Protokół Nr 14/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 20 luty 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.
 5. Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Przewodniczący, w związku z przedłożeniem na dzisiejsze posiedzenie  projektu  uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, koniecznym jest dokonanie zmian w porządku obrad przez wprowadzenie projektu do porządku. Przystępujemy do głosowania, „za” 3 radnych. Projekt został wprowadzony   

   Następnie  został zatwierdzony porządek obrad jednogłośnie, „za” 3 radnych.

Ustalony porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Informacja nt. działalności i możliwości współpracy z samorządem straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
 6. Sprawy bieżące.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji, na dzisiejszym posiedzeniu komisji będziemy omawiali współpracę z samorządem lublinieckim straży Miejskiej, Policji, Prokuratury, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. W związku z powyższym chciałbym przywitać przybyłych gości. Proszę o zabranie głosu celem omówienia tematu.

Jako pierwszy zabrał głos Komendant Straży Miejskiej Marek Susza, współpraca z samorządem układa się dobrze, wszak jesteśmy w gruncie rzeczy służbą przypisaną do samorządu. Jeżeli jest zgłoszenie to straż miejska podejmuje stosowne działania. Ponadto straż miejska zabezpiecza wszelakie imprezy oraz festyny. Faktycznie jest nas tylko 6 i mamy problem, aby poradzić sobie ze wszystkim sprawami, w szczególności skład osobowy nie pozwala na pracę na 2 zmiany. Co do współpracy z pozostałymi służbami, układ się ona dobrze, ale braki kadrowe nie pozwalają nam na szeroką rozumiana współpracę np. wspólne patrole z Policją.

Przewodniczący, czy są prowadzone wspólne patrole z Policją.

Komendant Straży,  wcześniej, kiedy straż miała 15 strażników takie patrole były częste, teraz są one sporadyczne.  Mamy pomysł, aby zakupić fotoradar,  sprawę przedłożyłem Burmistrzowi.  Tak jak powiedziałem wcześniej wszystko rozbija się o ludzi.

Radny R. Kozok, oczywiście są urlopy czy choroba, brak ludzi negatywnie wpływa na takie sytuacje.

Komendant Straży, doszło nam nowe targowisko oraz sprawy związane z kontrolami wywozu śmieci. To wszystko wymaga dużego zaangażowania osobowego.        

W tym miejscu wszedł pan radny Jerzy Orszulak.

       

Komendant Straży, jak będą środki i ludzie to wszystko można zrobić.

Przewodniczący Komisji, a czy są problemy ze sprzętem.

Komendant Straży, sprzętu mamy pod dostatkiem, został nam po strażnikach którzy odeszli, jedynie można pomyśleć o zakupie fotoradaru.

Przewodniczący Komisji, dziękuję bardzo przedstawicielowi Straży Miejskiej. Poproszę o zabranie głosu przedstawiciela Straży Pożarnej.

Straż Pożarna, co do współpracy układ się dobrze, ale nie ma co ukrywać była lepsza kiedy skład Straży Miejskiej był większy, szczególnie przy wspólnych akcjach. Ogólnie Straż pożarna boryka się również z problemami kadrowymi. Zdarzeń jest coraz więcej, i tak w 2007r. na terenie powiatu odnotowano około 1220 zdarzeń w tym w Lublińcu ponad 400 zdarzeń. Oczywiście współpracujemy ściśle z ze wszystkim służbami, w szczególności Strażą Miejską oraz Policją. Współprac jest nadobnym poziomie. Co do współpracy z samorządem, to bardzo bym prosił aby podawać dane firm które wygrywają przetarg na oczyszczanie miasta oraz informację o zmianach osobowych w zespołach kryzysowych, to ułatwi na pracę i bezpośredni kontakt. Oczywiście sprzęt posiadamy, ale zawsze może być lepszy, problem wiąże się ze specjalistycznymi środkami do gaszenia i odkażania które są bardzo drogie. Mam jeszcze jedną prośbę, co do drogi PCK która jest droga dojazdową do straży, aby zostały naprawione dziury w jezdni oraz w okresie zimy było lepsze odśnieżanie i posypywanie. Ponadto przy wyjeździe z drogi PCK jest lampa sygnalizacyjna, która często nie działa, a stanowi ona ostrzeżenie dla kierowców.

