Protokół Nr 14/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 23 stycznia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Przyjęcie programu pracy Komisji w 2008r.
  5. Sprawa likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej.
  6. Sprawa możliwości wystąpienia nielegalnego wysypiska odpadów na nieruchomościach w rejonie od przejazdu kolejowego do ul. Hajdy Wawrzyńca na ul. Opolskiej oraz ustalenie stanu prawnego tych nieruchomości.
  7. Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji, na dzisiejsze posiedzenie komisji przybył mieszkaniec naszego miasta, a dokładnie ul. Kochcickiej, pan Józef Cichowski, który chce przedstawić komisji sprawy, które go niepokoją, a są związane z materią działania naszej komisji. W związku z czym proponuję wysłuchać pana Cichockiego na początku naszego posiedzenia w ramach punktu sprawy bieżące.

Pana Józef Cichocki,  na początku chcę poruszyć sprawę ul. Kochcickiej i ul. Bukowej w przedmiocie złego stanu nawierzchni tych ulic, które są wykonane metodą recyklingu. Recykling na tych ulicach jest bardzo źle wykonany, w związku z czym powstaje w jezdni coraz więcej dziur.

Pan radny Ryszard Kozok, tak faktycznie te ulice są wykonane metodą recyklingu, czyli grysu i stan ich nawierzchni jest coraz gorszy.

Pan Cichocki, tam powinien być asfalt a nie grys. Na tych ulicach jest znaczne natężenie ruchu w kierunku Kochcic, Kochanowic oraz pobliskiego kościoła. Należy jeszcze wskazać, że na tych drogach nie ma kamieni, rozgraniczeń oraz krawężników.

Pan radny Ryszard Kozok, te drogi powinny mieć charakter drogi wewnętrznej a nie przejazdowej.

Pan radny Zygmunt Anczok, na tych drogach nie ma właściwego odwodnienia co powoduje, że takie drogi są słabe i szybko niszczeją. Odwodnienie drogi to podstawa, podobna sytuację mamy na ul. Opolskiej. Można by się zastanowić, czy nie położyć na recykling asfaltu.

Pan radny Jerzy Orszulak, te drogi w technologii recyklingu wykonywała firma „Larix”, można sprawdzić termin gwarancji i dochodzić naprawienia nawierzchni w ramach tego uprawnienia.   

Pan radny Zygmunt Anczok, są pracownicy urzędu którzy odbierali te drogi i którzy prowadzą nadzór na inwestycjami miejskim. Powinni się zając ta sprawą.

Pan Cichocki, pracownicy nie mają mocy sprawczej, tutaj trzeba konkretnego działania. Jest jeszcze jedna sprawa postoju pojazdów na jezdni przy DPS na ul. Kochckiej. Przecież tam są dwa parkingi i nie powinna się tarasować jezdni postojem pojazdów w takiej sytuacji. Tam powinien być znak zakazu zatrzymywania.

Pan radny Zygmunt Anczok, proponuję aby służby miejskie skontrolowały wszystkie drogi w mieście wykonane w technologii recyklingu oraz sprawdziły ich gwarancje i możliwość napraw, w szczególności gwarancyjnych.

Pan radny Zygmunt Anczok, parę dni temu było zamknięte rondo i nasze miasta praktycznie stało się jednym wielkim korkiem, w związku z czym warto się zastanowić nad zweryfikowaniem organizacji ruchu w naszym mieście.

Przewodniczący Komisji, przedstawił plan pracy Komisji na 2008r., który został przyjęty jednogłośnie. Plan pracy Komisji na 2008r. w  załączeniu.

Ad 5.

Przewodniczący Komisji,   przechodzimy do sprawy  likwidacji przejścia pomiędzy pawilonami RTV przy ul. Oświęcimskiej. W związku z naszym poprzednim wnioskiem w tej sprawie, otrzymałem od Burmistrza następujące pisma które pozwolę sobie odczytać zebrany. Przewodniczący odczytał pisma. Jak widać z odczytanych pism spór w sprawie przejścia dalej istniej. Burmistrz w swoich pismach wyrazi stanowisko negatywne co do likwidacji przejścia.

Pan radny Ryszard Kozok, Spółdzielnia ma prawo wyrażać swoje stanowisko w sprawie likwidacji przejścia, które jest położone w granicach działania wspólnoty.

Pan radny Zygmunt Anczok, uważam, że należy jeszcze raz wystosować konkretny  wniosek do Burmistrza o przeanalizowanie sytuacji związanej z tym przejściem.    

Przewodniczący Komisji, komisja jednogłośnie poparła wniosek o zagospodarowania przejścia z możliwością  jego sprzedaży.  

Ad. 6

Przewodniczący Komisji, następnym tematem naszego posiedzenia jest sprawa    

możliwości wystąpienia nielegalnego wysypiska odpadów na nieruchomościach w rejonie od przejazdu kolejowego do ul. Hajdy Wawrzyńca na ul. Opolskiej oraz ustalenie stanu prawnego tych nieruchomości. W związku z czym na posiedzenia zaproszono kompetentnych pracowników urzędu panią Urszulę Jończyk oraz panią Ilonę Ingot.

Przewodniczący Komisji, kto jest właścicielem przedmiotowych nieruchomości na których wysypywane są śmieci.

Pani Urszula Jończy,  właścicielem jest Zakon Oblatów oraz pan Lizusek.

Pan radny Jerzy Orszulak, czy można tam wysypywać śmieci.

Pani Urszula Jończy, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o odpadach i prawa ochrony środowiska nie można.

Pani Ilona Ingot, w planie zagospodarowania przestrzennego to są tereny łęgowe zielone objęte ochroną.

Pan radny Zygmunt Anczok, można wysypywać gruz w celu utwardzenia nieruchomości ale nie  można jej podwyższać.  

Pan radny Jerzy Orszulak, można wystosować do właścicieli przedmiotowych nieruchomości pismo informacyjne, że są to tereny łęgowe chronione z podaniem sankcji za ich niszczenie oraz wysypywanie tam śmieci.

Przewodniczący Komisji, myślę że jest to dobra propozycja  w związku z czym komisja zgłosi taki wniosek do Burmistrza o wzmożone kontrole nieruchomości od przejazdu kolejowego do ul. Hajdy Wawrzyńca na ul. Opolskiej, w przedmiocie możliwości nielegalnego wysypywania  odpadów w tym rejonie , w szczególności o pisemną informację do właścicieli nieruchomości tam zlokalizowanych, ze wskazaniem, że są to tereny łęgowe oraz przywołaniem sankcji prawnych. 

Ad 7.

Pan radny Ryszard Kozok, wnioskuję o wzmożenie patroli oraz możliwość ograniczenia prędkości na ul. Droniowickiej, w związku z  nagminnym przekraczaniem prędkości na tej drodze,

Przewodniczący Komisji, w związku z wystąpieniem pan Cichockiego  wnioskuję o sprawdzenie wszystkich dróg w mieście wykonanych w technologii recyklingu pod kątem  ich złego stanu oraz możliwości naprawy nawierzchni      w ramach gwarancji,  w szczególności ul. Bukowej oraz ul. Kochcickiej. Ponadto o możliwość zamontowania znaku „zakaz zatrzymywania” na wysokości DPS przy ul. Kochcickiej, w związku z ustawicznym postojem na jezdni pojazdów, gdzie faktycznie występują dwa parkingi,

    

            

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 23 stycznia 2008r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 10:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:19