Uchwała Nr 220/XVI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2003r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) i art. 285 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn. zm) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1Wyraża się zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności dotyczącej prawa przejazdu i przejścia na nieruchomości gruntowej stanowiącej działke nr 3482/351 o pow. 0,0829 ha z karty mapy 6 obręb Lubliniec, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu pod nr KW 39 698 jako własność miasta Lublińca na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości władnących obejmujących działki:


nr 2800/351 o pow.0,0552 ha z km 6 obreb Lubliniec

nr 3477/351 o pow.0,0020 ha z km 6 obreb Lubliniec

nr 3478/351 o pow.0,0017 ha z km 6 obreb Lubliniec

nr 3479/351 o pow.0,0019 ha z km 6 obreb Lubliniec

nr 3480/351 o pow.0,0020 ha z km 6 obreb Lubliniec

nr 3481/351 o pow.0,0021 ha z km 6 obreb Lubliniec

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 220/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 17:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:17