Protokół Nr 10/07

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 17 października 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Ocena działalności Straży Miejskiej w Lublińcu.
  5. Organizacja Ruchu w mieście.
  6. Przygotowanie do „akcji zima” w 2007r. w mieście Lublińcu.
  7. Sprawy bieżące.

Ad.  1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji radny Jan Springwald. Wszyscy członkowie Komisji obecni. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

 

Ad.  2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad  3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty w głosowaniu 3 „za”,   1 „wstrzymujący”.

     Ad 4.

Przewodniczący Komisji przywitał Komendanta Straży Miejskiej w Lublińcu Pana Marka Dmitriewa.  Następnie Komendanta Straży Miejskiej w Lublińcu przywitał  zebranych członków Komisji. Pan Przewodniczący zwrócił się do Komendanta o przedstawienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej. Komendant przedłożył na piśmie sprawozdanie z działalności Straży za ostatni miesiąc oraz udostępnił zebrany książkę zdarzeń. Nadmienił, że może przygotować pisemne zestawienie całoroczne lub półroczne z działalności straży. Komendanta wskazał, że na dzień dzisiejszy jest 7 strażników Straży Miejskiej. Liczba osób faktycznie przekłada się na wykonywane zadania. W poniedziałki straż pracuje na jedną zmianę, we wtorki środy i czwartki na dwie zmiany, zaś w soboty na jedna zmianę.  W przypadku organizowanych okolicznościowo imprez ogólnomiejskich ta sytuacja może ulegać zmiany w zależności od potrzeby. Służba rozpoczyna się o godz. 7.15 przy zachowaniu proporcji i jeden funkcjonariusz dyżurny w Urzędzie oraz patrol funkcjonariuszy na mieście. W tym miejscu Komendant przedłożył zebranym książkę zdarzeń gdzie są zapisywane zgłoszenia mieszkańców miasta. Komendant zwrócił uwagę zebranym, że książka ma wiele wpisów, przy każdym wpisie jest adnotacja o sposobie załatwienia sprawy. Ponadto Straż Miejska przyjmując zgłoszenia nie domaga się podania danych osobowych, gdyż taka sytuacja deprymuje strony zgłaszające. Każdego dnia spisywany jest raport dzienny i przedkładany Burmistrzowi następnego dnia rano.

Pan radny Zygmunt Anczok wskazał, że taki zakres działań odpowiada liczbie 7 strażników. 

Pan Przewodniczący radny Jan Springwald, w tym miejscu wskazał, że mamy rozmawiać o ocenie działalności Straży Miejskiej, nie zaś o zasobach kadrowych.

Pan Komendant podkreślił, że nie można działalności Straży Miejskiej w Lublińcu utożsamiać wyłącznie z ksiązką zdarzeń. Książka zdarzeń to tylko wycinek działalności straży. Działania straży najlepiej obrazują raporty dzienne, które każdego dnia rano otrzymuje Burmistrz. Z raportów dziennych jest sporządzane zestawienie miesięczne.

Pan radny Zygmunt Anczok, pytanie kieruję do pana Komendanta, jak ocenia Pan działalność Straży Miejskiej w Lublińcu w skali od 1 do 5 .

Pan Komendant, w mojej ocenie Straż można ocenić na dobrą ocenę dostateczną.

Pan radny Ryszard Kozok, w związku z powyższą oceną czy widzi pan Komendant potrzebę pomocy Staży Miejskiej w Lublińcu.

Komendant, jeżeli można prości to o to aby Komisja patrzyła życzliwym okiem na działania Straży Miejskiej w Lublińcu oraz by Komisja była rzecznikiem interesu straży.

Pan radny Ryszard Kozok, w związku z oceną działalności straży, miała miejsce roboty prowadzone przez ZGKLiC związane z awarią instalacji umiejscowionej w drodze. W związku z czym ZGKLiC  zwrócił się do Policji o wyłączenie z ruchu części jezdni na której były prowadzone prace. Pomocy w wyłączeniu części jezdni z ruchu udzieliła Straż Miejska w Lublińcu. Podobnie był problem z ustawieniem znaku naprzeciw cmentarza, zwracając się z prośbą do Straży Miejskiej w newralgiczne miejsce został wysłany funkcjonariusz. Za pomoc bardzo dziękuję straży Miejskiej.

