Protokół Nr 21/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 26 sierpnia 2008r.

 

 

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r.

    Miejskiego Domu Kultury i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej.

6. Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Do porządku obrad wprowadzono dodatkowo zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie taryfy za wodę i ścieki. Porządek obrad wraz z poprawką został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Miejski Dom Kultury:

Wykonanie planu finansowego na 2008r. w I półroczu wynosi ok. 70%.

MDK administruje budynkiem głównym przy ul. Plebiscytowej 9, amfiteatrem w Parku Miejskim oraz pomieszczeniem będącym siedzibą Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

MDK realizuje m. in. następujące zadania:

- prowadzenie sekcji i zespołów artystycznych,

- organizacja turniejów, konkursów, festiwali, organizacja imprez kulturalnych,

- wystawy plastyczne,

- działalność usługowa.

  Radna Renata Pilawa dodała, że po remoncie MDK dużo zyskał w opinii mieszkańców. Dobrze działa kino. Organizują i obsługują wiele imprez kulturalnych, na zakup których przeznacza się dużą część wydatków.

  Burmistrz Miasta wyjaśnił, że wykonanie planu finansowego jest wyższe, ponieważ konieczne były dodatkowe zakupy związane z remontem MDK.

Dodał, że kino, które bardzo dobrze funkcjonuje przynosi zyski.

W lutym zlecił kontrolę, w wyniku której stwierdzono wiele nieprawidłowości

w prowadzeniu dokumentów. Wykazano brak prowadzenie właściwych procedur, obiegu dokumentów. Jeden z dyrektorów został skierowany do Rzecznika Finansów Publicznych.

Na wyjazd Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Japonii przekazał 67 tys. zł.

- Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w kilku placówkach:

w budynku głównym oraz 4 filiach (obecnie 3 czynne). Łącznie we wszystkich placówkach zarejestrowano 3.907 czytelników.

Ogółem wypożyczono 40.148 woluminów. W ramach czytelni "Ikonka" odnotowano 2.504 połączenia. MPBP obsługuje również osoby niewidome i słabowidzące  prowadząc Punkt Książek Mówionych.

MPBP prowadzi także bogatą działalność kulturalną

 

  Burmistrz Miasta poinformował, że planują zmierzyć się z tematem budowy nowej siedziby MPBP. Jest koncepcja, aby obecny budynek MPBP przekazać Państwowej Szkole Muzycznej, natomiast Ministerstwo Kultury współfinansowałoby budowę nowej siedziby. Nowa siedziba mogłaby powstać obok skrzyżowania ulic Mickiewicza i Św. Anny lub w starej koniarni Szpitala Psychiatrycznego.

Realizacja tej inwestycji nie będzie możliwa, jeżeli nie uzyskamy środków zewnętrznych.

Jeżeli nie wykona się dochodów ze sprzedaży mienia, to na inwestycje pozostanie niewiele środków, ponieważ możliwości inwestycyjne poważnie ograniczył PONE.

 

  Dodatkowo Burmistrz Miasta poinformował, że trwają prace remontowe Muzeum E. Stein oraz rewitalizacja cmentarza żydowskiego.

Ponadto otrzymano środki na monitoring szkół, natomiast w Przedszkolu Nr 6 utworzono dwa dodatkowe oddziały, w związku z dużym zainteresowaniem rodziców tym przedszkolem.

 

Ad 5. Komisja zapoznała się z nowymi taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Komisja w przedmiocie tego projektu uchwały nie zajęła stanowiska.

 

Ad 6. Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa przypomniała, że Rada Miejska uchwaliła Regulamin wynagradzania nauczycieli z wnioskiem, by od września wzrosły dodatki za wychowawstwo w klasie.

 

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że już musiano znaleźć w budżecie 1 mln zł na podwyżki dla nauczycieli, a mówi się o następnych. Dlatego proponuje pozostawić obowiązujące stawki, a do tematu wrócić przy konstrukcji budżetu na 2009r.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała:                                                                       Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                                 Renata Pilawa

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 21/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki 26.08.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:52