Protokół Nr 26/08

z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki

odbytego w dniu 05.12.2008

lLista obecności w załączeniu

Porządek posiedzenia

1        Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2        Zatwierdzenie porządku obrad.

3        Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4        Analiza projektu budżetu na rok 2009r.

5   Sprawy bieżące.

ad.1 Posiedzenie otwarła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.

ad.2 Do przesłanego projektu porządku posiedzenia Komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został  zatwierdzony jednogłośnie przy 4 głosach "za"

ad.3 Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został jednogłośnie przyjęty przy 4 głosach "za"

.

ad.4 Przewodnicząca Renata Pilawa rozpoczęła analizę projektu budżetu od problematyki dotyczącej subwencji na oświatę i szkolnictwo, stwierdzając:  że "...subwencja pokrywa 80% zapotrzebowania na oświatę i szkolnictwo, resztę musi dopłacić Miasto."

Zygmunt Anczok

"Sport jest niedofinansowany, środków finansowych jest na sport za mało."

Krzysztof Gembała

"Sport jest realizowany także przez oświatę."

 

RenataPilawa

"Szanowani Państwo wydatki na oświatę zwiększyły się o około 800.000 zł. W tym  60.000 zł przeznaczono na przedszkola z tym, że chciałby podkreślić, że na przedszkola nie ma dotacji, gimnazjum to także kwota 60.000 zł, dożywianie uczniów 25.000zł, natomiast budżet ZOPO ( Zespół Obsługi Placówek Oświatowych) zmniejszył się, w zeszłym roku wynosił 500.000 zł, a jest 400.000zł. Wydatki na dokształcanie nauczycieli zwiększyły się o 9.000 zł.  Ponadto warto  podkreślić fakt, iż jedynie w Szkole Podstawowej nr 3 funkcjonować będzie stołówka szkolna."

 

13.17 na sesję przybyła Radna Danuta Lampka

 

Zygmunt Anczok

"Chciałbym poruszyć kwestię budowy boiska, jakie funkcjonowało na terenie obecnego targowiska miejskiego, inwestycja  miała zostać zrealizowana do końca 2008r., a nie rozpoczęto żadnych prac. Czy w ogóle podjęto jakieś działania w tym kierunku np. czy jest projekt budowy nowego boiska w miejsce tego jakie funkcjonowało na terenie obecnego targowiska?"

13.19 na sesję przybył Radny Leszek Ligowski

Krzysztof Gembała

"Trzeba wyjaśnić tą kwestię."

Leszek Ligowski

"Trzeba czuwać nad tym by boiska powstawały ale z nienaruszeniem terenów zielonych."

Zygmunt Anczok

"Należy zrobić także bieżnie na co najmniej 100 m."

Przewodnicząca Renata Pilawa rozpoczęła analizę działu 854 "edukacyjna opieka wychowawcza" porównując wskaźniki z ubiegłego roku z środkami finansowymi jakie zostały przewidziane na rok 2009, stwierdzając, że nastąpił tutaj wyraźny wzrost środków finansowych.

 

Danuta Lampka

"Pieniędzy jest więcej, bo jest większa subwencja."

 

Renata Pilawa

"W dziale  921 " kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpił wyraźny spadek wydatków, gdyż w budżecie zapisano na tą działalność Miasta kwotę rzędu 1.846.000 zł, natomiast w budżecie na 2008 rok było ponad 3.000 000 zł, ale znaczne zmniejszenie jest wynikiem remontu jaki był prowadzony w Miejskim Domu Kultury. Nastąpił nieznaczny wzrost środków na biblioteki, natomiast w przypadku muzeum jest zmniejszenie wydatków. "Nowiny Lublinieckie" ogólnie można stwierdzić wydatki takie same jak w 2008r.  Chciałabym poruszyć kwestię bibliotek i z przykrością muszę stwierdzić, że są one   w stanie katastrofalnym, ponadto w budżecie przewidziano 10.000zł na budowę biblioteki przy ul. Wyszyńskiego. Jestem przeciwna tej inwestycji, uważam że nasze Miasto zasługuje na nowoczesną w pełni skomputeryzowaną , multimedialną bibliotekę centralną, środki na taką inwestycję możemy pozyskać przede wszystkim z Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego."

Krzysztof Gembała

"Popierałem budowę biblioteki przy ul. Wyszyńskiego, ale zadaję sobie pytanie czy budowa kolejnej małej biblioteki nie będzie poważnym utrudnieniem w powstaniu  biblioteki centralnej, może pieniądze jakie w budżecie przewidziano na budowę biblioteki przy ul. Wyszyńskiego należy przeznaczyć na księgozbiory."

