Uchwała NR 216/XVI /03

Rady Miejskiej w Lublińcu


z dnia 29 grudnia 2003 r.


w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 11, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Miejska w Lublińcu

uchwala:


§ 1


Ustala się lokalizację targowiska do sprzedaży zwierząt rzeźnych, hodowlanych i użytkowych na części działek nr 1166/158 i 1483/14 z km 5 obręb Lubliniec o pow. 1.000 m2 przy ul. Niegolewskich w Lublińcu.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 216/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie lokalizacji targowiska na terenie miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:16