Protokół Nr 20/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 26 sierpnia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Ocena bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

5.       Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nt. stanu sanitarnego miasta, zanieczyszczenia środowiska i wody, czystości w mieście, utrzymania zieleńców i placów zabaw.

6.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.

7.       Ocena stanu sanitarnego składowiska odpadów w Lipu (Komisja wyjazdowa z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju.)

8.        Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na komisje dostarczono dotykowo projekt uchwały w sprawie zamiany taryf za wodę w związku z czym koniecznym jest dokonanie zmiany porządku obrad. Zaproponował aby projekt uchwały został ujęty w pkt 6 porządku obrad, przy odpowiedniej zmianie kolejności punktów.   Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia ze zmianą.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali ocenę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na dziejesz posiedzenia przybył kompetentny pracownik UM pan Cezary Nowicki Naczelnik Wydziału Edukacji, celem omówienia stanu bezpieczeństwa, w związku z czym oddaje głos Naczelnikowi z prośbą o omówienie projektu.

Naczelnik: oświadczył, że radny Jerzy Orszulak złożył 20 czerwca 2008r. interpelację w sprawie podania liczby wypadków w lublinieckich szkołach. Na interpelację została udzielona stosowna odpowiedź. W czasie wakacji w szkołach trwały niezbędne remonty w celu zapewnienia właściwych warunków oraz bezpieczeństwa uczniów. Od 1 września do lublinieckich szkół Gimnazjów nr 1 i 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 będzie prowadzony monitoring w ramach akcji monitoringu w szkołach. Monitoring ma zapewnić uczniom m.in. bezpieczeństwo. W ramach akcji będą również zamontowane czujniki anty dymowe w  toaletach oraz atrapy urządzeń monitoringu celem zapewnienia lepszego przestrzegania porządku. Ponadto w szkołach prowadzone są kursy pierwszej pomocy. Oczywiście nawet przy zastosowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa wypadków się nie uniknie. Szkoła jest skupiskiem dzieci, które mają wiele energii. Trudno sobie poradzić z takim dużym skupiskiem dzieci. Wypadki które zostały odnotowane w większości dotyczą głównie lekcji wychowania fizycznego na których dochodzi do skręcenia nogi, rozbicia kolana lub skaleczenia.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał, dlaczego jest tak dużo wypadków w gimnazjum nr 2 w stosunku do innych szkół? 

Naczelnik: wskazał, że Gimnazjum nr 2 jest szkołą w której prowadzona jest największa liczba godzin wychowania fizycznego w Lublińcu.  Podkreślił, że tak jaj powiedział wcześniej najwięcej wypadków zdarza się na lekcjach wychowania fizycznego.  

Przewodniczący Komisji: zapytał, jak wygląda sprawa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu.

Naczelnik: oświadczył, że jest przygotowywana dokumentacja na salę.

Radny Zygmunt Anczok: stwierdził, że nie widzi potrzeby robie w Sali pełnowymiarowego boiska do szczypiorniaka.

Radny Jerzy Orszulak: zapytał, jak jest procedura działania przy wypadkach? Może warto taką procedurę opracować.

Naczelnik: oświadczył, że procedurę przy wypadkach w szkołach reguluje rozporządzenie, które jest szczegółowe. Rola dyrektora w tej procedurze jest znacząca.

Radny Zygmunt Anczok: wskazał, że często może dochodzić do wypadków na przerwach. 

              

Ad.  5

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nt. stanu sanitarnego miasta, zanieczyszczenia środowiska i wody, czystości w mieście, utrzymania zieleńców i placów zabaw.

Poproszę o przedstawienie sprawy.

Inspektor: omówił, stan sanitarny miasta Lublińca ze wskazaniem głównych przedmiotów działania takich jak: woda, powietrze oraz ziemia. Wskazał, że stan środowiska w naszym mieście jest dobry i się polepsza np. przez realizację programu niskiej emisji w mieście Lublińcu. Program ten w dużej mierzy polepszy środowisko miasta, szczególnie w okresie zimowym, gdzie wiele gospodarstw ogrzewało nie ekologicznym paliwem. Materiały szczegółowe o stanie sanitarnym miasta  w załączeniu.

