Protokół

z posiedzenia połączonych Komisji  Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 28 października 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

a.       uchwalenia „Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Lubliniec”,

b.       uchwalenia „Gminnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec”,

c.       ustalenia dla terenu Miasta Lublińca liczby punktów sprzedaży napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

d.       ustanowienia honorowego tytułu dla osób i podmiotów szczególnie zasłużonych dla miasta Lublińca.

5.       Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2008r.

         6.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia radny Wojciech Jędryka. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Przewodniczący  wskazał, że koniecznym jest dokonanie zmian porządku obrad komisji, gdyż przedłożone został dodatkowe projekty uchwał, dotyczące ustalenia podatków na 2009r. W związku z czym Przewodniczący zaproponował, aby w pkt. 4 porządku posiedzenia dodać następujące podpunkty zawierające projekty uchwał w sprawie:

      e)   ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2009,

      f) określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009 rok,

      g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009 r.,

      h) stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na 2009 rok,

       i) stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok, 

  

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 9 głosy „za”. 

Ustalony porządek posiedzenia:

         

         1.   Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie projektów uchwały w sprawie:

a. uchwalenia „Gminnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec”,

b. uchwalenia „Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w  Gminie Lubliniec”,

c.       ustalenia dla terenu Miasta Lublińca liczby punktów sprzedaży napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

d.       ustanowienia honorowego tytułu dla osób i podmiotów szczególnie zasłużonych dla miasta Lublińca.

      e.   ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2009,

      f. określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009 rok,

      g. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009 r.,

     h. stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na 2009 rok,

      i. stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok, 

5.       Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2008r.

   6.  Sprawy bieżące.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisja Zdrowia przyjęła jednogłośnie,7 głosów „za”. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie 2 głosy „za”.

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali dwa projekty uchwały z zakresu pomocy społecznej, w związku z czym porosił o omówienie tematu kierownik MOPS Aleksandrę Stachowia.

  1. uchwalenia „Gminnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec”,

Kierownik MOPS: wskazała, że przedmiotowy projekt uchwały koresponduje z programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Projekt uchwały ma swoje źródło w art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Oświadczyła, że rozmawiała z Burmistrzem w tej materii i powiadomiła go, iż  obydwa projekty uchwał są bezkosztowe. Ponadto w ramach przyjętych projektów można się starać o pozyskanie środków zewnętrznych np. z ministerstwa lub unijnych. Programy po przyjęciu uchwał będzie realizował MOPS. Praktycznie te programy są już realizowane przez MOPS, lecz aby jest ukonstytuować należy podjąć stosowne uchwały. W ramach projektu uchwały ma zostać otwarty punkt konsultacyjny dla petentów. Tak jak nazwa projektu uchwały mówi jest to   system Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który zawiera opis działań podejmowanych w tej materii sprawy przez MOPS.

Przewodniczący Komisji: porosił o omówienie drugiego projektu uchwały, gdyż ten projekt wiąże się z pierwszym. Następnie połączone Komisje zaopiniują projekty uchwał.         

b.      uchwalenia „Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w  Gminie Lubliniec”,

Kierownik MOPS: podniosła, że tak jak mówił Przewodniczący Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w  Gminie Lubliniec, jest związany z 

 Gminnym systemem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec. Program był konsultowany ze szkołami i jest konsekwencją przepisów ustawowych. Program opisuje działania które podejmuje MOPS w ramach opieki i profilaktyki nad dzieckiem.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że praktycznie oba programy są już realizowane przez MOPS. Następnie zapytał czy są pytania?  

Radny Wojciech Graca: zapytał, czy wskaźniki przemocy są  znane?

Kierownik MOPS: oświadczyła, że wskaźniki są ujmowane w sprawozdaniu z realizacji programu.

Radny Wojciech Graca: zapytał, co powinna zrobić potencjalna ofiara przemocy?

Kierownik MOPS: oświadczyła, że może się zgłosić do MOPS, który realizacje przedmiotowe programu. Jeżeli nie tak nie uczyni, to w ostateczności pozostaje Policja do której powinno być zgłoszone zdarzenie związane z przemocą.

Radny Wojciech Graca: zapytał, o schronienie zastępcze  dla osób tego potrzebujących?

