Protokół Nr 18/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 25 czerwca 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Rozpoznanie sprawy bezpieczeństwa inwestycji telekomunikacyjnych w Lublińcu wniesionej przez Społeczny Komitet na Rzecz Bezpieczeństwa Inwestycji Telekomunikacyjnych w Lublińcu.

5.      Omówienie sprawy likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej. 

         6.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy rozpoznawali bezpieczeństwa inwestycji telekomunikacyjnych w Lublińcu wniesioną pisemnie przez Społeczny Komitet na Rzecz Bezpieczeństwa Inwestycji Telekomunikacyjnych w Lublińcu. Dokładnie można wskazać, że chodzi o lokalizację anten telefonii  na kominie ciepłowni. Mieszkańcy sprzeciwiają się temu i chcą wyprowadzić anteny telefonii na tereny niezabudowane obrzeży miasta. Burmistrz miasta spotkał się z komitetem w materii szkodliwości telefonii. Rada nic w tej materii nie może zrobić i ograniczać działania telefonii tym bardziej że jest to teren prywatny. Komitet twierdzi, że telefonia zwiększa potajemnie moc sowich nadajników.

Radny Ryszard Kozok: stwierdził, że Rada zajmował się już sprawą ograniczenia rozbudowy telefonii i podjęła w tej materii uchwałą którą Wojewoda uchylił.   

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że z pisma Burmistrz wynika, że mają zostać przeprowadzone badania na okoliczność  szkodliwości anten.  Nie ma na chwilą obecną dosiecznej wiedzy w tym temacie, dlatego proponuje aby wyczerpać wszelkie procedury dowodowe w tym temacie, aby lepiej rozeznać materię przedmiotu, w szczególności zapoznać się z przeprowadzonymi badaniami.  Komisja przychyliła się do tej propozycji jednogłośnie. O podjętych ustaleniach poinformować komitet.

Ad.  5

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy ponownie rozpoznawali sprawę likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej. Zarząd spółdzielni przedstawił nam ankiety które zostały przeprowadzone na okoliczność możliwości likwidacji przejścia. Z ankiet wynika, że mieszkańcy są jednak przeciw likwidacji, dlatego rozpoznajemy sprawę ponownie.

Radny Zygmunt Anczok: zapytał, czy to są kolejne nowe ankiety.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że poprzednie ankiety były przeprowadzone przez zwolenników zamknięcia przejścia. Obecne ankiety są innymi. Jedno na co pragnie zwrócić uwagę to  że ankiety są  mało obiektywne, a raczej sugerujące odpowiedzi, co może budzić wątpliwość w przedmiocie ich bezstronności.

Radny Ryszard Kozok: oświadczył, że komisja ma rozpoznać sprawę obiektywnie biorąc  pod uwagę racje jednej i drugiej strony.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, mając na uwadze poczynione ustalenia koniecznym będzie zweryfikowanie zajętego stanowiska komisji w tym temacie w następujący sposób.

         

 Ad. 6 

Przewodniczący Komisji: odczytał zebranym odpowiedzi Burmistrza na przestawione wnioski komisji. Zgłoszono wniosek o naprawę dna basenu w parku   oraz wyrównanie ul. Zwycięstwa.

        

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                            

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 18/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 25 czerwca 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:21