Protokół Nr 18/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 27 maja 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie upamiętnienia poległych żołnierzy 74 GPP.

6.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekt uchwały

w sprawie budowy Filii Nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Proponuje zaopiniować w/w projekt w pkt 5.

Porządek obrad wraz z poprawką został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodnicząca Komisji powitała radnych Młodzieżowej Rady Miasta.

Poinformowała, że w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych możliwa była budowa boisk ogólnodostępnych. Budowane będą dalsze, z czego młodzież na pewno jest zadowolona.

Ponadto przypomniała, że w związku z nadaniem miastu patronki E. Stein odbywa się wiele imprez, wykładów, koncertów do korzystania z których zachęca młodzież.

Zaprosiła również do udziału w imprezach organizowanych z okazji Dni Lublińca.

              Na pytanie odnośnie basenu w parku Radny Zygmunt Anczok odpowiedział, że basen zostanie wyremontowany i będzie otwarty.

              Radny Krzysztof Gembała zwrócił uwagę, że jako przedstawiciele młodzieży powinni bardziej aktywnie włączyć się w pracę, a nie tylko narzekać, Oczekuje się od nich wykazania większej inicjatywy, powinni być źródłem informacji oczekiwań młodzieży. Powinni nawet przychodzić na sesje Rady Miejskiej, ponieważ tam są niejednokrotnie podejmowane decyzje, które skutkować będą w przyszłości, co dotyczy dzisiejszej młodzieży.

              Przewodniczący Rady Piotr Półtorak zaproponował, by po wakacjach spotkać się i ustalić formy współpracy, przekazywanie informacji innym uczniom. Znaleźć formy dyskusji i wypracować konkretne wnioski i zadania.

                                                          

              Radny Zygmunt Anczok dodał, że nie mogą oczekiwać ukierunkowania przez dorosłych radnych, powinni organizować własne spotkania, to raczej dorośli oczekują podawania tematów interesujących młodzież.

              Przewodnicząca Komisji podziękowała Młodzieżowej Radzie Miasta za udział w spotkaniu i wyraziła nadzieję na ściślejszą współpracę w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi.

Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- upamiętnienie poległych żołnierzy 74 GPP:

              Przewodnicząca Komisji Renata Pilawa uważa, że propozycja upamiętnienia poległych żołnierzy na pomniku na cmentarzu jest nierealna

z powodu braku miejsca.

              Przewodniczący Rady Piotr Półtorak wyjaśnił, że z inicjatywą upamiętnienia żołnierzy wystąpiło Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa 74 GPP”, które udokumentowało, że wymienieni w piśmie żołnierze polegli w kampanii wrześniowej 1939r. Projekt uchwały został sporządzony zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi.

Dodał, że uchwała Rady w tej sprawie, to dopiero początek wszystkich działań prawnych, które podejmie Urząd Wojewódzki po otrzymaniu uchwały.

              Poproszona na posiedzenie Pani Elżbieta Stojak pracownik Wydziału Komunalnego, stwierdziła, że na pomniku na cmentarzu będzie możliwość dopisania wymienionych nazwisk.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu

3 – „za” i 3 – „wstrzymujące”.

- budowa Filii Nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej:

              Przewodniczący Rady poinformował, że grupa radnych złożyła projekt uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z realizacją inwestycji miejskiej „Budowy Filii Nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego”. Zgodnie z wymogiem Statutu zwrócił się do Burmistrza Miasta o opinię do projektu uchwały.

              Radny Zygmunt Anczok przypomniał, że Burmistrz Miasta poinformował Radę, że zwrócił się o ekspertyzę budowlaną obecnego budynku.

Z dokumentacji na budowę filii wynika, że została ograniczona jej powierzchnia.

              Radna Renata Pilawa  uważa, że cały sektor biblioteczny jest przestarzały.Warunki lokalowe są fatalne, co potwierdza kontrola przeprowadzona przez Śląską Bibliotekę w Katowicach. Biblioteki są potrzebne, ale nie tylko w tej dzielnicy.Dlatego proponuje budowę centralnej nowoczesnej biblioteki w centrum miasta.

              Z-ca Burmistrza Miasta Jan Grajcar wyjaśnił, że zostały dokonane przeglądy budynku i nadaje się on tylko do rozbiórki.

Należy zastanowić się, czy budować filię, czy raczej znaleźć środki na budowę biblioteki głównej, która byłaby nowoczesna i spełniała oczekiwania różnych grup społeczeństwa. Można zastanowić się nad lokalizacją, np. skrzyżowanie ulic

Św. Anny i Mickiewicza.

Dodał, że koszt budowy filii wyniesie ok. 1 mln zł.

              Przewodniczący Rady Piotr Półtorak przypomniał, że były już pomysły budowy kompleksu kulturalnego łącznie z basenem przy Miejskim Domu Kultury, jednak nic z tego nie wyszło. Udało się uratować basen przy „Lentex”, który służy do dziś.

Teraz miasto angażuje się w budowę kompleksu basenów, których koszt wyniesie ok. 18 – 20 mln zł. Miasto nie stać na to by z rozmachem budować wszystko.

Gdyby budować centralną bibliotekę, to i tak potrwa to kilka lat, natomiast z tej filii korzystało bardzo dużo czytelników. Ponadto w tym roku kończy się pozwolenie na budowę.

              Radna Renata Pilawa uważa, że jednak na problem należy patrzeć całościowo, budowa filii bibliotecznych stwarza dodatkowe koszty, a środki te można by przeznaczyć na kompleksowe rozwiązanie problemu.

              Komisja w głosowaniu 3 – „za”, 1 – „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 18/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki 27.05.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:51