Uchwała Nr 215/XVI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnejRada Miejska w Lublińcu, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.),
u c h w a l a co następuje:§ 1

Zaciągnąć pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. ks. Misia, Brzozowa, Bukowa w Lublińcu.§ 2

Spłata pożyczki nastąpi ze środków własnych budżetu miasta (wpływy z podatków i opłat lokalnych)


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 215/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:16