Radny Jerzy Orszulak: podniósł sprawę zwiększającej się liczby zachorowań na gruźlicę.

Inspektor: oświadczył, że w ostatnich latach mimo szczepień na gruźlicę, ilość zachorowań rośnie. Może to być spowodowane uodparnianiem się szczepu choroby na szczepionki.

Radny Zygmunt Anczok: podniósł, sprawę zamknięcie basenu w parku.

Inspektor: stwierdził, że po przejęci trąby powietrznej stan wody w basenie stwierdzony wynikami badań nie pozwalał na jego dalsze działanie dlatego trzeba było zamknąć basen do końca sezonu. 

Radny Zygmunt Anczok: zapytał, czy Sanepid kontroluje nielegalne spuszczanie ścieków do wód i ziemi.  

Inspektor: stwierdził, że te sprawy kontroluje wydział ochrony środowisk starostwa i gminy.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał jak Inspektor ocena czystość w mieście?

Inspektor: stwierdził, że ogólnie można ocenić czystość w mieście na poziomie średnim. Duże uznanie dla władz miasta za realizację PONE co znacznie polepszyło czystość powietrza w mieście.

Przewodniczący Komisji: podniósł, sprawę telefonii komórkowej w mieście.

Inspektor: problem jest mu znany, ale lubliniecki sanepid nie prowadzi takich badań. Kompetentne w tej materii są Wojewódzkie Sanepidy.

 Przewodniczący Komisji: podniósł sprawę kontroli składowiska odpadów w Lipu.

Inspektor: stwierdził, że ta kompetencja należy do służb ochrony środowiska, czyli WIOŚ.

             

Ad. 6

 

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca. Sprawa dotyczy wyłączenia z kategorii dróg gminnych rynku miejskiego.  Projekt uchwały ma wyłączyć rynek miejski z kategorii dróg gminnych aby uniknąć sytuacji związanych np. z zajmowaniem pasa lub utrudnieniami związanymi z organizowaniem tam miejskich imprez. Pondto na rynku nie ma możliwości wydzielania pasów jezdnych i pieszych które wiążą się z przymiotem drogi.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Ad. 7

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany taryf za wodę na terenie miasta Lublińca. Witamy Burmistrz i oddajemy głos z prośbą o omówienie projektu.

Burmistrz Miasta: wskazał, że podwyżka stawek za wodę jest podyktowane względami racjonalnymi. Wszystkie ceny oraz czynniki związane m.in. z pozyskaniem wody rosną: energia, paliwo oraz usługi. Ostatnia zmiana stawek wody miała miejsce 20 miesięcy wstecz, to jest bardzo długi okres. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo powinno weryfikować stawki za wodę co roku. Dochodzą do tego narzucone przez ustawodawcę częste badania wody, których wcześniej nie przeprowadzało się w takiej częstotliwości.

Przewodniczący Komisji: zapytał, dlaczego podwyżka nie objęła przedsiębiorców.

I dlaczego gminy sąsiednie mają niższe stawki za wodę?

Burmistrz Miasta:   stwierdził, że zakłady przemysłowe od początku wprowadzenia stawek miały wysokie ceny za wodę. Nie ma podstaw aby podwyższać te stawki gdyż są na górnym pułapie cenowym. Jeżeli chodzi o kwestię dlaczego ościenne gminy mają tańsze stawki za wodę, to jest to związane z tym, że w naszych stawkach mamy również ujęte koszty utrzymania naszych lublinieckich wodociągowe. Wójtowie ościennych gmin nie chcą finansować lublinieckich wodociągów, dlatego ich stawki opłat są niższe. Taryfa dla przedsiębiorców była tworzona parę lat temu i faktycznie została podniesiona do maksymalnej wysokości w stosunku do stawek dla gospodarstw domowych. Tak czy inaczej i tak po podwyżce dla gospodarstw domowych przedsiębiorcy będą mieli drożej.