Pan radny Zygmunt Anczok, na łuku ulicy św. Anny dokładnie przy sklepie RTV zatrzymują się samochody a widniej tam znak zatrzymywania, w związku z czym należy jak najszybciej rozwiązać problem postoju samochodów w tym miejscu,

Pan radny Zygmunt Anczok na ulicy Żwirki i Wigury są dziury,

Pan radny Zygmunt Anczok, zgodnie z posiadana wiedzą w przypadku zgłoszenia dziury w jezdni do Straży Miejskiej ta przekazuje sprawę do właściwego wydziału UM Lubliniec, czy potwierdza taką procedurę pan Komendant,

Pan Komendant, owszem taka droga jest ustalona zgodnie z kompetencjami poszczególnych komórek UM Lubliniec,

Pan radny Zygmunt Anczok, uważam że taka procedura jest chybiona, wydłuża proces oraz ma znamiona biurokracji. Sprawa po ustaleniu uszkodzenia jezdni powinna być zgłasza przez Straż Miejską bezpośredni właściwemu wykonawcy, który naprawi uszkodzenie,

Pan Komendant, Straż Miejska nie posiada takich kompetencji. Właściwy do kontaktu z wykonawcą jest merytoryczny wydział UM Lubliniec. Straż Miejska nie może odpowiadać za wszystko.

W tym miejscu na posiedzenia przybył pan Przewodniczący Rady radny Piotr Półtorak. Przewodniczący  przywitał się z zebranymi i oświadczył, że przybył na Komisję w celu zapoznania się z jej pracami.

Na początku Przewodniczący Rady podniósł sprawę właściwego trybu zgłaszania spraw oznakowania ruchu w mieście.

Pan radny Ryszard Kozok, organizacja ruchu na ulicy Częstochowskiej w kierunku ronda była robiona za biurka

Pan radny Jerzy Orszulak, podnosi dwie sprawy. Pierwsza dotyczy otwarcia ulicy Powstańców, zaś druga to sprawa sprzedaży piwa na dniach czeskich i słowackich. 

Pan Komendant, co do kwestii ulicy Powstańców sprawa będzie poruszana w trakcie prac związanych z organizacją ruch w mieście. Co do sprzedaży piwa w trakcie dni czeskich i słowackich w mieście, nie odnotowano zagrożenia bezpieczeństwa w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych. Miał miejsce przypadek, że osobę nietrzeźwą Straż Miejska odwiozła do domu.

Pan radny Jerzy Orszulak, czy widzi Komendant zagrożenie bezpieczeństwa w mieście podczas imprez organizowanych w parku czy na rynku na których sprzedaje się piwo, w stosunku do imprez na których nie jest prowadzona tak sprzedaż.

Pan Komendant, nie takiego zagrożenia nie ma.

Pan Przewodniczący Komisji, proszę pana Komendanta o uściślenie odpowiedzi.

Pan Komendant stwierdza, że nie widzi różnicy pod kontem bezpieczeństwa w przypadku imprez na których prowadzona jest sprzedaż piwa. Nie było różnić w zachowaniu bezpieczeństwa miedzy imprezami na których nie było piwa oraz na których piwo było w sprzedaży.

Przewodniczący Komisji podziękował Panu Komendantowi Markowi Dmitriew, za przybycie na posiedzenie Komisji.

 

   Ad. 5

Przewodniczący Komisji przywitał Pana Adama Pokrzywca pracownika UM Lubliniec, który przybył na posiedzenie Komisji w sprawie organizacji ruchu w mieście.

Pan radny Ryszard Kozok, mam trzy pytania: pierwsze dotyczy sprawy czy jest już opracowany projekt organizacja ruchu w mieście w dniu Wszystkich Świętych, drugie pytanie czy jest dotyczy objazdu ulic Lisowicka, Częstochowska, wiadukt, trzecie pytanie dotyczy prac na ulicy Powstańców co utrudnia poruszanie się po niej (intendentka z przedszkola wozi prowiant na rowerze)

Pan Adam Pokrzywiec, projekt organizacji ruchu w dniu wszystkich Świętych już jest. Co do objazdu ulic Lisowickiej Częstochowskiej oraz wiaduktu, nie można było objazdu inaczej poprowadzić, gdyż projekt został uzgodniony wcześniej w Katowicach. W sprawie ulicy Powstańców firma która prowadzi prace wykonuje je bardzo wolno, w ogóle inwestycję prowadzi GDDKiA i nie mamy wpływu na jej przyspieszenie.

Pan radny Jerzy Orszulak, należało by zastosować sankcję względem tej firmy. Ponadto chce wskazać, że nadzór  inwestycji w Lublińcu jest źle prowadzony.

