Protokół Nr 14/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 28 stycznia 2008r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6.      Ustalenie planu pracy Komisji na 2008r.

7.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Pan Jerzy Żuchowicz, który przedstawił sytuację w oświacie

w mieście. Poinformował, że liczba oddziałów w szkołach uzależniona jest od liczebności oddziałów. Do tej pory oddziały liczą co najmniej 26 dzieci.

Jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską to najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych, na 244 nauczycieli – 121 dyplomowanych w szkołach oraz na 61 nauczycieli –

28 dyplomowanych w przedszkolach.

Występuje problem z pozyskaniem nauczycieli wychowania przedszkolnego, ponieważ w całym kraju liczba oddziałów malała, co powodowało, że mniej osób decydowało się na tego rodzaju studia.

Ad 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- Regulamin wynagradzania nauczycieli:

             

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Regulamin musi być uchwalany corocznie oraz uzgodniony ze związkami zawodowymi nauczycieli. Przedłożony Regulamin nie wprowadza istotnych zmian, a ustala nowe wysokości minimalne w zakresie dodatku funkcyjnego oraz wprowadza dodatek funkcyjny za wychowawstwo w przedszkolach.

             

Pan Cezary Nowicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej dodał, że Rada uchwala minimalne stawki dodatku funkcyjnego, który stanowi 2,5% ogólnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia, natomiast dyrektor szkoły ustala faktyczną jego wysokość. Również w przedszkolach, w których jest dwóch wychowawców, dyrektor decyduje, który otrzymuje dodatek.

           

Radny Gabriel Podbioł poinformował, że dyrektorzy szkół przyznają wychowawcom tylko minimalne stawki dodatku funkcyjnego, czy w związku

z tym nie można ich podwyższyć. Uważa również, że nie powinno być rozgraniczenia pomiędzy wysokością dodatku w szkołach podstawowych

i gimnazjach, ponieważ problemy są porównywalne.

                                                          

             

Radny Krzysztof Gembała popiera wypowiedź Radnego Podbioła. Stwierdził, że wyższy stopień nauczania nie oznacza, że praca jest cięższa.

             

Pan Cezary Nowicki wyjaśnił, że Regulamin został wspólnie wypracowany z przedstawicielami nauczycieli, których opinia była taka, by jednak zróżnicować dodatek w zależności od stopnia szkoły.

             

Radny Roman Marciniak uważa, że kwota dodatku jest symbolicznai nie powinna być różnicowana. Trudno porównywać problemy stwarzane przez dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

             

Pan Jerzy Żuchowicz dodał, że kwoty dodatku odzwierciedlają możliwości finansowe miasta. Kwoty dodatku są propozycjami dyrektorów szkół, którzy uważają, że problemy e gimnazjach są większe.

             

Radny Zygmunt Anczok proponuje, by zrównać kwoty np. do wysokości 40,- zł.

             

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu „za” – 0,

„przeciw” – 4, „wstrzymujące” – 2.

- zasady korzystania ze stołówek szkolnych:

             

Przewodnicząca Komisji omówiła przedstawiony projekt uchwały, który proponuje wysokość opłat za posiłki, która uzgodniona jest z dyrektorami szkół oraz cenę posiłku dla pracowników szkoły.

             

Radny Zygmunt Anczok zwrócił uwagę, że jest duża różnica między wysokością opłat za posiłki dla pracowników w różnych szkołach.

             

Pan Jerzy Żuchowicz wyjaśnił, że koszty kształtują się różnie

w zależności od liczby osób korzystających z posiłków.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 6. Komisja ustaliła plan pracy na 2008r, który stanowi załącznik do protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokól nr 14/08 z posiedzenia Komisji Oświaty Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 28.01.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:50