Przewodniczący Komisji:  wskazał, że koniecznym jest przegłosowanie opinii.

Głosowało 3 radnych. Za głosował 1 radny oraz 2 radnych wstrzymało się od głosu.

   

Przewodniczący Komisji: uchwała ostała zaopiniowana pozytywnie.

Ad. 8

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie ocena stanu sanitarnego składowiska odpadów w Lipu (Komisja wyjazdowa z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju.) Komisje wspólnie udały się na składowisko. Przewodniczący przywitał dyrektor składowiska pana Zawieruchę i oddał mu głos.

Pan Zawierucha: oświadczył, że składowisko prowadzi włoska firma ITOŚ Sp. z o.o., która wygrała przetarg na budowę składowiska i jego prowadzeni.

Przewodniczący Komisji: zapytał, czy składowisko przyjmuje odpady z gmin powiatu Lublinieckiego.

Pan Zawierucha: oświadczył, że kiedyś skaldowsko przyjmowało odpady z gmin powiatu lublinieckiego, teraz można powiedzieć że raczej nie. Taka sytuacja wiąże się z tym, że firma ASA główny odbiorca odpadów z gmin powiatu lublinieckiego ma swoje składowisko w Harbułtowicach i tam oddaje odpady. Na nasze skaldowsko trafiają odpady głównie z ternu śląska. Mamy wolny rynek i nie można nikogo zmusić aby oddawał odpady na nasze składowisko.

Przewodniczący Komisji: zadał pytanie czy na składowisku prowadzi się selekcję odpadów.

Pan Zawierucha: wskazał, że taka selekcja prowadzona jest mechanicznie.      

Przewodniczący Komisji: zapytał, na ile lat jeszcze wystarczy składowisko.

Pan Zawierucha: wskazał, że pierwsza kwatera może maksymalnie działać do marca 2009r. gdyż jest już prawie pełna. Trwają zabiegi w celu uruchomienia drugiej kwatery, która maksymalnie może funkcjonować 6 lat. Aby składowisko było rentowne musi przyjmować minimum 3 tysiące ton odpadów na miesiąc.

Przewodniczący Komisji: podniósł, że z tego co widzi to na wjeżdżających samochodach  - tirach są różne odpady np. pozostałości papy, pety, folie.

Pan Zawierucha: wskazał, że przyjmowane są na składowisko tylko odpady komunalne. Mogą być to odpady komunalne odpady mieszane, dlatego jest widoczny taki stan rzeczy.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że firma ITOŚ wystąpiła do firm odpadowych z oferta zbycia prowadzenia  składowiska, czy to prawda?

Pan Zawierucha: stwierdził, że takie oferty zostały wystosowane.

Przewodniczący Komisji: wskazał, że mieszkańcy Lublińca skarżą się na przykre sapach dobywające się ze składowiska, czy można to ograniczyć.

Pan Zawierucha: oświadczył, że zapach takie mogą się przedostawać z pobliskiej masarni. Jeżeli te zapach pochodzą ze składowiska, to nie ma sposobów by je ograniczyć. Dopiero przykrycie ziemia odpadów oraz rekultywacja ograniczy te zapachy. Na składowisku powstają procesy gnilne oraz gazy składowiskowe w tym odcieki. Składowisko ma wymagane instalacje w celu ograniczenie tych wyziewów.                   

 Ad 8

 

            Komisja Bezpieczeństwa i Praworządności, zgłosiła następujące wnioski o:

- przegląd drzewostanu na terenie Lublińca po przejściu wichury w dniu 15 sierpnia 2008r. celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mienia,

- ograniczenie przykrych zapachów powstających na składowisku odpadów w Lipu Śląskim, które przedostają się na teren miasta Lublińca,

-  wystąpienie do „ENION” S.A. w przedmiocie możliwości przebudowy słupa niskiego napięcia przy ul. Opolskiej nr 40 w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

        

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 20/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 26 sierpnia 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:22