Protokół Nr 20/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 29 lipca 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

-         zasady gospodarowania nieruchomościami:

Radny Zygmunt Anczok poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa

i Praworządności zaopiniowała projekt uchwały negatywnie, ponieważ zgodnie

z ustawą jest to kompetencja Rady.

              Radny Krzysztof Gembała uważa, że należałoby się zastanowić nad przekazaniem kompetencji Burmistrzowi Miasta w zakresie nabywania

zbywania małych nieruchomości o małej wartości.

              Przewodnicząca Komisji proponuje, by Komisja nie zajmowała stanowiska w tej sprawie, a radni zgodnie ze swoją wolę zadecydują na sesji.

              Komisja przyjęła propozycję.

-         zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości:

Komisja postanowiła tak jak w poprzednim punkcie .

-         zmiana uchwały w sprawie upamiętnienia poległych w kampanii wrześniowej

Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

w Katowicach pozytywnie zaopiniowało propozycje wykucia napisów na pomniku grobu zbiorowego wojennego żołnierzy Wojska Polskiego, jednakże zaproponowało użycie pełnej nazwy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

              Radna Renata Pilawa zauważyła, że na początku napisu używa się pełnej nazwy Pułku, natomiast na końcu użyty jest skrót. Jej zdaniem należałoby to ujednolicić.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-         rodzaje wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników:

W stosunku do poprzedniej uchwały zmienia się przede wszystkim termin wręczania nagród jak również sposób naliczania okresu, za który przyznaje się nagrody.

                                                   

Ponadto w chwili obecnej dopuszcza się możliwość przyznania nagród trenerom i działaczom zasłużonym w osiągnięciu wysokich wyników przez zawodników posiadających licencję polskiego związku sportowego.

              Radna Renata Pilawa uważa, że zapisy uchwały wymagają doprecyzowania szczególnie w zakresie osiągnięć, za które maja być przyznawane nagrody.

              Radny Zygmunt Anczok proponuje, by projekt uchwały przekazać do zaopiniowania przez Radę Sportu.

              Komisja jednogłośnie postanowiła wystąpić z wnioskiem na sesji Rady

o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie jej Radzie Sportu.

-         ustanowienie Nagrody Burmistrza Miasta:

Podobnie jak poprzedni projekt uchwały Komisja jednogłośnie postanowiła przekazać do zaopiniowania Radzie Kultury i wystąpić z wnioskiem na sesji

o zdjęcie go z porządku obrad.

-         zmiana Statutu ZOPO:

Burmistrz Miasta wyjaśnił, że uzgodniono ze Starostwem, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna opuści nasz lokal do dnia 15 sierpnia i tam zostanie przeniesiony ZOPO. Uważa, że cała administracja powinna zmieścić się w dwóch budynkach.  Przeniesienie ZOPO pozwoli na korzystanie ze wspólnej sieci komputerowej, telefonów itp.

Natomiast w przedszkolu zostaną uruchomione dodatkowe dwa oddziały, ponieważ jest duże zainteresowanie rodziców właśnie tym przedszkolem, tym bardziej, że nowa Firma Higienika zatrudni ok. 80 osób, które też będą chciały umieścić dzieci w tym przedszkolu.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 5. Przewodnicząca Komisji jako członek komisji przyznającej świadczenia zdrowotne dla nauczycieli poinformowała, że środki przeznaczone w budżecie na ten cel nie będą wykorzystane, ponieważ jest mało wniosków. Dlatego proponuje, aby jako Komisja Oświaty wystąpić do Burmistrza o przeanalizowanie wysokości świadczeń i ich podwyższenie.

              Komisja propozycję przyjęła.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 20/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 29.07.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:52