ZARZĄDZENIE  NR  148/08

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  28  SIERPNIA  2008  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 289/XXX/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany  budżetu miasta na 2008r. - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008r.

1. W Zał. Nr 2 – dochody na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

5.057.236,00

-

7.500,00

5.064.736,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

-

7.500,00

7.500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

-

-

7.500,00

7.500,00

RAZEM  DOCHODY  NA ZADANIA ZLECONE

5.248.385,71

-

7.500,00

5.255.885,71

2. W Zał. Nr 5 – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

506.704,00

400,00

400,00

506.704,00

75414

Obrona cywilna

8.500,00

400,00

400,00

8.500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-

-

400,00

400,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

400,00

-

3.600,00

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

18.119.112,00

22.417,00

32.417,00

18.129.112,00

80101

Szkoły podstawowe

5.683.314,00

10.438,00

14.013,00

5.686.889,00

3240

Stypendia dla uczniów

4.080,00

-

112,00

4.192,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.775.121,00

1.448,00

-

3.773.673,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55.777,00

-

11.701,00

67.478,00

4270

Zakup usług remontowych

74.990,00

8.990,00

-

66.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.980,00

-

2.200,00

4.180,00

80110

Gimnazja

4.081.401,00

-

323,00

4.081.724,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46.772,00

-

323,00

47.095,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

709.751,00

-

10.000,00

719.751,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.620,00

-

8.000 00

29.620,00

4300

Zakup usług pozostałych

17.029,00

-

2.000,00

19.029,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

70.001,00

-

6.623,00

76.624,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

41.203,00

-

6.623,00

47.826,00

80148

Stołówki szkolne

403.711,00

11.979,00

-

391.732,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.717,00

4.641,00

-

12.076,00

4220

Zakup środków żywności

120.216,00

2.338,00

-

117.878,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00

5.000,00

-

-

80195

Pozostała działalność

2.235.634,00

-

1.458,00

2.237.092,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15.434,00

-

1.458,00

16.892,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

893.746,00

10.000,00

-

883.746,00

92601

Obiekty sportowe

488.791,00

10.000,00

-

478.791,00

4260

Zakup energii

134.692,00

10.000,00

-

124.692,00

1

2

3

4

5

6

7

8

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA WŁASNE

53.781.022,00

32.817,00

32.817,00

53.781.022,00

3. W Zał. Nr 6– wydatki na zadania zlecone

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

5.057.236,00

-

7.500,00

5.064.736,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-

-

7.500,00

7.500,00

3110

Świadczenia społeczne

-

-

7.500,00

7.500,00

RAZEM  WYDATKI  NA ZADANIA ZLECONE

5.248.385,71

-

7.500,00

5.255.885,71

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów            52.359.900,71 zł

-  po stronie  wydatków                        59.583.537,71 zł

-  deficyt budżetu                      7.223.637,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 148/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKUw sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:03.09.2008 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:11.01.2011 09:23