Protokół Nr 21/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 12 września 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Ocena działalności Straży Miejskiej w Lublińcu.

5.       Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.

6.       Wypracowanie wniosków budżetowych do projektu budżetu miasta na 2009r.,

         7.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia, 3 głosy „za”.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 3 głosy „za”  

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali ocenę działalności Straży Miejskiej w Lublińcu. Na dziejesz posiedzenia przybył kompetentny pracownik UM pan Marek Susza Komendant Straży Miejskiej, celem omówienia stanu bezpieczeństwa, w związku z czym oddaje głos Komendantowi z prośbą o omówienie projektu.

Komendant: oświadczył, że obecnie w straży pracuje 6 strażników. Z pracy odszedł definitywnie od lipca pan Tomasz Świtała. Aby służba była płynna trzeba łatać niedobory w zatrudnieniu. Straż pracuje od wtorku do piątku na dwie zmiany. Nie prowadzimy już służby nocnej. Brak możliwości wybrania urlopów. 

Radny Ryszard Kozok: zapytał, czy ogólno dostępny numer alarmowy 112, jest przekierowywany automatycznie  na Straż Miejską?

Komendant:  stwierdził, że ten numer nie jest przekierowywany automatycznie na straż, tylko na policje pogotowie oraz straż pożarną.

Przewodniczący Komisji: zapytał,  czy są prowadzone wspólne patrole z policją?

Komendant: oświadczył, że wspólne patrole z policja są prowadzone okresowo w miarę posiadanych środków i ludzi. Braki kadrowe nie pozwalają nam na takie szerokie działania jak wcześniej. W związku z tym współpraca z policją układa się gorzej.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że rozumie iż od wtorku do piątku są prowadzone dwie zmiany.   

W tym miejscu na posiedzenie komisji przybył Burmistrz Miasta.

Komendant: oświadczył, że tak od od wtorku do piątku prac na dwie zmiany.

Przewodniczący Komisji: przywitał Burmistrz Miasta wskazując, że omawiana jest ocena Straży Miejskiej.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że analizował urlopy strażników, które zostały praktycznie wykorzystane. Niektórzy strażnicy nie maja już urlopu (2 strażników). Zakończył już redukcję straży Miejskiej w Lublińcu. Obecnie jest 6 strażników i na miasto Lubliniec to jest wystarczając liczba. Wcześniej Straż Miejska była liczna i wykonywała szereg czynności za policję w ramach środków budżetowych miasta. Nie możemy wyręczać policji z ich obowiązkowych zadań. Gorsza współpraca z policją może być tez powodowana trudnym kontaktem z komendantem lublinieckiej policji.

 

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że trzeba współpracować z policją.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że w sprawie monitoringu odbyła się wizyta w Warszawie z Komendantem Głównym. W tej sprawie były stosowne pisma do komendy wojewódzkiej policji, na które nie mamy  jeszcze odpowiedzi. Konieczne do wprowadzenia monitoringu w Lublińcu    uzgodnienia i opinie policji. Planowany termin wprowadzenia monitoringu w Lublińcu to marzec 2009r. Obszar monitorowany to na początku: mały i duży rynek, ulice Lompy, Piłsudskiego, E. Stein oraz boiska na Droniowiczkach i Stablowie.       

Radny Ryszard Kozok: zapytał, czy kamery będą przenośne?

Burmistrz Miasta: oświadczył, że tak kamery będą przenośne, kierowane radiem. Przewiduje się 14 kamer na terenie Lublińca. Miasta musi mieć dobry monitoring mobilny i interaktywny. Firma która będzie wykonywała w Lublińcu monitoring to są fachowcy w swojej branży.   

Radny Jerzy Orszulak: zapytał, o trzecią zmianę Straży Miejskiej w związku z wprowadzeniem monitoringu.

Burmistrz Miasta: stwierdził, że rozważa 3 zmianę na tę okoliczność, ale należy się zastanowić aby monitoring prowadzić wspólnie z policją np. zlokalizowanie podglądów lub bazy monitoringu miejskiego.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał, o sprawę wideo-radarów w Lublińcu?

Burmistrz Miasta:  oświadczył, że wystąpił o wideo- radary dla miasta Lublińca. Poroszono nas aby się wstrzymać z decyzjami, gdyż Polska ma dostać 280 milionów euro w ramach programu dot. transportu samochodowego, w którym są zawarte środki na zakup wideo- radary. W ramach tych środków ma zostać utworzona niezależna centrala wideo-radarów dla całej Polski oraz przeprowadzony zakup wideo-radarów.

Radny Ryszard Kozok: zapytał, o sprawę telefonii komórkowej w związku z interwencjami mieszkańców? Podniósł, że oglądał program pani Jaworowicz „Sprawa dla reportera” w którym była poruszana sprawa telefonii komórkowej oraz nadużyć operatorów w tym przedmiocie.

Burmistrz Miasta: oświadczył, że jest za rozwianiem sprawy telefonii komórkowej. Rozmawiał, z firma Fortum na której kominie są posadowione nadajniki telefonii. Z uzyskanych informacji wynika, że prowadzony jest tam remont, nie dokłada się tam nowych nadajników. Rozmawiał z ministrem Stróżyńskim, co do przeprowadzeni a niezależnych badań przez Urząd Regulacji Teleinformatyki.

 

Ad.  5

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca. Czy radni mają pytania bądź uwagi do projektu uchwały? Uwag i pytań nie było.

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie, 3 głosy „za”.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca komisja zaopiniowała pozytywnie.

            

Ad. 6

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie wypracowanie wniosków budżetowych do projektu budżetu miasta na 2009r. Złożona następujące wnioski do budżetu na 2009r.

-  realizacja budowy dróg, parkingów oraz oświetlenia zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym,

-    realizacja utwardzenia dróg gruntowych w Lublińcu,

-    wykonanie szaletów miejskich,

-  realizacja wniosków Komisji dot. oświetlenia miasta złożonych w ramach przeglądu oświetlenia w 2008r.

-    budowa nowych boisk oraz placów zabaw,

-   wprowadzenie monitoringu na terenie miasta Lublińca,

-   zakup wideo-radarów,

-   przeprowadzenie niezależnych badań w sprawie telefonii komórkowej przez Urząd Telekomunikacji Elektronicznej,

-   o modernizację – budowę schroniska dla zwierząt,

-   o zwiększenie środków budżetowych na utrzymanie schroniska dla zwierząt,

-   o budowę basenu kąpielowego krytego,

-   o budowę basenu kąpielowego w parku wraz ze studnią głębinową,

            - o zabezpieczenie środków na wycięcie i pielęgnację wysokich drzew     zagrażających bezpieczeństwu życia i mienia mieszkańców Lublińca

     Przewodniczący Komisji: wskazał, aby przegłosować złożone wnioski

Głosowanie:

Komisja jednogłośnie, 3 głosy „za” przyjęła złożone wnioski budżetowe.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że wnioski budżetowe zostały przegłosowane

Ad. 7

Sprawa bieżących, nie było.

        

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół Nr 21/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 12 września 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:22