Protokół Nr 27/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 19.12.2008

lLista obecności w załączeniu

Porządek posiedzenia:

1        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2        Zatwierdzenie porządku obrad.

 3        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 4   Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w sprawie

     

           a.) Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,  

                szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Lubliniec na 

                rok  2009;

           b.)ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

                   Lublińca ( ulica Fiołkowa);

       c.) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie  miasta Lublińca ( ulica Liliowa).

 

   5.  Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został  zatwierdzony jednogłośnie przy 4 głosach "za"

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został jednogłośnie przyjęty przy 4 głosach "za"

.

ad.4 Przewodnicząca Renata Pilawa rozpoczęła analizę projektu uchwały "Regulaminu Wynagradzania nauczycieli (...)" informując radnych, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rangi ustawowej, regulamin musi być uchwalany co roku. Następnie poprosiła radnych o otwarcie projektu na załączniku do uchwały dotyczącym "Wysokości i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego"  zgodnie z którym stawki nauczycieli zatrudnionych     w szkołach podstawowych i gimnazjach zostały zrównoważone. Ponadto załącznik określa minimum dodatku, co w praktyce oznacza, że nauczyciel nie może otrzymać dodatku  w wysokości mniejszej, niż ta jaka wynika z załącznika, ale może otrzymać w wysokości wyższej, a załącznik nie określa górnej granicy.  

Naczelnik "Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Pan Cezary Nowicki"

Jeśli można odnieść się do wypowiedzi Pani przewodniczącej. Faktem jest, że regulamin wynagradzania zgodnie z "ustawą o systemie oświaty" musi być uchwalanych co roku, jednakże posiadam informację, że w sejmie trwają obecnie prace nad zmianą tej ustawy  w wyniku, której nie będzie konieczności co roku uchwalania regulaminu.

Niniejszy regulamin uwzględnia także stanowisko związków zawodowych.

 Przewodnicząca Renata Pilawa

To dobrze. Pragnę Państwu przypomnieć, że w zeszłym roku regulamin był w pierwszej kolejności uzgodniony ze związkami zawodowymi, a dopiero później komisja miała możliwość zapoznać się z jego treścią. W tym roku było inaczej, został uwzględniony nasz postulat za co pragnę podziękować panu naczelnikowi. Projekt regulaminu trafił najpierw do komisji, a następnie był uzgadniany ze związkami zawodowymi. Jest to dobry, wyważony regulamin. 

Radny Krzysztof Gembała

Może troszeczkę nie ma temat, ale sprawa jest bardzo poważna. Jestem w posiadaniu roboczego projektu ustawy regulującej podstawy programowe. Jeśli projekt ustawy zostanie uchwalony w takim kształcie jaki proponuje ministerstwo oświaty, to wielu, naprawdę wielu nauczycieli straci pracę. W dniu dzisiejszym zwracam się do pana naczelnika z prośba o spotkanie w celu omówienia tego projektu, a także zainicjowania konkretnych działań mających na celu zmniejszenie do minimum negatywnych skutków tej ustawy, nikt przecież z nas nie chce powiększenia w naszej gminie grona osób bezrobotnych.

Naczelnik "Wydziału Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej Pan Cezary Nowicki"

Oczywiście spotkam się z Państwem, czekam na propozycje terminu. Jeśli można, kolega poruszył temat ustaw oświatowych, jest jeszcze jedna ustawa dotyczącą zmniejszenia wieku szkolnego z 7 do 6 lat. Ustawa ta wprowadza bardzo poważne problemy organizacyjne dla naszego miasta w tej dziedzinie. Po pierwsze nie dysponujemy wystarczającą ilością szkół podstawowych, pojawiają się problemy oddzielnych toalet, sal do wypoczynku, sal na odrębne nowe oddziały. Przewidujemy, że szkoły będą pracować od godz. 8.00 do 18.00, a dzieci będą uczyć się w systemie dwuzmianowym.

 Przewodnicząca Renata Pilawa

Ustawa zakładała, że o selekcji dzieci, które mogą rozpocząć naukę w wieku 6 lat miał decydować zespół pedagogów,  czy też jeden pedagog, natomiast wiem, że obowiązek ów został przerzucony na rodziców.

Jednakże wracając do naszych samorządowych spraw, proponuje przejść do głosowania nad projektem uchwały: "Regulamin Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach, szkołach  podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Lubliniec na rok 2009"

"za" 4 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

13.20 - obrady opuszcza Naczelnik Cezary Nowicki

 

 Przewodnicząca Renata Pilawa

Przechodzimy do pracy nad kolejnym projektem uchwały proponuje by był to projekt  w sprawie "ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca  - ulica Fiołkowa. 

"za" 4 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

13.35 na obrady przybywa radny Roman Marciniak

 Przewodnicząca Renata Pilawa

Ostatnim projektem uchwały jest uchwała w sprawie "ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej oraz nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lublińca  - ulica Liliowa. Nie podoba mi się nazwa ulicy Liliowa.

Radny Krzysztof Gembałą  

Z tyłu do projektu mamy dołączone propozycje nazw ulic. Proponuję by nazwać tą ulicę ulicą Storczykową. 

 Przewodnicząca Renata Pilawa

Zarządzam głosowanie, nad nadaniem tej ulicy nazwy ulicy Storczykowej.

"za" 4 głosów ,  "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 4 członków komisji ( pełen skład 7 radnych);

Przewodnicząca Renata Pilawa zapytała zebranych radnych czy ktoś chciałyby poruszyć inną kwestię.

Nikt z radnych nie zgłosił się.

 

ad.5 Spraw bieżących nie było

?Protokołowała                                                        Przewodniczący Komisji

            Andżelika Luba                                                                 Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 27 Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki w dniu 19.12.2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:06.02.2009 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:54