Protokół Nr 15/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 11 lutego 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 1.

5.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodnicząca Komisji uważa, że przedstawione argumenty przemawiające za likwidacją Przedszkola są zasadne.

             

Pani Anna Jonczyk-Drzymała Z-ca Burmistrza Miasta poinformowała, że w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Droniowickiej zostaną utworzone dwa dodatkowe oddziały, a odległość od nie jest daleka. Ponadto w innych przedszkolach też są wolne miejsca.

             

Pan Cezary Nowicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej dodał, że rodzice zainteresowani są przede wszystkim przedszkolem przy ul. Droniowickiej. Nie ma żadnych problemów z przesunięciem dzieci do innego przedszkola. Aktualny stan dzieci wynosi 43.

             

Radny Krzysztof Gembała uważa, że jest to najtrudniejsze przedszkole pod względem warunków lokalowych. Pomieszczenia nie są dostosowane do funkcji przedszkola, a odległość rzeczywiście nie jest daleka.

             

Radny Roman Marciniak potwierdza, że warunki lokalowe są bardzo trudne. Podziwia personel przedszkola, który stworzył bardzo ładny ogródek zabaw. Popiera projekt likwidacji przedszkola.

             

Z-ca Burmistrza poinformowała, że po likwidacji przedszkola ogródek będzie udostępniony dla mieszkańców.

             

Radny Leszek Ligowski pyta ile jest dzieci w innych przedszkolach oraz na co planuje się przeznaczyć budynek, w którym znajduje się przedszkole.

             

Pan Cezary Nowicki wyjaśnił, że w innych przedszkolach oprócz przedszkola na Steblowie jest 5-6 oddziałów.

             

Burmistrz Miasta dodał, że budynek jest własnością miasta, pomieszczenia po przedszkolu planowane są na lokale mieszkalne.

             

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

                                                           

Ad 5. Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Pana Nowickiego z prośbą, by projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli trafił do Komisji przed jego końcowym ustaleniem.

             

Radny Leszek Ligowski złożył wniosek, by w pracach nad opracowaniem Regulaminu wynagradzania mogli brać udział przedstawiciele Komisji – Przewodnicząca Komisji Renta Pilawa i Radny Krzysztof Gembała.

             

 Komisja wniosek przyjęła jednogłośnie.

             

Radny Roman Marciniak proponuje, by dopomóc Ośrodkowi ZHP. Można by kierować tam na kolonie dzieci z rodzin ubogich.

             

Burmistrz Miasta poinformował, że miasto jest otwarte na wszelką współpracę, jednak zgodnie z przepisami muszą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach organizowanych konkursów.

             

Z-ca Burmistrza dodała, że starają się zapewnić dzieciom z rodzin ubogich atrakcyjność wyjazdów kolonijnych.

             

Radny Leszek Ligowski uważa, że jest to słuszne, ponieważ dla tych dzieci jest to być może jedyna okazja, by zobaczyć np. morze.

             

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że uczestniczyła

w VIII Regionalnym Konkursie „Lubi mi się tu mieszkać”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

             

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 15/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 11 lutego 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:50