Protokół Nr 25/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 24 listopada 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

 

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie przy 6 głosach "za".

 

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przy

6 głosach "za".

 

Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- Regulamin wynagradzania nauczycieli:

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Rada ma obowiązek corocznie uchwalać Regulamin wynagradzania nauczycieli.

Uchwalając dotychczasowy Regulamin Komisja proponowała, by zrównać wysokość stawek za wychowawstwo w szkołach podstawowych i gimnazjach.

  Pan Cezary Nowicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej wyjaśnił, że Regulamin został skonsultowany ze związkami zawodowymi nauczycieli i wspólnie wypracowano końcową formę.

Proponują w przedszkolach pozostawić stawki za wychowawstwo w wysokości 30 zł, natomiast w szkołach podstawowych podwyższyć do wysokości 40 zł, a tym samym zrównać ze stawkami w gimnazjum. Dodał, że uchwała określa minimalne stawki,

a od dyrektora zależy faktyczna ich wysokość.

  Komisja jednogłośnie przy 6 głosach "za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- wyróżnienia Burmistrza Miasta w dziedzinie sportu:

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zapisy uchwały zostały uproszczone, została również skonsultowana z Radą Sportu i organem nadzoru Wojewody.

  Komisja jednogłośnie przy 6 głosach "za" pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

- nadanie nazwy nowej ulicy:

Komisja jednogłośnie przy 6 głosach "za" przyjęła proponowaną nazwę ulicy

"ojca Ludwika Wrodarczyka".

                                                          

Ad 5. Burmistrz Miasta poinformował, że na sesji odbędzie się prezentacja budowy parku dinozaurów przez firmę zainteresowaną wydzierżawieniem Parku Grunwaldzkiego. Wybudowała już park dinozaurów w Rogowie w skład którego oprócz naturalnej wielkości figur zwierząt wchodzi plac zabaw dla dzieci, pracownia plastyczna, segment gastronomiczny. Planowana jest także budowa sztucznego lodowiska, by park czynny był przez cały rok. Zatrudnionych zostanie ok. 50 osób.

Dodał, że wybudowanie takiego kompleksu rekreacji na pewno będzie impulsem dla rozwoju turystyki i przyniesie ogromne korzyści miastu.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała:                                                   Przewodnicząca Komisji

       B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 25/08 Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 24.11.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 14:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:54