Pan Przewodniczący, zwrócił uwagę, że firma która prowadzi roboty na ulicy Powstańców jest ma przestoje i prowadzi roboty bardzo wolno co wpływa na termin oddania drogi.

Pan radny Zygmunt Anczok, kiedy będą włączone światła w mieście.

Pan Adam Pokrzywiec, zgodnie z ustaleniami po otwarciu ulicy Powstańców.

Pan radny Zygmunt Anczok, na ulicy Oświęcimskiej w chodniku jest wyrwa.

Pan Adam Pokrzywiec, zadanie zostało już zgłoszone.

Pan radny Zygmunt Anczok podniósł  sprawę przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej.

Pan Adam Pokrzywiec odnosząc się do sprawy przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej stwierdził, że realizacja będzie możliwa na etapie budowy chodnika.   

Pan Przewodniczący Komisji odczytał pisemny wniosek z dnia 12.10.2007r. mieszkańców ulicy Opolskiej o likwidację progu zwalniającego na wysokości posesji nr 19 i 24 ulicy Opolskiej.

Pan radny Zygmunt Anczok stwierdził, że nie widzi podstaw do likwidacji progu w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom oraz dzieciom. 

Komisja poddała przedmiotowy wniosek pod głosowanie 3 głosy przeciw likwidacji progu 1 głos Przewodniczącego Komisji za likwidacją progu.

Pan Adam Pokrzywiec odnosząc się do sprawy przejścia dla pieszych na ulicy Opolskiej stwierdził, że realizacja będzie możliwa na etapie budowy chodnika.           

Przewodniczący Komisji podziękował Panu Adamowi Pokrzywiec za udzielone informacje.

Ad 6

Pan Przewodniczący Komisji poprosił kompetentnego pracownika UM Lubliniec Pana Adama Pokrzywca o omówienie akcji zima w Lublińcu.

Pan radny Zygmunt Anczok, podniósł sprawę słabego odśnieżania ul. Opolskiej oraz dróg dojazdowych.   

W związku z uwagami pana radnego Zygmunta Anczoka o bardzo słabym odśnieżaniu ul. Opolskiej oraz dróg dojazdowych co zagraża bezpieczeństwu dzieci chodzących tam do szkoły. W związku z czym  Komisja wnioskuje o podwyższenie standardów odśnieżania na ulicy Opolskiej oraz na drogach dojazdowych do tej ulicy.

Pan radny Jerzy Orszulak, który pracownik w Urzędzie będzie odpowiedzialny za akcję zima.

Pan Adam Pokrzywiec, za akcję zima w mieście będzie odpowiedzialny Pan Popiołek.

Pan radny Ryszard Kozok, czy Pan Popiłek będzie dostępny dla radnych oraz ogółu mieszkańców.

Pan Adam Pokrzywiec, tak będzie.

Pan radny Jerzy Orszulak , czy będzie wywożony śnieg z rynku.

Pan Adam Pokrzywiec, tak będzie wywożony.

Członkowie Komisji wnioskują aby pojawił się informacja o pracowniku odpowiedzialnym za akcję zima (w tym numer telefonu)  w Nowinach Lublinieckich oraz na stronie internetowej UM Lubliniec.

Pan radny Ryszard Kozok, wnioskuje aby ścieżki pieszo – rowerowe oraz chodniki były odśnieżane szeroko oraz by nie używać do ich odśnieżania ciężkiego sprzętu, co powoduje ich niszczenie.

Pan radny Jerzy Orszulak podnosi, że na drodze do Krupskiego Młyna są dziury, dlatego należy przedsiębrać właściwe kroki względem wykonawcy,                   

Ad. 7

Pan Przewodniczący Komisji podnosi sprawę koncert Pani Cerekwickiej, aby pory koncertów w których będą brali udział małoletni był wcześniejsze,

Komisja  wnioskuje aby występy grup muzycznych były o wcześniejszych porach,

Pan radny Zygmunt Anczok podnosi sprawę, zasypywania terenu od przejazdu kolejowego do ul. Hajdy Wawrzyńca na ulicy Opolskiej, w związku z czym prosi o ustalenie stanu prawnego nieruchomości oraz pełna dokumentację,

Przewodniczący Komisji proponuje wyjazd członków Komisji na oględziny oświetlenia w mieście.

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

       

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                           

                                                                                              Jan Springwald

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 10/07 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 17 października 2007r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:11.02.2009 09:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:18