Policja, jest ważne aby lampa działała, gdyż zapewnia właściwą sygnalizację oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu. Należy się zastanowić czy nie warto uruchomić dwóch kierunkowych lamp które będą połączone z Centrum Powiadamiania Kryzysowego. Jak Państwo wiecie straż korzysta, z numeru alarmowego 112 pod który można zgłaszać wszelakie zdarzenia objęte działaniem służb. Zdarzenia zgłaszane pod ten numer są przekazywane do właściwych służb.

Przewodniczący Komisji, czy to prawda że straż się rozbudowywuje?

Straż Pożarna,  tak obecnie prowadzimy rozbudowę centrum. Inwestycja jest szacowana na 8,5 miliona złotych.

Przewodniczący Rady, był wniosek mieszkańców o uciążliwości działalności straży dla mieszkańców.

Straż Pożarna, zgłaszane zdarzenia maja miejsce przez całą dobę, uciążliwości związane są z pora nocną, ale nie możemy tego stanu zweryfikować.

Radny R. Kozok, na jakim etapie jest budowa centrum?

Straż Pożarna, obecnie są już postawione ściany oraz jest lany strop.

Radny J.Orszulak, podobna sprawa co do odśnieżania i posypywania miała miejsce przy ul. Opolskiej, której podniesiono kategorię odśnieżania. Uważam, że w przypadku ul. PCK można też podwyższyć kategorię odśnieżania.

Straż Pożarna, pragnę wskazać, że 4 marca będziemy mieli wspólne ćwiczenia z wojskiem oraz szkolenie z pierwszej pomocy.

Radny R. Kozok, nie wiadomo co zrobić z padliną. Jeżeli firma wygra przetarg na oczyszczanie miasta to nie wie co ma robić z padliną. Problemy są różne co robić z rozlana rtęcią czy rozsypanym wapnem. Powinny być informację o procedurach firmach.

Przewodniczący Komisji, dziękujemy  za przybycie. Kolejnym rozmówca będzie Policja, proszę o zabranie głosu.

Policja, na dzisiejszym spotkaniu nie ma naczelnika sekcji. Ogólnie współpraca jest na mniejszym poziomie niż w latach ubiegłych. Skład Straży Miejskiej uniemożliwia skuteczne wykonywania wspólnych zadań, w szczególności patroli. Jesteśmy zainteresowani ściślejsza współpracą z samorządem. Podobnie jak straż Policja prosi o informację o firmach oczyszczających miasta oraz prowadzących zbiórkę odpadów. Jesteśmy w programie bezpieczne miasta, w związku z czym mamy okresowa pomoc ze strony służb prewencji.

Radny Z. Anczok,  czy za obiekt sportowy – stadion, musi odpowiadać pod względem bezpieczeństwa i jego kontroli Sparta, jeżeli obiekt jest miasta.

Policja, kontrole dotyczą obiektów I i II Ligii. Sparta jest w IV lidze. Prawdopodobnie może chodzić o kwestię organizowania imprez masowych.         Z tego co wiem to imprezy masowe są związane z liczba osób na obiekcie (1000 osób),  a stadion z tego co wiem może pomieścić  około 970 osób.

Radny Z. Anczok, stadion jest w bardzo złym stanie jest to obiekt miasta na którym się nic nie robi.

Policja, tak stadion jest w złym stanie, ale to jest sprawa gospodarza. Co do Sparty to ten klub owego czasu potrafił bardzo dobrze zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży, teraz jest różnie, można by pomyśleć i wrócić do tego.  

 Radny Z. Anczok,  aby dzieci i młodzież mogły trenować to obiekt sportowy musi być we właściwym stanie technicznym. Oczywiście miasta otwiera nowe obiekty sportowe i dobrze ale musi również pamiętać o starych obiektach.

Policja, jawi się jeszcze jedna ważna sprawa która nas martwi, a chodzi o oświetlenie. Z tego co słyszymy to miasto nie podpisało porozumienia z zakładem energetycznym w sprawie oświetlenia.

