UCHWAŁA NR 219/ XVI/2003

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2003r.


w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r."


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 4¹ ust. 2 ustawy

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.: z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1


Zatwierdza się:

  • " Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004rok"- stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z załącznikiem stanowiącym: " Zasady finansowania, wydatków i wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu",


  • " Preliminarz kosztów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r." - stanowiący załącznik nr 2,


  • " Zasady finansowania i oceny zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004r." - stanowiące załącznik nr 3.


§ 2


W związku z zatwierdzeniem Programu określonego w § 1 zapewnia się środki finansowe w rozdziale 85154 budżetu miasta Lublińca na 2004r.§ 3


Zobowiązuje się Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublińcu do realizacji zadań z zakresu " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r."


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 219/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:16