Danuta Lampka

"Pani dyrektor Szkoły Muzycznej powinna wykazać większe zaangażowanie w przejęcie obiektów Głównej Biblioteki."

Zygmunt Anczok

"W takiej sytuacji to absurd budować kolejną małą bibliotekę."

Leszek Ligowski

"Sprawa filii biblioteki to sprawa miasta, natomiast centralna biblioteka to sprawa ministerstwa a więc administracji rządowej."

Renata Pilawa

"Nie zgadzam się tu chodzi o dobro Miasta i mieszkańców Lublińca."

Danuta Lampka

"Ostatnia sesja Rady Miejskiej zawierała za dużo punktów porządku obrad, sesja trwała   w związku z tym za długo, w takich warunkach nie da się efektywnie pracować."

Leszek Ligowski

"Zgadzam się, należy coś z ta sprawą zrobić."

           

Danuta Lampka

"Może w miesiącu powinny odbywać się dwie sesje jeśli jest tyle spraw do omówienia   i uchwalenia."

Renata Pilawa

"Proszę pozostałych radnych ustosunkować się do zgłoszonej kwestii dwóch sesji w ciągu jednego miesiąca, ja popieram propozycję."

Radni : Krzysztof Gembała, Zygmunt Anczok, Gabriel Podbiół poparli propozycję radnej Danuty Lampka .

 

WNIOSEK 

W przypadku gdy porządek obrad sesji zawiera dużą liczbę punktów, to komisja proponuje aby w miesiącu odbyły się dwie sesje.

Renata Pilawa

"Chciałabym poinformować Państwa, że jeśli chodzi o sprawę budowy basenu, to dokumentacja budowy powinna być do końca stycznia 2009r."

Leszek Ligowski

"Dokumentacja dokumentacją, ale skąd wsiąść pozostałe pieniądze na sfinansowanie tej budowy."

 

Zygmunt Anczok

"Kluby sportowe są niedofinansowane w budżecie za mało pieniędzy przeznaczono na działalność VICTORII i SPARTY."

Leszek Ligowski

"Klub  sportowy "Meta" może pochwalić się szczególnymi osiągnięciami  organizacyjnymi, przez co mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Meta promuje nasze "Miasta", informacje o organizowanym co roku jesienią biegu są podawane np. w telewizji publicznej. Nie zawsze wynik sportowy jest najważniejszy, chodzi tutaj o dobro ogółu, między innymi o to by młodzież miała zajęcia."

godz. 14.09 obrady opuścił radny Gabriel Podbiół

 Zygmunt Anczok

"Na Śląsku zawsze promowano sport, jednakże z przykrością muszę stwierdzić, że dostęp do zajęć sportowych pozaszkolnych jest ograniczony, rodzice muszą dopłacać tych zajęć, to jest nieodpuszczalne, takie zajęcia powinny być w całości finansowane. Sport wychowuje, także chroni młodego człowieka od rożnego rodzaju niebezpieczeństw typu złe towarzystwo , narkotyki itp."

14.16 obrady opuściła radna Danuta Lampka

Krzysztof Gembała

"Chciałbym powrócić do kwestii budowy parku wodnego, co z basenem otwartym, należy go wybudować przy basenie otwartym."

  Zygmunt Anczok

"Czy jest sens budować basen otwarty? Przecież tylko dwa miesiące są ciepłe i wtedy ta inwestycja będzie przynosić jakieś dochody, a koszty utrzymania takiego basenu miasta będzie ponosić przez 12 miesięcy, należy to poważnie przemyśleć."

Krzysztof Gembała

"To fakt basen otwarty funkcjonuje tylko w sezonie letnim, ale ja uważam, że jest on potrzebny."

Zygmunt Anczok

Może istniejący basen należy zmodernizować.

Przewodnicząca Renata Pilawa  zapytała zebranych radnych czy ktoś chciały poruszyć inna kwestię z projektu budżetu a dotyczącą oświaty, sportu, kultury i turystyki

Nikt z radnych nie zgłosił się.

 

 

ad.5 Spraw bieżących nie było

?Protokołowała                                                        Przewodniczący Komisji

            Andżelika Luba                                                                 Renata Pilawa                                                      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 26/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki w dniu 05.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:06.02.2009 11:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:54