Kierownik MOPS: oświadczyła, że w takie schronienie zapewnia Markot. 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że regułą powinno być izolowanie sprawcy, a nie matki czy dzieci. Ponadto zapytał o zespół interdyscyplinarny?

Kierownik MOPS: oświadczyła, że taki zespół jest powołany, działa o d 2003r.

Przewodniczący Komisji: zapytał, jaki jest skład zespołu i kot jest jego przewodniczącym.

Kierownik MOPS: oświadczyła, że zespół skład się z 20 osób i nie ma wyznaczonego przewodniczącego.

Radna Renta Pilawa: zapytała, o sprawę świetlicy Mrowisko?  

 

Kierownik MOPS: oświadczyła, że nie przypuszczała, że trzeba będzie zawiesić działanie świetlicy, gdyż sama była jej twórcą. Dzieci faktycznie jest bardzo mało, a większe grupy pojawiają się tylko w wakacje i ferie zimowe.  Trudno tez było zagrzać dzieciom miejsce w świetlicy, gdyż rodzice  posyłali dziecko kiedy nie mieli gdzie dziecka umieścić. Sam forma zatrudnienia opierała się na 2 wychowawcach zatrudnionych na umowę o pracę, czyli na etat. Tak liczba wychowawców był związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom tam przebywającym. W ostatnim czasie doszło do braków kadrowych. Dwie pracujące tam wychowawczynie poszły na długi urlop zdrowotny związany z przebywaną ciążą. W związku z czym placówka została bez pracowników. Świetlica w swoim zamyśle była czymś dobrym, ale w efekcie zaczęły się pojawiać problemy. Rodzice utożsamiali działalność świetlicy z dziećmi z rodzin patologicznych oraz pomocą społeczną, dlatego wnioskowali o wydłużenie godzin pracy świetlic w szkołach. Nie można zmusić rodzica do przysyłania dziecka do danej świetlicy.  Oczywiście prowadzeni takiej świetlicy można zlecić w drodze konkursu organizacji pozarządowej której cele statutowe na to pozwalają. Należy tez pamiętać o środkach finansowych na działalność świetlicy, które zajmowały znaczne miejsce w budżecie.

Przewodniczący Komisji: stwierdził konieczność głosowania projektów.   Zaproponował, aby przegłosować jednocześnie dwa omawiane projekty uchwał w sprawie : „Gminnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubliniec oraz Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w  Gminie Lubliniec”.

Głosowało 9 radnych. „Za” projektami oddano 9 głosów.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.

c. ustalenia dla terenu Miasta Lublińca liczby punktów sprzedaży napojów  alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały spadł z poprzedniej sesji. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniej sesji nasze komisja maja wspólnie zając się tym projektem. Jakie jest stanowisko radnych w tej materii?

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że rada powinna mieć możliwość opiniowania, imprez na których będzie sprzedawany i podawany alkohol. To jest ważne aby zapis dotyczący opiniowania Komisji Bezpieczeństwa  został utrzymany w mocy.       

Radny Jerzy Orszulak: wskazał, żeby była kontrola i opiniowanie przez radę takich imprez.

Przewodniczący Komisji: zapytał jaki powinien być zapis dotyczący opiniowania.

Radny Jerzy Orszulak: oświadczył, że taki jak poprzednio, czyli opinia Komisji Bezpieczeństwa.

W tym miejscu na posiedzenie komisji przybył Burmistrz miasta.

Przewodniczący Komisji: przywitał Burmistrz i zapytał czy się zgadza na pozostawienie zapisu dotyczącego opiniowania przez komisje rady.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że jeżeli jest taka wola Rady to przychyla się do wniosku o pozostawienie opiniowania.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał, czy jest ustalony limit alkoholowy dla sklepów?

Burmistrz Miasta: oświadczył, że jest i wynika z ustawy.    

Przewodniczący Komisji: wskazał, że został przedłożony projekt uchwały wypracowany przez komisje rewizyjną.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że wie o tym projekcie jest on faktycznie taki sam jak przedłożony prze Burmistrza. Różnica jest tylko ta, że jest to zmiana do uchwały a nie nowa uchwała.     

 

Przewodniczący Komisji, zapytał Burmistrz czy przychyla się do pozostawienia w projekcie uchwały opiniowania Rady.

Burmistrz Miasta: oświadczył , że jest za wprowadzeniem tego zapisu.

Przewodniczący Komisji: stwierdził konieczność głosowania projektu uchwały.  

