Protokół Nr 10/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 16 października 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w sprawie likwidacji Filii Nr 6 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli i żłobka.

6.      Rozpatrzenie pisma Rodziny Wojskowej 74 GPP.

7.      Sprawy sportu w mieście.

8.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zgodnie z przepisami prawa nie można łączyć  funkcji biblioteki publicznej i szkolnej. Niewyobrażalne jest, że stosunkowe nowe Gimnazjum Nr 2 nie miało biblioteki szkolnej.

              Radny Zygmunt Anczok dodał, że sprawa ta była już dyskutowana przy podejmowaniu uchwały o zamiarze likwidacji filii biblioteki. Ze względu na oszczędności finansowe oraz mało osób korzystających z biblioteki radni zdecydowali, że jej likwidacja jest celowa.

              Radny Leszek Ligowski pyta ile osób korzysta z tej biblioteki i jaka jest opinia Śląskiej Biblioteki w Katowicach?

              Pani Joanna Huć Dyrektor M-PBP wyjaśniła, że patrząc przez pryzmat statystyki, to ilość wypożyczeń w stosunku do innych filii jest bardzo duża, ale spowodowana jest ona tym, że korzystają z niej uczniowie, którzy

w czasie przerw lekcyjnych przychodzą np. po atlasy, słowniki itp.

Natomiast osób dorosłych korzystających z biblioteki jest bardzo niewiele.

              Radny Roman Marciniak pyta czy osoba prowadząca bibliotekę będzie musiała być zwolniona?

              Pani Z-ca Burmistrza wyjaśniła, że osoba ta przejdzie do pracy do Biblioteki głównej, tak że nie będzie redukcji etatów.

                                                          

Natomiast Pani Dyrektor Gimnazjum przeprowadziła już rozmowę z osobą, która byłaby zatrudniona w Bibliotece, a posiadająca odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, co pozwoli na prowadzenie zajęć z uczniami,

a nie tylko wypożyczanie książek. Będzie to na pewno plus dla szkoły.

              Odpowiadając na pytanie Radnego Ligowskiego dlaczego zwoływana jest w tej sprawie odrębna sesja wyjaśniła, że wcześniejsze podjęcie uchwały pozwoli na przygotowanie przeniesienia biblioteki i od listopada będzie mogła funkcjonować jako biblioteka szkolna.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 5. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Zmiana dotyczy zwiększenia dziennej stawki żywieniowej w związku z rosnącymi cenami żywności.

Ad 6. Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Rodziny Wojskowej 74 GPP

w sprawie obchodów rocznic historycznych.

              Radny Roman Marciniak poinformował, że uchwała dotycząca częstotliwości obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych była podjęta wspólnie z Radą Powiatu i była szeroko dyskutowana ze środowiskiem kombatanckim. Przewiduje ona uroczyste obchodzenie rocznicy wybuchu

II wojny światowej co 5 lat.

              Komisja po dyskusji stanęła na stanowisku, by nie zmieniać uchwały, jednak rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 1939r. powinna być obchodzona corocznie poprzez złożenie kwiatów na cmentarzu wojskowym oraz ewentualne zamówienie mszy św. za poległych żołnierzy.

Ad 7. Radny Zygmunt Anczok zwrócił uwagę, że nowobudowane boisko na Steblowie według niego ma pewne wady, tzn. nie ma spadu powierzchni tak by mogła spływać woda. Pyta co będzie z oświetleniem i zabezpieczeniem słupów.

              Burmistrz Miasta wyjaśnił, że boisko jest budowane w standardzie jaki obowiązuje wszystkie gminy, którym zostały przyznane środki z programu „Blisko boisko”. Fundusz narzuca pewne parametry, które muszą być spełnione.

Budowa takich samych boisk w innych gminach nie budzi zastrzeżeń.

Dodał, że miasto wykona oświetlenie boiska.

              Radny Zygmunt Anczok prosi, by przy konstrukcji budżetu mieć na uwadze sprawy sportu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 16.10.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:48