Radny Z. Anczok, tak ten spór dotyczył kwestii utrzymania obiektów oświetleniowych , ale z tego co wiem to porozumienie już zostało podpisane, albo ma być podpisane na dniach. W tej materii jawi się jeszcze jedna ważna sprawa czasu pracy oświetlenia w mieście oraz co za tym idzie oszczędności, dobrym dla miasta była kwestia wprowadzenia czasu pracy oświetlenia przy zastosowaniu czasu letniego i zimowego.

Przewodniczący Rady, mam prośbę jeżeli się państwo zwracają do Burmistrza w sprawach bezpieczeństwa miasta to proszę stosowne pisma kierować do wiadomości do Rady Miejskiej, to nam ułatwi pracę oraz da obraz sytuacji w mieście.

Policja, postaramy się aby pisma były kierowane również do Rady Miejskiej. Dziękujemy.

Przewodniczący Komisji, bardzo proszę o zabranie głosu Żandarmerii Wojskowej.

Żandarmeria Wojskowa, współpraca na gruncie bezpieczeństwa i porządku ze służbami na ternie miasta Lublińca układa się dobrze. Żandarmeria Wojskowa, jak Państwo wiecie jest wyspecjalizowaną służbą, która wiąże się przede wszystkim z działalnością  wojska. Ogólnie mamy pod sobą znaczny teren działania bo aż 5 powiatów. Co do składu kadrowego naszej służby zawsze może być lepszy. Żandarmeria głównie patroluje tereny dworca rynku oraz centrum miasta. Ponadto patrole prowadzone są podczas imprez miejskich. Zabezpieczane są również ćwiczenia wojska oraz poligony. Służba jest przygotowana do działań na rzecz ogółu społeczeństw posiadamy narkotesty, możemy prowadzić szkolenia w szkołach pod względem bezpieczeństwa. Współpraca generalnie wiąże się z wspólnymi działaniami z Policją około 30% wspólnych patroli, co do Straży Miejskiej to faktycznie ta współpraca zanikła ze względu na skład osobowy tej służby. Dziękuję.

Radny J. Orszulak, mamy Nowiny Lublinieckie, można na łamach tego czasopisma wrócić do cyklu – akcji bezpieczne miasto i zamieszczać tam  stosowne artykuły w tej materii. Z tego co zostało tu powiedziane to współpraca ze Straż Miejską zanikła, powodem okrojenia osobowego tej służby. Stało się źle że mamy taki stan rzeczy, trzeba się zastanowić jak go rozwiązać na przyszłość.

Radny Z. Anczok, mam pytanie do Policji, z tego co słyszałem na ternie miasta miały być zlokalizowane 4 do 5 fotoradarów, a ich nie ma, dlaczego?

Policja, brak pieniędzy uniemożliwia nam zakup fotoradarów.                          

Przewodniczący Rady, a co z przewozem przez miasto materiałów niebezpiecznych.

 Policja, jesteśmy o tym informowani wcześniej i staramy się aby taki przewóz odbywał się nocą lub trasą która pozwala ominąć centrum miasta.

Radny J. Orszulak, co z lotniczym pogotowiem.

Straż Pożarna, mamy dostęp do takiego pogotowia, helikopter ratowniczy jest z Gliwic, czas przylotu do Lublińca to 12 minut. W sytuacjach ekstremalnych korzystamy z tej alternatyw. Helikopter korzysta z londowisk typu jezdnia, równe pole czy stadion, gdyż miasto nie posiada profesjonalnego londowiska dla helikopterów.      

Radny Z. Anczok, z tego co wiem to londowisko dla helikopterów jest zlokalizowane na ternie jednostki wojskowej.

Żandarmeria Wojskowa,  tak mamy takie lodndowisko ale na potrzeby wojska.      

      

                 

   

 

            

 

a dokładnie ul. Kochcickiej, pan Józef Cichowski, który chce przedstawić komisji sprawy, które go niepokoją, a są związane z materią działania naszej komisji. W związku z czym proponuję wysłuchać pana Cichockiego na początku naszego posiedzenia w ramach punktu sprawy bieżące.

