Uchwała Nr 218/XVI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

Z dnia 29 grudnia 2003 r.


w sprawie: Programu współpracy Miasta Lubliniec z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004.


Działając na podstawie:

  • art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późn. zm.)

  • art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz.873)Rada Miejska w Lublińcu uchwala:

§1

Program Współpracy Miasta Lubliniec z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                       §2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

. §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 218/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie: Programu współpracy Miasta Lubliniec z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2004
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:16