Protokół Nr 12/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 27 listopada 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta.

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

6.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Przewodnicząca Komisji powitała radnych Młodzieżowej Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta wręczył radnym zaświadczenia o wyborze w skład Młodzieżowej Rady Miasta.

Pogratulował wyboru i życzył dobrej współpracy. Podkreślił, że liczy na aktywność radnych i zainteresowanie problemami miasta, szczególnie

w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży. Zapewnił o pomocy w ich poczynaniach.

Pokrótce omówił planowane inwestycje interesujące młodzież tj. budowa kompleksu basenów kąpielowych, modernizacji stadionów Sparty i Unii.

              Przewodnicząca Komisji podziękowała Burmistrzowi Miasta za udział w spotkaniu oraz radnym życząc wiele sukcesów.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

- zamiar likwidacji Filii Nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej:

              Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odwiedziła Filię Biblioteki i wywarła ona pozytywne wrażenie. W czasie jej wizyty bibliotekę odwiedziło sporo osób, które są oburzone zamiarem jej likwidacji. Położenie biblioteki jest bardzo dobre, jednak jej stan techniczny jest fatalny.

              Pani Anna Jonczyk-Drzymała Z-ca Burmistrza Miasta przyznaje, że miejsce dla biblioteki jest dobre, ale ze względu na stan techniczny budynku musi być zlikwidowana. Na budowę nowego budynku działka jest za mała. Do celowo planowane jest pozostawienie 2-3 filii biblioteki, co powinno być wystarczające dla takiej wielkości miasta jak Lubliniec. Planowana jest budowa biblioteki dla dzieci obok rynku.

              Radny Leszek Ligowski – Filia funkcjonuje bardzo dobrze, również mocno rozwinięta jest praca z dziećmi. Ponadto dla starszych ludzi jest to okazja wyjścia z domu, spotkania się ze znajomymi, porozmawiania.

Na pewno jest to trudny problem, ale trzeba starać się rozwiązać go z korzyścią dla wszystkich, najłatwiej jest zamknąć Filię i problem z głowy.

              Radny Roman Marciniak uważa, że właśnie w tej Filii czyje się klimat książki i czytelnictwa. Tam nawet sami mieszkańcy przynoszą książki i tego nie można zniszczyć.

              Pani Joanna Huć Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej stwierdziła, że biblioteki w tym budynku absolutnie nie może istnieć, ponieważ nie spełnia on żadnych norm budowlanych i stwarza poważne zagrożenia dla życia osób tam pracujących i korzystających z usług biblioteki. W razie wypadku winni będą również radni ponieważ zostali poinformowani o zagrożeniu.

              Radna Danuta Lampka przyznaje, że stan techniczny budynku rzeczywiście jest fatalny, jednak trzeba wziąć pod uwagę także inne aspekty np. czynnik ludzki.

              Pani Joanna Huć nie może na dzień dzisiejszy odpowiedzieć co stanie się z osobami tam pracującymi, być może wchłonie je Biblioteka główna.

              Radny Zygmunt Anczok pyta czy jest decyzja, że w tym miejscu nie można postawić nowej biblioteki.

              Radny Gabriel Podbioł proponuje rozważyć możliwość przeniesienia biblioteki w pobliżu istniejącej. Odbiór społeczny w tej kwestii jest bardzo negatywny.

              Z-ca Burmistrza poinformowała, że były prowadzone rozmowy

z Przedszkolem na ul. Uchodźców, jednak nie ma tam miejsca.

              Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie:

„za” – 0, „przeciw” – 3, „wstrzymujące” – 3.

Opinia Komisji jest negatywna.

Wyszła Radna Danuta Lampka

- zmiana Statutu ZOPO:

              Zmiany dokonane w Statucie ZOPO są konsekwencją usamodzielnienia się szkół podstawowych z dniem 01.01.2008r.

              Radny Leszek Ligowski – czy tego chcą dyrektorzy szkół, czy nie stworzy to wiele problemów, chociażby remonty.

              Radny Roman Marciniak – do tej pory wszystkie sprawy związane

z prowadzeniem oświaty koordynowało ZOPO i jego zdaniem było to dobre rozwiązanie.

              Radna Renata Pilawa – z jej informacji wynika, że dotychczas wszystkie pieniądze uzyskane za wynajem sal w szkole były kierowane do ZOPO, natomiast teraz będą dochodem szkoły.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu:

2 – „za”, 1 – „przeciw” i 2 „wstrzymujących”.

- ufundowanie tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy:

              Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu podjęło inicjatywę ufundowania przez Gminę Lubliniec na cmentarzu wojskowym przy ul. P. Stalmacha tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej 1939r.

 

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie proponują, by nazwiska poległych żołnierzy dopisać do już upamiętnionych znajdujących się na tablicy przed cmentarzem.

Komisja uważa, że powinna być jedna tablica dla wszystkich poległych.

O ile zachodzi taka konieczność tablicę należy odnowić.

- ogłoszenie roku 2008 – rokiem Edyty Stein:

              11 Października 2008r. odbędzie się uroczystość nadania miastu patronatu św. Edyty Stein. W związku z tym na przestrzeni całego roku 2008 podejmowane będą liczne działania kulturalne i edukacyjne, majace na celu przybliżenie mieszkańcom życia i działalności św. Edyty Stien. Dlatego proponuje się, by rok 2008 ogłosić Rokiem Świętej Edyty Stein.

              Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu:

4 – „za” , 1 „wstzrymujący”.

Ad 6. Przewodnicząca zapoznała członków Komisji z pismem Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia osoby do prac w komisji rozpatrującej wnioski

o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

              Komisja jednogłośnie wyznaczyła Radną Renatę Pilawa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 12/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 27.11.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:49