe na uwadze proszę o pozytywna opinie w przedmiocie lokalizacji salonu gier w Lublińcu.

Przewodniczący Komisji: zapytał czy w salonie podawany jest alkohol.

Firma Fair Play pan Jan Kowalski: oświadczył, że każdy salon ma swój barek w którym klienci mogą się napić napojów w tym alkoholowych. Salon o wysokich wygranych jest to salon który jest prowadzony na wysokim standardzie. Nasz klient musi mieć zapewnione dobre warunki.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał się czy pozostałe  salony gier w naszym mieście spełniają wymogi salonów o wysokich wygranych. Ustaw mówi o możliwości usytuowania 1 salonu w miejscowości do 100 tysięcy mieszkańców.

Firma Fair Play pan Jan Kowalski: stwierdził, że w Lublińcu nie ma jeszcze salonu o wysokich wygranych, są tylko salony o niskich wygranych, które faktycznie nie są kontrolowane.

Radny Zygmunt Anczok: wskazał, że w sąsiedztwie jest kościół i szkoły. W salonie będzie prowadzony hazard i podawany alkohol. Zapytał w jakich godzinach będzie działał salon i jak będzie jego powierzchnia użytkowa?

Firma Fair Play pan Jan Kowalski: oświadczył, że salon będzie działał faktycznie od południa do wczesnych godzin rannych następnego dnia celem rozliczenia poprzedniego dnia.  Powierzchnia to około 150 metrów kwadratowych.

Opinia którą wyraża Rada jest elementem formalnym wniosku o wydanie zezwolenia, kierowanego do Ministra. Oczywiście opinia ma charakter techniczny i nie wiąże, ostateczna decyzja leży po stronie ministra.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że lokalizacja salonu gier może budzić uzasadnione wątpliwości pod kontem bliskości kościoła, szkół czy uciążliwości dla mieszkańców tam mieszkających. Zapytał czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym  stwierdził konieczność przegłosowania  opinii do projektu uchwały. Wskazał, że na początku głosujemy opinię negatywna co do lokalizacji salonu.

Głosowało 4 radnych. Za opinia negatywną oddano 4 głosy.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że opinia w przedmiocie lokalizacji salonu gier jest negatywna.

 

      Ad. 5

      Przewodniczący: stwierdził, że przechodzimy do opiniowania kolejnego projektu

       w sprawie lokalizacji salonu gier (Fin Korp). Proszę o zabranie głosu przedstawiciela firmy.

      Firma Fin Korp pan Achimowicz: wskazał,  że firma Fin Korp wchodzi do grupy kapitałowej spółek, które prowadzą m.in. radi ESKA, Super Expres. Nasza firma jest jedna z głównych działających  w kraju w zakresie salonów gier. Nasz salony gier są bardzo dobrze prowadzone. Mamy wykwalifikowanych pracowników, ochronę oraz monitoring. Nasz monitoring może służ również miastu. Można udostępniać nagrania o raz podgląd na zewnątrz obiektu.

      Radny Ryszard Kozok: zapytał, gdzie działają takie salonu?

      Firma Fin Korp pan Achimowicz :  oświadczył, takie salony działają np. Częstochowie czy Opolu.

      Radny Ryszard Kozok: wskazał, że hazard niesie za sobą wiele tragedii życiowych. Zna dwie rodziny w Lublińcu które straciły przez hazard cały swój dorobek życia.

     

      Firma Fin Korp pan Achimowicz: wskazał, że ludzie dorośli mają wolną wolę. Ponadto zaprasza do odwiedzenia któregoś z salonów.

      Radny Ryszard Kozok: zapytał o ewentualne korzyści z lokalizacji salonu dla miasta.

      Firma Fin Korp pan Achimowicz: oświadczył, że korzyści mogą być obopólne. Zawsze można podpisać umowę partnerską, czy dofinansować działalność miasta. Zawsze można ponegocjować.

      Radny Ryszard Kozok: zapytał o przewidywana liczbę pracowników i metraż salonu.

 

      Firma Fin Korp pan Achimowicz: oświadczył, że przewiduje się zatrudnić około 8 pracowników przy 150  metrach kwadratowych powierzchni.

      Radny Zygmunt Anczok: zapytał dlaczego nagle 3 firmy występują o zgody na salony gier w tym samym czasie? Czy może były prowadzone badania rynku albo majętności mieszkańców?

      Firma Fin Korp pan Achimowicz: oświadczył, że chodzi bardziej o powiększenia zakresu działalności.

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że lokalizacja salonu gier podobnie jak poprzednio może budzić uzasadnione wątpliwości pod kontem bliskości kościoła, szkół czy uciążliwości dla mieszkańców tam mieszkających. Zapytał czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym  stwierdził konieczność przegłosowania  opinii do projektu uchwały. Wskazał, że na początku głosujemy opinię negatywna co do lokalizacji salonu.

Głosowało 4 radnych. Za opinia negatywną oddano 4 głosy.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że opinia w przedmiocie lokalizacji salonu gier jest negatywna.

     

  Ad. 6

Przewodniczący: stwierdził, że przechodzimy do opiniowania ostatniego projektu    w sprawie lokalizacji salonu gier (Fin Korp). Na posiedzenie nie przybył przedstawiciel firmy. Podobnie jak poprzednio lokalizacja salonu gier może budzić uzasadnione wątpliwości pod kontem bliskości kościoła, szkół czy uciążliwości dla mieszkańców tam mieszkających. Zapytał czy zebrani mają pytania. Pytań nie było, w związku z czym  stwierdził konieczność przegłosowania  opinii do projektu uchwały. Wskazał, że na początku głosujemy opinię negatywna co do lokalizacji salonu.

Głosowało 4 radnych. Za opinia negatywną oddano 4 głosy.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że opinia w przedmiocie lokalizacji salonu gier jest negatywna.

Ad. 7

Radny Zygmunt Anczok: zaproponował, aby na kolejnej komisji omówić sprawę organizacji ruch w mieści, oznakowania dróg. Obecnie przez miasta przechodzi cały tranzyt tak nie może być, nasze miejskie ulice tego nie wytrzymają. 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 25/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 23 grudnia 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 11:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:24