Protokół Nr 9/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 25 września 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w sprawie:

-         Statutu M-PBP,

-         określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

5.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r.

6.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Statut M-PBP:

              Radny Roman Marciniak –  § 4 mówi, że środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki zapewnia miasto Lubliniec, a nie ma mowy

o środkach jakie powinno przekazywać Starostwo Powiatowe.

Natomiast w § 16 jest zapis, że dyrektora powołuje Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu.

              Radny Leszek Ligowski uważa, że jeżeli Powiat współfinansuje działalność Biblioteki to powinien mieć możliwość wypowiedzenia się co do osoby dyrektora. Jest to tylko opinia, a ostateczną decyzję podejmuje i tak Burmistrz.

              Pani Joanna Huć Dyrektor Biblioteki wyjaśniła, że co do zapisu § 4, to obowiązkiem miasta jest utrzymanie Biblioteki. Natomiast  porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym mówi o wspólnym finansowaniu Biblioteki oraz wysokości przekazywanych środków przez Staristwo.

              Radny Roman Marciniak pyta czy otrzymała już dotację w wysokości

60 tys. zł przekazana przez Starostwo miastu.

              Pani Dyrektor wyjaśniła, że dotacja przyznana przez miasto wynosiła 790 tys. zł i została pomniejszona o 60 tys. przekazane przez Starostwo.

W związku z utworzeniem Miejsko-Powiatowej Biblioteki zaszła konieczność dodatkowego zatrudnienia instruktora, który obsługuje wszystkie filie gminne.

Komisja w głosowaniu 4 – „za” i 1 „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

                                                  

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli:

              Przewodnicząca Komisji omówiła zmiany projektu uchwały jakie zostały dokonane w stosunku do poprzedniego.

              Pan Witold Tyrpień Radca Prawny dodał, że dokonane zmiany projektu uchwały są wynikiem uwag organu nadzoru.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 5. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r.

Ad 6. Radny Zygmunt Anczok zwrócił uwagę, że obiekty szkolne – boiska otwarte są zdewastowane. Proponuje, by na nastepnym posiedzeniu Komisja zajęła się sprawą sportu w mieście.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                     Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 9/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki 25.09.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 13:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:48