Uchwała Nr 217/XVI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29. grudnia 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Lubliniec


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poź. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:


§ 1

 1. Ustala się wysokość taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Lubliniec następująco:

 • Za wodę pobieraną przez odbiorców z poza terenu gminy Lubliniec rozliczanych na podstawie wodomierza głównego zabudowanego na sieci magistralnej na granicy gmin – 1,70 zł/m3 – grupa 1’ odbiorców

 • Za wodę pobieraną na cele gospodarstw domowych, produkcji rolnej, oraz jednostek i zakładów budżetowych – 2,00 zł m3 – 1 grupa odbiorców,

 • Za wodę pobieraną na cele działalności gospodarczej w sferze produkcji materialnej (cele przemysłowe) – 2,85 zł/m3 – 2 grupa odbiorców,

 • Za wodę pobieraną na cele produkcji spożywczej i farmakologicznej – 2,10 zł/m3
  3 grupa odbiorców,

 • Za ścieki – 2,20 zł/m3 – wszyscy dostawcy ścieków,

 • Opłata abonamentowa wynosi 5 zł/odbiorcę/1 miesiąc dla każdego przyłączonego do miejskiej sieci wodociągowej niezależnie od tego, czy woda jest pobierana czy też nie.

 • Opłata abonamentowa wynosi 3,50 zł/1miesiąc/ odbiorcę nie pobierającego wody z miejskiej sieci wodociągowej, a odprowadzającego ścieki do urządzeń komunalnych.

 1. Do ceny ustalonej w ust. 1. doliczona zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 3

Traci moc uchwała Nr 19/III/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność miasta Lublińca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 lutego 2004 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 217/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprow. ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kan
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:16