Uchwała Nr 213/XVI/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 grudnia 2003 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnejRada Miejska w Lublińcu, działajšc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.),
u c h w a l a co następuje:§ 1

Zacišgnšć pożyczkę preferencyjnš w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokoœci 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) na Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Powstańców ul. Czarnoleska, Kopce w Lublińcu.


§ 2

Spłata pożyczki nastąpi ze œrodków własnych budżetu miasta (wpływy z podatków i opłat lokalnych)


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 213/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:15