Głosowało 9 radnych. „Za” projektem oddano 9 głosów.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekt uchwał zostały zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

 d. ustanowienia honorowego tytułu dla osób i podmiotów szczególnie zasłużonych dla miasta Lublińca.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy radni mają pytania dotyczące projektu uchwały?  

Radny Alfred Prządło: wskazał, że projekt uchwały nie zawiera w swojej treści postanowień dotyczących kapituły, która powinna działać przy nadawaniu takich tytułów. Kapituła podnosi rangę przy nadawaniu tytułu.

Radna Renta Pilawa: oświadczyła, że Burmistrz ma możliwość nadawania takiego tytułu bez kapituły.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że został złożony wniosek o kapitułę w projekcie uchwały,  w związku z czym należy go przegłosować.

Głosowało 9 radnych. „Za” wnioskiem oddano 7 głosów przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 Przewodniczący Komisji: oświadczył, że projekt należy dopracować o sprawę kapituły. 

e.       ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2009,

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że przystępujemy do opiniowania projektów uchwał  podatkowych. Zapytał czy zebrani mają pytania?

Radny Wojciech Graca: złożył wniosek o pozostawienie stawek opłaty targowej na poziomie ubiegłorocznym.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że koniecznym jest głosowanie projektu uchwały. Jeżeli radni są za wnioskiem radnego Wojciecha Gracy to proszę głosować przeciw uchwale.

 

Głosowało 9 radnych. „Za” projektem oddano 8 głosów przy 1 głosach „przeciw”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, w związku z czym wniosek radnego został odrzucony.

f.         określenia obowiązującego wzoru informacji o lasach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009 rok,

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że przystępujemy do opiniowania kolejnego projektu uchwały  podatkowej. Zapytał czy zebrani mają pytania?

Radny Wojciech Graca: złożył wniosek o pozostawienie stawek opłaty targowej na poziomie ubiegłorocznym. Jednocześnie podniósł, aby jego wniosek był odrębnie głosowany.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że koniecznym jest głosowanie wniosku.

 

Głosowało 9 radnych. „Za” wnioskiem oddano 1 głos przy 7 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, gdyż wniosek radnego został odrzucony.

g.       obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2009 r.,

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że przystępujemy do opiniowania kolejnego projektu uchwały  podatkowej. Zapytał czy zebrani mają pytania?

Radny Wojciech Graca: złożył wniosek o pozostawienie stawek opłaty targowej na poziomie ubiegłorocznym.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że koniecznym jest głosowanie wniosku.

 

Głosowało 9 radnych. „Za” wnioskiem oddano 1 głos przy 7 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, gdyż wniosek radnego został odrzucony.

h.       stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na 2009 rok,

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że przystępujemy do opiniowania kolejnego projektu uchwały  podatkowej. Zapytał czy zebrani mają pytania?

Radny Wojciech Graca: złożył wniosek o pozostawienie stawek opłaty targowej na poziomie ubiegłorocznym.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że koniecznym jest głosowanie wniosku.

 

Głosowało 9 radnych. „Za” wnioskiem oddano 1 głos przy 8 głosach „przeciw”

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, gdyż wniosek radnego został odrzucony.

i.         stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok, 

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że przystępujemy do opiniowania kolejnego projektu uchwały  podatkowej. Zapytał czy zebrani mają pytania?

Radny Wojciech Graca: złożył wniosek o pozostawienie stawek opłaty targowej na poziomie ubiegłorocznym.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że koniecznym jest głosowanie wniosku.

 

Głosowało 9 radnych. „Za” wnioskiem oddano 2 głos przy 7 głosach „przeciw”

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie, gdyż wniosek radnego został odrzucony.

6.       Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2008r.

 

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że kolejnym punktem jest analiza sprawozdania z wykonania budżetu, za I półrocze. Zapytał, czy radni mają pytania do tego punktu w związku z wcześniej otrzymanymi materiałami dot. sprawozdania. Pytań nie było. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.

 Głosowało 9 radnych. „Za” sprawozdaniem oddano 8 głosów. Radny Wojciech Graca nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublińca za I półrocze 2008r., zostało zaopiniowane pozytywnie.

Ad. 7

Sprawa bieżących, nie było.

        

                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                          Wojciech Jędryka          Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia oraz Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 28 października 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 11:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:23