Pana Józef Cichocki,  na początku chcę poruszyć sprawę ul. Kochcickiej i ul. Bukowej w przedmiocie złego stanu nawierzchni tych ulic, które są wykonane metodą recyklingu. Recykling na tych ulicach jest bardzo źle wykonany, w związku z czym powstaje w jezdni coraz więcej dziur.

Pan radny Ryszard Kozok, tak faktycznie te ulice są wykonane metodą recyklingu, czyli grysu i stan ich nawierzchni jest coraz gorszy.

Pan Cichocki, tam powinien być asfalt a nie grys. Na tych ulicach jest znaczne natężenie ruchu w kierunku Kochcic, Kochanowic oraz pobliskiego kościoła. Należy jeszcze wskazać, że na tych drogach nie ma kamieni, rozgraniczeń oraz krawężników.

Pan radny Ryszard Kozok, te drogi powinny mieć charakter drogi wewnętrznej a nie przejazdowej.

Pan radny Zygmunt Anczok, na tych drogach nie ma właściwego odwodnienia co powoduje, że takie drogi są słabe i szybko niszczeją. Odwodnienie drogi to podstawa, podobna sytuację mamy na ul. Opolskiej. Można by się zastanowić, czy nie położyć na recykling asfaltu.

Pan radny Jerzy Orszulak, te drogi w technologii recyklingu wykonywała firma „Larix”, można sprawdzić termin gwarancji i dochodzić naprawienia nawierzchni w ramach tego uprawnienia.   

Pan radny Zygmunt Anczok, są pracownicy urzędu którzy odbierali te drogi i którzy prowadzą nadzór na inwestycjami miejskim. Powinni się zając ta sprawą.

Pan Cichocki, pracownicy nie mają mocy sprawczej, tutaj trzeba konkretnego działania. Jest jeszcze jedna sprawa postoju pojazdów na jezdni przy DPS na ul. Kochckiej. Przecież tam są dwa parkingi i nie powinna się tarasować jezdni postojem pojazdów w takiej sytuacji. Tam powinien być znak zakazu zatrzymywania.

Pan radny Zygmunt Anczok, proponuję aby służby miejskie skontrolowały wszystkie drogi w mieście wykonane w technologii recyklingu oraz sprawdziły ich gwarancje i możliwość napraw, w szczególności gwarancyjnych.

Pan radny Zygmunt Anczok, parę dni temu było zamknięte rondo i nasze miasta praktycznie stało się jednym wielkim korkiem, w związku z czym warto się zastanowić nad zweryfikowaniem organizacji ruchu w naszym mieście.

Przewodniczący Komisji, przedstawił plan pracy Komisji na 2008r., który został przyjęty jednogłośnie. Plan pracy Komisji na 2008r. w  załączeniu.

Ad 5.

Przewodniczący Komisji,   przechodzimy do sprawy zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, witam na naszym posiedzeniu Burmistrza Miasta Edwarda Maniurę oraz Zastępcę Burmistrz Jana Grajcara oddając głos proszę o krótkie omówienie tematu przedmiotowej uchwały.

Burmistrz Miasta, projekt uchwały ma strategiczne znaczenie dla naszego miasta. Zwolnienia z podatku od nieruchomości kierowane do przedsiębiorców a  zawarte w uchwale mają spowodować większe zainteresowanie naszym miastem dużych przedsiębiorców, w zakresie nowych inwestycji. Uchwała jest oparta na rozporządzeniu i jest jego doprecyzowaniem. Przedmiot uchwały nie obejmuje inwestycji w zakresie handlu.  Zwolnienia ujęte w uchwale  nie są duże i budżet miasta nie odczuje ich skutku.

Zastępca Burmistrza,  intencją uchwały jest objęcie zwolnieniami dużych inwestycji, na kwotę 5 milionów euro.

Przewodniczący Komisji, nie widzę pytań, przechodzimy do głosowania nad projektem. Projekt został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.  

Ad 6.

Przewodniczący Komisji, przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia sprawy bieżące. Czy mają Państwo w tej materii jakiej sprawy które wymagają omówienia.  Jeżeli nie to był to ostatni punkt posiedzenia. Dziękuję za przybycie.    

    

            

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 20 luty 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:19