Protokół Nr 13/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 14 grudnia 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2008r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej.

6.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na spotkaniach radnych

z Burmistrzami został opracowany projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który radni otrzymali.

Wnioskuje o zdjęcie załącznika nr 16 (WPI) z projektu budżetu jaki przedstawił Burmistrz Miasta.

Wniosek przyjęto w głosowaniu 4 – „za”, 1 – „wstrzymujący”.

Następnie Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek, by wprowadzić do projektu budżetu załącznik nr 16, który został wypracowany na spotkaniach przez radnych wspólnie z Burmistrzem Miasta.

Wniosek przyjęto w głosowaniu 4 – „za”, 1 – „przeciw”.

              Radny Leszek Ligowski stwierdził, że w WPI brak jest modernizacji ul. Szafera i jakie są dalsze plany co do Filii Biblioteki przy ul. Wyszyńskiego?

              Z-ca Burmistrza Pan Jan Grajcar wyjaśnił, że ul. Szafera ma być modernizowana w ramach Funduszu Spójności.

Poinformował, że jest opracowany projekt na budowę Biblioteki przy ul. Wyszyńskiego.

              Radny Leszek Ligowski pyta czy w 2008r. będzie budowane boisko przy Klasztorze Ojców Oblatów w zamian tego, na które przeniesiono targowisko oraz ścieżka rowerowa przy ul. Cebulskiego.

              Pan Jan Grajcar wyjasnił, że planowana jest budowa przedmiotowych inwestycji , jednak uzależniona jest od środków unijnych.

                                                            

              Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jeżeli chodzi o dział oświaty, to budżet zawiera wszystkie potrzebne zapisy. Wiadomo, że uzależnione są od wysokości środków jakimi dysponuje miasto.

              Radny Zygmunt Anczok – nie ma w budżecie środków na modernizację stadion „Sparty”.

              Radny Roman Marciniak wyjaśnił, że stadion nie jest własnością miasta

i dlatego nie może być utrzymywany przez miasto.

              Radny Zygmunt Anczok uważa, że należałoby rozważyć możliwość przejęcia stadionu przez miasto.

              Komisja w głosowaniu 4 – „za”, 1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2008r.

Ad 5. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za wodę i ścieki.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                       Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 13/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 14.12.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:49