wersja do wydruku Jolanta Bryś 14.01.2009 10:14

ZARZĄDZENIE NR 2/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 STYCZNIA 2009 ROKU. zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ..

                                             ZARZĄDZENIE NR 2/2009

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 5 STYCZNIA 2009 ROKU.

zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu miejskiego w Lublińcu wprowadzonym zarządzeniem,           o którym mowa w tytule, z uwzględnieniem zmian, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W rozdziale I Postanowienia ogólne:

a) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie następujące:

„4) Zastępcy Burmistrza – rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza Miasta Lublińca,”;

           

            b) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a o brzmieniu następującym:

                  „4a) Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Miasta Lublińca,”.

 1. W rozdziale II Zasady kierowania Urzędem:

            a) § 4, § 5, § 6 otrzymują odpowiednio brzmienie następujące:

㤠4

 1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika                      i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych Urzędu.
 2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu a także pracowników zespołów, podlegających mu bezpośrednio.
 3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, a także innym pracownikom Urzędu.

§ 5

 1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik zapewniają kompleksowe, skoordynowane          z całokształtem działań Burmistrza realizowanie zadań w zakresie spraw prowadzonych      w podległych sobie komórkach organizacyjnych Urzędu.
 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik nadzorują i koordynują działalność podległych komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują decyzje, umowy, dokumenty i inną korespondencję na podstawie Regulaminu oraz w ramach przyznanego upoważnienia.

§ 6

Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności. W przypadku jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, zastępstwo Burmistrza i Zastępcy Burmistrza wykonuje Sekretarz.”;

            b) po § 6 dodaje się § 6a o brzmieniu następującym:

㤠6a

Sekretarz zapewnia właściwą organizację Urzędu oraz nadzoruje i koordynuje działalność podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu.”

            c) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu za realizację zadań w podległych komórkach organizacyjnych oraz pracownicy zespołów za realizację zadań nałożonych na zespół odpowiadają przed Burmistrzem oraz inną osobą, zgodnie z podległością określoną regulaminem lub odrębnym zarządzeniem.”.

 1. W rozdziale III Struktura organizacyjna Urzędu:

            a) § 12 i § 13 otrzymują odpowiednio brzmienie następujące:

㤠12

 1. Burmistrzowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1)       Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,

2)       Komenda Straży Miejskiej,

3)       Zespół Radców Prawnych,

4)       Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

5)       Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

 1. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,

2) Wydział Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 1. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)       Wydział Organizacji i Kontroli podzielony na:

a.       Referat – Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej,

b.       Referat Kadr,

c.       Zespół Administracyjno – Gospodarczy,

d.       Zespół Kontroli,

e.       Zespół Informatyki,

2)       Wydział Inwestycji i Rozwoju podzielony na:

a.       Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych,

b.       Referat Komunalny,

 1. Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1)       Zastępca Skarbnika,

2)       Wydział Finansowy podzielony na:

a.       Referat Podatków i Opłat Lokalnych,

b.       Referat Księgowości Budżetowej i Płac.

§ 13

 1. Strukturę organizacyjną Urzędu odzwierciedla Schemat Organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik do Regulaminu.
 2. Symbole oznaczeń komórek organizacyjnych, a także Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz Zastępcy Skarbnika określa Schemat Organizacyjny Urzędu.”.

 1. W rozdziale IV Zakresy działania komórek organizacyjnych:

            a) w § 14 pkt 5 i 10 otrzymują odpowiednio brzmienie następujące:

„5) opracowywanie projektów decyzji, umów, dokumentów i innej korespondencji przedkładanych Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub Skarbnikowi,”;

„10) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym poprzez umieszczanie w Intranecie niezbędnych dokumentów, a także jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizowanych zadań i przepływu informacji, oraz organami administracji państwowej        i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi.”;

            b)  w § 15 skreśla się pkt 27;

            c) w § 18 w zakresie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 o brzmieniu następującym:

„6) koordynowanie, bieżące monitorowanie i nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej            w Urzędzie, a w szczególności:

            a) prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie publikowania i udostępniania informacji,

            b) bieżąca współpraca z osobami odpowiedzialnymi za publikowanie informacji,

            c) nadzór nad właściwym wprowadzaniem informacji,

            d) opracowanie i bieżąca aktualizacja zasad i trybu publikowania informacji w Urzędzie.”;

            d) w § 19 w zakresie Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych po pkt. 20 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. od 21 do 35 odpowiednio o brzmieniu następującym:

„21) zarządzanie siecią dróg publicznych znajdujących się we władaniu miasta (w tym na mocy porozumień),

22) opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii wojewódzkich i powiatowych,

23) kontrola stanu technicznego i koordynacja remontów dróg publicznych,

24) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

25) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

26) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą,

27) koordynacja robót w pasie drogowym,

28) prowadzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

29) prowadzenie spraw z zakresu prawa energetycznego,

30) prowadzenie zadań i rozliczeń finansowych w zakresie oświetlenia ulic,

31) kontrola stanu technicznego i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego,

32) realizacja zadań ujętych w planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta,

33)  prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje,

34) opracowywanie projektów planów restrukturyzacji zakładów budżetowych Miasta i nadzór nad ich realizacją – na podstawie odrębnego polecenia,

35) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą (likwidacją lub upadłością) akcji lub udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego albo przygotowanie spraw związanych z obejmowaniem przez Miasto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – na podstawie odrębnego polecenia.”;

            e) w § 19 w zakresie Referatu Komunalnego pkt. 1 otrzymuje brzmienie następujące:          „1. nadzór nad Zarządem Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa,”, a nadto skreśla się pkt od 2 do 7 oraz od 9 do 14;

            f) w § 20 pkt 21 otrzymuje brzmienie następujące:

„21) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, również poprzez uczestnictwo w pracach organizacji międzygminnych,”;

            g) skreśla się § 21;

            h) w § 23 w tytule, w zdaniu drugim skreśla się wyraz „Kultury,”;

            i) w § 24 w tytule, w zdaniu drugim wyraz „Organizacyjnego” zastępuje się wyrazami „Organizacji i Kontroli”; natomiast w zakresie Referatu – Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej skreśla się pkt. 2, 5, 28 i 29, a pkt. 1, 2, 7, 8, 9, 10 otrzymują odpowiednio brzmienie następujące:

„1) bezpośrednia obsługa osób załatwiających sprawy w Urzędzie, również poprzez wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, itp., koniecznych do załatwiania spraw urzędowych, a także przyjmowanie oświadczeń osób zainteresowanych do protokołu,

2) przyjmowanie spraw i korespondencji składanej w Urzędzie, prowadzenie rejestru korespondencji, w tym także w systemie SEKAP, oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu,

7) prowadzenie rejestru zarządzeń i inicjatyw uchwałodawczych Burmistrza,

8) wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

9) organizowanie spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza z organizacjami politycznymi, społecznymi oraz mieszkańcami Miasta,

10) prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,”.

 1. W rozdziale V Tryb pracy Urzędu:

a) w DZIALE I Zasady przyjmowania i załatwiania indywidualnych klientów Urzędu w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

„2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych spraw klientów, kierując się przepisami prawa, przyjętą w Urzędzie Polityką Jakości oraz Kodeksem Etycznym, a w szczególności:

1)       do udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

2)       do niezwłocznego rozstrzygania spraw, a jeśli to niemożliwe określenia terminu załatwienia,

3)       do informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.”;

            b) w DZIALE III Zasady podpisywania pism i decyzji, udzielania pełnomocnictw                i upoważnień oraz obieg dokumentów § 32, § 33, § 34, § 36 otrzymują odpowiednio brzmienie następujące:

㤠32

1.       Zastępca Burmistrza podpisuje akty, dokumenty, korespondencję z zakresu udzielonego upoważnienia z zastrzeżeniem § 31.

2.       W czasie nieobecności Burmistrza akty, dokumenty, pisma oraz korespondencję,                    o których mowa w § 31 podpisuje Zastępca Burmistrza, natomiast w przypadku jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza podpisuje je Sekretarz.

3.       W czasie jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, Sekretarz podpisuje również akty, dokumenty, pisma, korespondencję, za Zastępcę Burmistrza.

§ 33

Sekretarz, Skarbnik podpisują akty, dokumenty, pisma oraz korespondencję w sprawach należących do ich właściwości wynikających z przepisów prawa oraz z zadań powierzonych przez Burmistrza za wyjątkiem zastrzeżonej dla Burmistrza.

§ 34

Naczelnicy wydziałów podpisują:

1)       decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, prowadzonych przez wydziały – na podstawie i w ramach otrzymanego od Burmistrza upoważnienia,

2)       akty, dokumenty, pisma i korespondencję z zakresu działania wydziału, za wyjątkiem zastrzeżonej dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.”.

㤠36

1.       Pisma przedkładane do podpisu Burmistrzowi wymagają parafy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierownika komórki organizacyjnej Urzędu podlegającej bezpośrednio Burmistrzowi oraz pracownika, który przygotował projekt pisma.

2.       Pracownicy wydziału parafują dokumenty przedkładane do podpisu naczelnikowi wydziału.

3.       Akty, dokumenty, pisma oraz korespondencja mogące wywołać skutki finansowe wymagają kontrasygnaty Skarbnika

4.       W pismach wielostronicowych parafuje się każdą stronę.”.

 1. W rozdziale VI Działalność Kontrolna:

            a) w § 39 pkt 3 otrzymuje brzmienie następujące:

„3) przedstawianie Burmistrzowi oraz osobom lub komórkom nadzorującym kontrolowany zakres zadań obiektywnych informacji w zakresie objętym kontrolą oraz proponowanie wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.”;

            b) w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

„2. Prawo zlecania kontroli w strukturze Urzędu posiadają Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy wydziałów Urzędu w zakresie działania podległych im wydziałów.”.

§ 2

Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W związku z niniejszą zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, do dnia 28 lutego 2009 r.,            osoby odpowiedzialne zobowiązane są do dokonania zmian w obowiązujących dokumentach,           a w szczególności w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca, upoważnieniach, dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, albo do przedłożenia właściwym osobom odpowiednich projektów zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 2/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 5 STYCZNIA 2009 ROKU. zmieniające Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2009 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż