Protokół Nr 17/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 25 kwietnia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007r.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2007r. jest pozytywna.

Dokonała porównania wykonania budżetu za 2007r. w stosunku do roku 2006.

Pozytywnym efektem jest zmniejszenie liczebności oddziałów szkolnych, co wpływa na lepszą naukę.

Także w dziedzinie kultury i sportu osiągnięto postęp poprzez budowę boisk.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta za 2007r.

Ad 5. Radny Krzysztof Gembała prosi, by Komisja zajęła się dokładną analizą obecnego podziału na obwody szkolne. Jego zdaniem należy zrównoważyć liczbę oddziałów w obydwu Gimnazjach.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 17/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 25.04.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:51