Protokół Nr 19/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 29 lipca 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.       Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubliniec.

5.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec.

         6.    Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy opiniowali projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubliniec. Na dziejesz posiedzenia przybył kompetentny pracownik UM pan Daniel Delekta Naczelnik Wydziału Nieruchomości, celem omówienia projektu uchwały, w związku z czym oddaje głos Naczelnikowi z prośbą o omówienie projektu.

Naczelnik: oświadczył, że dwie uchwały które są przedmiotem obrad komisji były już na sesji Rady, ale zostały zdjęte celem zaopiniowania ich przez wszystkie Komisje Rady. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubliniec, jest konsekwencja ostatnich zmian ustawodawcy w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Intencja zmian jest przyznanie Radom Gmin władztwa nad nieruchomościami, które mogą przenieś te uprawnienia w drodze uchwały na organy wykonawcze gmin tj. Burmistrzów, Wójtów, Prezydentów miast. Scedowanie uprawnień na orany wykonawcze uprości i przyspieszy procedury gospodarowania nieruchomościami w mieście, które w przypadku Radzie i podejmowania stosownych uchwał mogą się znacznie wydłużyć. Rada w przedmiotowych uchwałach dot. zbywania nieruchomości będzie tylko wyrażał zgodę bez określenia elementów technicznych. Całą procedurę zbycia dalej będzie prowadził Burmistrz. Dlatego z punktu widzenia technicznego było by  lepiej aby Rada scedowała soje uprawnienia na Burmistrz, co by nam wszystkim ułatwiło gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że rozumie intencje UM który chce mieć uproszczona procedurę w szczególności co do terminów, ale Rada chce mieć kontrolę nad gospodarką nieruchomościami w mieście. Nie bez przyczyny taki zapis wprowadził ustawodawca.  Dlatego uważa, że gospodarka nieruchomościami powinna pozostać w gestii Rady zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.  Zapytał, czy zebrani mają pytania?. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubliniec.      

Ad.  5

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem dzisiejszego posiedzeniu komisji będzie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec. Poproszę o omówienie projektu pana Naczelnika Daniel Delektę kompetentnego w materii sprawy.

Naczelnik: oświadczył, że sytuacja jest analogiczna jak w poprzedniej uchwale z tym że chodzi o wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości. Oświadczył, że wyrażanie zgody na wydzierżawianie lub wynajmowanie dotyczy terminu umowy, który jest dłuższy niż 3 lata. Ponadto wskazał, że materia przedmiotu projektu uchwały jest mniejszej wagi niż sprzedaż, w związku z czym uważa, że taki projekt uchwały jest zasadny z punku wiedzenia oddania tej materii w ręce Burmistrza. Dodał, że uchwał, na wydzierżawianie lub wynajmowanie w konsekwencji może być bardzo dużo co może utrudniać ich przygotowanie oraz podejmowanie.

Radny Zygmunt Anczok: zaproponował, że może warto by  określić sprawy mniejszej wagi które pozostawi się w gestii Burmistrza. Trudność może powodować wypracowanie katalogu spraw mniejszej wagi, czy przyjąć za miernik wartość czy przedmiot nieruchomości?     

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że podobnie jak w poprzednie uchwale zmiany zostały podjęte przez ustawodawcę, który miał w tym swój cel, dlatego uważa, że również ta materia powinna zostać pozostawiona Radzie.   Zapytał, czy zebrani mają pytania?. Pytań nie było, w związku z czym przystąpiono do głosowania.

Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubliniec.     

             

 Ad. 6

 

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że do Komisji wpłynęło pismo – apel DPS przy ul. Kochckiej o objęcie nadzorem terenu stacji transformatorowej 15/04kv Lubliniec, w związku z gromadzeniem się tam młodzieży, która pija tam alkohol, pali ogniska oraz pozostawia po sobie dużo śmieci. Celem zapewnienia bezpieczeństwa tego terenu zaproponował, aby Komisja zwrócił się do Policji oraz straży Miejskiej z prośba o objęcie terenu swoim nadzorem.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że proponuje aby się zwrócić do Burmistrza o przedłożenie badań co do natężenia przesyłu sieci teleinformatycznych w mieście Lublińcu, w związku z działaniami Komitetu Społecznego na Rzecz Bezpieczeństwa Inwestycji Telefonii Komórkowej w naszym mieście.  

 

        

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 19/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 29 lipca 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:21