ZARZĄDZENIE  NR  129/08

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  13  SIERPNIA  2008  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2008 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 173 ust. 5 i art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w  wydatkach  budżetu miasta na 2008r.z tytułu przeznaczenia kwoty 7.000,00 zł z rezerwy ogólnej na:

1.        wydatki bieżące dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lublińcu (rozdz. 80104) w kwocie 5.000,00 zł,
realizowane w ramach  zadań  własnych,

2.        pomoc finansową dla Gminy Woźniki (rozdz.92195) w kwocie 2.000,00 zł na organizację Dożynek Powiatowych realizowaną w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

a-   plan przed zmianą

                                                                                                                             b-   zmniejszenia

                                                                                                                             c-   zwiększenia

                                                                                                                             d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

a

b

c

d

211.000,00

7.000,00

-

204.000,00

211.000,00

7.000,00

-

204.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

a

b

c

d

211.000,00

7.000,00

-

204.000,00

211.000,00

7.000,00

-

204.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

a

b

c

d

18.114.112,00

-

5.000,00

18.119.112,00

16.827.512,00

-

5.000,00

16.832.512,00

12.432.181,00

-

-

12.432.181,00

673.780,00

-

-

673.780,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.286.600,00

-

-

1.286.600,00

80104

Przedszkola

a

b

c

d

4.863.500,00

-

5.000,00

4.868.500,00

4.854.500,00

-

5.000,00

4.859.500,00

3.419.034,00

-

-

3.419.034,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000,00

-

-

9.000,00

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA WŁASNE

a

b

c

d

53.883.022,00

7.000,00

5.000,00

53.881.022,00

42.704.035,00

7.000,00

5.000,00

42.702.035,00

19.379.960,00

-

-

19.379.960,00

6.876.284,00

-

-

6.876.284,00

990.000,00

-

-

990.000,00

-

-

-

-

11.178.987,00

-

-

11.178.987,00

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

a-   plan przed zmianą

                                                                                                                             b-   zmniejszenia

                                                                                                                             c-   zwiększenia

                                                                                                                             d-   plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wynagro-dzenia

i pochodne

Dotacje

Obsługa długu publicznego

Poręcz.

i

 gwar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

140.000,00

-

2.000,00

142.000,00

140.000,00

-

2.000,00

142.000,00

-

-

-

-

140.000,00

-

2.000,00

142.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92195

Pozostała działalność

a

b

c

d

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

-

-

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

a

b

c

d

435.630,00

-

2.000,00

437.630,00

335.630,00

-

2.000,00

337.630,00

24.706.00

-

-

24.706,00

140.000,00

-

2.000,00

142.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00

-

-

100.000,00

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2008r. wynosi:

-  po stronie dochodów    52.352.400,71 zł

-  po stronie  wydatków    59.576.037,71 zł

-  deficyt budżetu              7.223.637,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 129/08 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCAZ DNIA 13 SIERPNIA 2008 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:29.08.2008 12:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:11.01.2011 09:31