Protokół Nr 17/08

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 26 maja 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2.      Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu, wspólnie z Komisją Rozwoju i Ochrony Środowiska (wyjazd).

5.      Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca, wspólnie z Komisją  Rozwoju i Ochrony Środowiska (wyjazd).

         6.  Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Przewodniczący: stwierdził,  w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 21.05.2008r. Nr ZIK 6435/18/2008 w sprawie wydania opinii w sprawie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, proponuję zmienić porządek obrad Komisji przez wprowadzenie tego przedmiotu w punkcie 4 porządku. Pozostałe punktu ulegają odpowiednio przesunięciu.    Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia z przedstawioną zmianą.  

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy do zaopiniowania wniosek Burmistrz z dnia 21.05.2008r. Nr ZIK 6435/18/2008 w sprawie wydania opinii w sprawie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Wniosek obejmuje 4 jednorazowe imprezy takie jak Niemcy, Litwa, Węgry oraz Hiszpania w Lublińcu.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała wniosek pozytywnie z następującymi warunkami:

- zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa na Rynku Miejskim oraz jego okolicy,

- zapewnienie większej liczby publicznych toalet oraz ich widoczne oznakowanie,

- zakończenie imprez o godz. 22.00

Ad 5 i 6.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszym posiedzeniu mamy przewidzianą  komisję wyjazdową wspólnie z Komisją Rozwoju i Ochrony Środowiska. Witam pana przewodniczącego komisji Wieńczysława Surmę oraz jej członków. W ramach wyjazdu mamy do rozpoznania następujące punkty:   Ocena stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu, Weryfikacja miejsc niebezpiecznych miasta Lublińca.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, teraz udajemy się dokonać oceny stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu oraz zweryfikować miejsca niebezpieczne miasta Lublińca. W czynnościach wyjazdowych będzie na towarzyszył pan Rafał Popiołek kompetentny pracownik UM.  W ramach czynności będzie sporządzona dokumentacja fotograficzna utrwalająca stan faktyczny.

Przewodniczący Komisji:  podniósł, że komisje dokonały oceny stanu i oznakowania dróg w mieście Lublińcu oraz zweryfikowały miejsca niebezpieczne miasta Lublińca,   w związku z czym można  wystosować następujące wnioski o:

-   usunięcie wystającego około 10 cm ponad chodnik słupka po zlikwidowanym       znaku przy Szkole Podstawowej Nr 3,

-  uzupełnienie brakującego słupka ograniczającego ruch na przejściu pomiędzy       ul. Opolską a ul. Zwycięstwa,

-  remont chodnika (progów) przy Szkole Podstawowej Nr 3,

-  wyrównanie ul. Szymały,

-  naprawę zapadającej się ul. Jaronia,

-  likwidację dziury w jezdni  na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Oleskiej,

-  ograniczenie prędkości na ul. Oleskiej,

-  możliwość wykonania przejścia dla pieszych na ul. Oleskiej,

-  naprawę zapadających się krawężników na ul. Kochanowskiego,

-  likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Opolskiej (szkło, gruz),

- zamontowanie progu zwalniającego na ul. Opolskiej - wysokość posesji nr 37,

- rozwiązanie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Opolskiej  przy nowo          budowanym Centrum Medycznym oraz wydzielenia tam przejścia dla     pieszych,

-  naprawę chodnika przy ul. Żwirki i Wigury,

-  wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Majdanek,

-  wykonanie krawężników przy ul. 11 Listopada,

-  wykonanie oświetlenia przy ul. Stawowej,

- uprzątnięcie terenu, naprawa ławek oraz wycięcie chaszczy i suchego drzewa        w rejonie  boiska przy Gimnazjum nr 2,

- przesunięcie znaku posadowionego na środku chodnika przy ul. Droniowickiej,

- odtworzenie rozebranego chodnika przy ul. Droniowickiej,

- poprawę zapadniętej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Droniowickiej na wysokości Baru Myśliwskiego,

-  naprawę poboczy i dziur na ul. Droniowickiej,

- rozpoznanie sprawy zasypywania terenów zalewowych na wysokości            przejazdu kolejowego przy ul. Powstańców,

- modernizację nawierzchni ul. Słonecznej oraz ul. Strzeleckiej,

- wycięcie drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach ul.   Częstochowskiej,

-  naprawę zapadającego się przykanalika przy ul. Zwycięstwa,

- zamontowanie barierek ochronnych oraz krat wyłapujących zanieczyszczenia na  wlotach wody spływających z rowów przy ul. Żeromskiego do zarurowanej kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego,

- budowę drugiego etapu drogi ul. Kochanowskiego od nr 61 do 113 oraz      doświetlenie ulicy,

- oświetlenie ul. Żeromskiego do cmentarza,

- budowę drogi ul. Parcelacyjnej i ul. Ptaka,

- budowę kanalizacji sanitarnej, drogi oraz oświetlenia ul. Szramka za przejazdem kolejowym,

- budowę drogi ul. Wiejskiej i ul.Rolnej,

- możliwość zawarcia umowy z państwem Benk na dozór nad nowym boiskiem   na Stablowie,

         -  o wykonanie remontu, przedłużenia barierki betonowej wzdłuż drogi przy     kościele w Kokotku, aż do schodów głównego wejścia do kościoła. Uchroni to      kierowców przed ewentualnym wypadnięciem z drogi do skarpy przy kościele,   gdzie przy łuku i lekkim pochyleniu drogi, szczególnie w okresie zimowym   istnieje duże ryzyko wypadku. Ponadto o ustawienie tam właściwych znaków   informujących kierowców o pierwszeństwie dróg, co znacznie poprawi w tym   miejscu bezpieczeństwo ruch drogowego

       -  zamontowanie oznakowania kierunku jazdy przy wjeździe na skrzyżowanie od          strony Poznania i ul. Oleskiej, dot. skrzyżowania w Lubecku.

         

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

 

 Ad. 7

Nie przedstawiono spraw bieżących.          

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 17/08 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 26 maja 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:21