Protokół Nr 8/07

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 21 sierpnia 2007r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.      Zapoznanie się z pismem Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

6.      Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Na podstawie lity obecności stwierdziła, że obrady są prawomocne.

Ad 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Regulamin pomocy materialnej dla uczniów:

              Pan Jerzy Żuchowicz Dyrektor ZOPO wyjaśnił, że otrzymano rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym organ nadzoru zakwestionował niektóre zapisy podjętej uchwały. Przedstawiony projekt uchwały zawiera zmiany nakazane przez organ nadzoru. Projekt uchwały porządkuje zapisy i nie zmienia wymiaru finansowego.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-  współdziałanie miast: Lublińca i Kravare:

Burmistrz Miasta wystąpił z inicjatywą podpisania umowy o współpracy

z czeskim miastem Kravare w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i turystyki.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-         nadanie nazwy rondom:

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowaną nazwę

„Jana Pawła II” dla ronda pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Piłsudskiego.

             

              Komisja nie zaakceptowała żadnej nazwy proponowanej dla ronda pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Skłodowskiej i ul. Lisowicka.

              Radna Danuta Lampka zaproponowała nazwę „Misjonarzy Ojców Oblatów”.

              Radna Renata Pilawa proponuje, by nadać nazwę „Rondo Śląskie”.

Komisja dwoma głosami „za” wybrała nazwę „Rondo Śląskie”.

                                                    

-         zmiana obwodów szkolnych:

W związku z nadaniem nazwy nowej ulicy „Ks. Jana Urbaczki”, należy ją włączyć do odpowiednich obwodów szkolnych szkół podstawowych

i gimnazjów.

              Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Ad 5. Komisja zapoznała się z pismem Biblioteki Śląskiej wyrażającym stanowisko m.in. w sprawie likwidacji filii nr 6 w Lublińcu.

Zapoznano się także z odpowiedzią Burmistrza Miasta udzieloną na w/w pismo.

              Radny Gabriel Podbioł poinformował, że opinia mieszkańców co do likwidacji filii biblioteki jest negatywna. Po rozmowie z mieszkańcami oraz analizie problemu również jest przeciw likwidacji biblioteki w tym rejonie miasta.

              Przewodnicząca Komisji uważa, że należy tę sprawę jeszcze raz przeanalizować i proponuje, by Komisja dokonała wizji lokalnej istniejących filii biblioteki.

Ad 6. Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że w sklepikach szkolnych proponowane są w sprzedaży artykuły spożywcze, które nie są zdrowe dla dzieci, a mniej jest tzw. „zdrowej żywności”.

              Komisja postanowiła zwrócić się do Burmistrza Miasta z prośbą o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do sprzedaży w sklepikach szkolnych zdrowej żywności (kanapki, mleko, soki) i w ten sposób wykluczenie z oferty produktów mających negatywny wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży (chipsy, sztuczne napoje gazowane).

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca Komisji

B. Kościelna                                                                      Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 08/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 21.08.2007 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:09.02.2009 12:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:47