Protokół Nr 22/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 15 września 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sytuacja oświaty w roku 2008.

5. Sprawy bieżące.

 

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

 

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie przy 6 głosach "za".

 

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przy

6 głosach "za".

 

Ad 4. Informację na temat stanu oświaty w 2008r. przedstawił Pan Cezary Nowicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Poinformował, że w 7 przedszkolach miejskich jest ok. 700 miejsc. W Przedszkolu

Nr 6 utworzono 2 dodatkowe oddziały.

 

Burmistrz Miasta dodał, że wiele kobiet znajdzie pracę w HYGIENICE,

w związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na miejsca w tym przedszkolu.

 

Pan Nowicki - ilość zgłoszeń była znaczna, jednak na chwilę obecną wszyscy chętni mogli skorzystać z usług przedszkoli. Istnieje możliwość utworzenia jeszcze jednego oddziału w Przedszkolu Nr 8. Poinformował, że Przedszkole na ul. Słonecznej funkcjonuje prawidłowo.

Dodał, że nie zakwalifikowano do przedszkola 2 dzieci, ponieważ nie miały ukończonego 2,5 roku życia.

 

Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli tzw. "zerówki" przejdą do szkół, to wtedy finansowane będą z budżetu państwa, natomiast gmina musi zapewnić warunki lokalowe.

Odnośnie szkół wyjaśnił, że dyrektorzy gimnazjów złożyli wnioski

o usamodzielnienie się. Taka forma prowadzenia dobrze funkcjonuje w szkołach podstawowych. Dyrektorzy czują się gospodarzami placówki i bardziej dbają

o racjonalne wykorzystanie środków finansowych.

 

Radny Krzysztof Gembała zwrócił uwagę, że nie ma środków na zapłatę za godziny pozalekcyjne dla nauczycieli np. muzyki, plastyki, natomiast nauczyciele

w-f mają zapłacone.

 

Pan Nowicki wyjaśnił, że sprawa godzin pozalekcyjnych zależy od dyrektora placówki. Prawdopodobnie dyrektor nie wystąpił o przyznanie tych godzin.

Np. w innej szkole nie wykorzystane godziny w-f zostały rozdzielone na nauczycieli innych przedmiotów.

 

Radny Krzysztof Gembała zapytał dlaczego nie utworzono 5 oddziałów pierwszych klas w Gimnazjum Nr 1.

Burmistrz Miasta odpowiedział, że Dzyrektor Gimnazjum Nr 1 nie wystąpił

z takim wnioskiem.

Radny Gabriel Podbioł przypomniał, że miały wzrosnąć dodatki za wychowawstwo dla nauczycieli.

 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że w tym roku szkoły pochłonęły dodatkowo

1 mln zł na wynagrodzenia dla nauczycieli. Przed ustaleniem budżetu miasta na następny rok nie może odpowiedzieć, czy wystarczy środków na podwyższenie dodatków. Tym bardziej, że Rada wydłużyła procedurę sprzedaży mienia komunalnego i nie wiadomo, czy zostanie ona wykonana.

 

Pan Nowicki odnośnie szkół dodał, że Szkoła Podstawowa Nr 3 liczy

21 oddziałów, a Szkoła Podstawowa Nr 1 30 oddziałów. Maksymalna liczebność oddziału wynosi 24 dzieci.

Ponadto zmieniła się forma wyżywienia, oprócz Szkoły Podstawowej Nr 3, gdzie pozostała stołówka w pozostałych wprowadzono catering.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

 

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 22/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 15.09.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 14:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:53