U C H W A Ł A NR 212/XVI//03


RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKU
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2003 rok

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.111 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych
z tytułu:

  • zwiększenia pismami Ministerstwa Finansów:

· Nr ST5-4820-449/2003 z dnia 14listopada 2003r. części oświatowej subwencji ogólnej

(rozdz.75801) o kwotę 5.638,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu szkolnego
i pomocy naukowych (rozdz.80110),

· Nr ST5-4820-559/2003 z dnia 27 listopada 2003r. części oświatowej subwencji ogólnej

(rozdz.75801) o kwotę 6.733,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla

zwalnianych nauczycieli (rozdz.80101);

  • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1110/2003 z dnia 24 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.85315) o kwotę 25.350,-zł
    z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od I do III kwartału 2003r.,

  • zmniejszenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1092/2003 z dnia 25 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.80195) o kwotę 2.722,-zł przeznaczonych na odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,

  • zwiększenia decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-1092/2003 z dnia 25 listopada 2003r. środków dotacji celowej na zadania własne (rozdz.85495) o kwotę 61,-zł przeznaczonych na odpisy ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.


Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta na 2003r. w ramach zadań własnych i zadań zleconych w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu.

 

DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE


Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

758


RÓŻNE ROZLICZENIA

8.991.272,-

-

12.371,-

9.003.643,-


75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.


7.833.700,-


-


12.371,-


7.846.071,-

801


OŚWIATA

I WYCHOWANIE

115.871,-

2.722,-

-

113.149,-


80195

Pozostała działalność

48.971,-

2.722,-

-

46.249,-

853


OPIEKA SPOŁECZNA

545.056,-

-

25.350,-

570.406,-


85315

Dodatki mieszkaniowe

299.804,-

-

25.350,-

325.154,-

854


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


1.071.281,-


-


61,-


1.071.342,-


85495

Pozostała działalność

8.881,-

-

61,-

8.942,-


RAZEM DOCHODY

NA ZADANIA WŁASNE33.509.789,-


2.722,-


37.782,-


33.544.849,-


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE c – zwiększenia

d – plan po zmianachDział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majatkowe

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT

I ŁĄCZNOŚĆ

a

b

c

d

2.030.465,-

-

11.200,-

2.041.665,-

450.000,-

-

-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.580.465,-

-

11.200,-

1.591.665,-

60016

Drogi publiczne gminne

a

b

c

d

1.886.665,-

-

11.200,-

1.897.865,-

450.000,-

-

-

450.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.436.665,-

-

11.200,-

1.447.865,-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

4.906.445,-

6.932,-

31.932,-

4.931.445,-

4.704.237,-

1.874,-

6.932,-

4.709.295,-

3.496.198,-

1.198,-

-

3.495.000,-

-

-

-

-

202.208,-

5.058,-

25.000,-

222.150,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.223.745,-

-

25.000,-

4.248.745,-

4.073.745,-

-

-

4.073.745,-

3.185.000,-

-

-

3.185.000,-

-

-

-

-

150.000,-

-

25.000,-

175.000,-

75095

Pozostała działalność

a

b

c

d

72.200,-

6.932,-

6.932,-

72.200,-

19.992,-

1.874,-

6.932,-

25.050,-

1.198,-

1.198,-

-

-

-

-

-

-

52.208,-

5.058,-

-

47.150,-

1

2

3

4

5

6

7

8

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

a

b

c

d

10.644.616,-

58.222,-

12.371,-

10.598.765,-

9.284.616,-

2.722,-

12.371,-

9.294.265,-

7.549.373,-

-

6.733,-

7.556.106,-

201.502,-

-

-

201.502,-

1.360.000,-

55.500,-

-

1.304.500,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.980.632,-

-

6.733,-

4.987.365,-

4.980.632,-

-

6.733,-

4.987.365,-

4.197.000,-

-

6.733,-

4.203.733,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.263.206,-

-

5.638,-

3.268.844,-

3.263.206,-

-

5.638,-

3.268.844,-

2.762.000,-

-

-

2.762.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80195

Pozostała działalność

a

b

c

d

1.610.473,-

58.222,-

-

1.552.251,-

250.473,-

2.722,-

-

247.751,-

-

-

-

-

201.502,-

-

-

201.502,-

1.360.000,-

55.500,-

-

1.304.500,-

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

3.038.005,-

55.500,-

80.850,-

3.063.355,-

2.918.005,-

27.000,-

25.350,-

2.916.355,-

694.866,-

27.000,-

-

667.866,-

-

-

-

-

120.000,-

28.500,-

55.500,-

147.000,-

85305

Żłobki

a

b

c

d

533.349,-

28.500,-

28.500,-

533.349,-

413.349,-

-

-

413.349,-

308.386,-

-

-

308.386,-

-

-

-

-

120.000,-

28.500,-

28.500,-

120.000,-

85315

Dodatki mieszkaniowe

a

b

c

d

1.299.104,-

-

25.350,-

1.324.454,-

1.299.104,-

-

25.350,-

1.324.454,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85319

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

323.690,-

-

27.000,-

350.690,-

323.690,-

-

-

323.690,-

230.830,-

-

-

230.830,-

-

-

-

-

-

-

27.000,-

27.000,-

85328

Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

109.595,-

5.000,-

-

104.595,-

109.595,-

5.000,-

-

104.595,-

101.240,-

5.000,-

-

96.240,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85395

Pozostała działalność

a

b

c

d

252.267,-

22.000,-

-

230.267,-

252.267,-

22.000,-

-

230.267,-

54.410,-

22.000,-

-

32.410,-

-

-

-

-

-

-

-

-

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

a

b

c

d

4.328.482,-

-

61,-

4.328.543,-

4.315.182,-

-

61,-

4.315.243,-

2.950.100,-

-

-

2.950.100,-

84.401,-

-

-

84.401,-

13.300,-

-

-

13.300,-

85495

Pozostała działalność

a

b

c

d

93.282,-

-

61,-
93.343,-

93.282,-

-

61,-

93.343,-

-

-

-

-

84.401,-

-

-

84.401,-

-

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

4.925.863,-

-

105.400,-

5.031.263,-

1.377.570,-

-

-

1.377.570,-

-

-

-

-

450.000,-

-

-

450.000,-

3.548.293,-

-

105.400,-

3.653.693,-


1

2

3

4

5

6

7

8

90095

Pozostała działalność

a

b

c

d

3.317.050,-

-

105.400,-

3.422.450,-

496.570,-

-

-

496.570,-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.820.480,-

-

105.400,-

2.925.880,-


RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA WŁASNE


a

b

c

d

36.231.576,-

120.654,-

241.814,-

36.352.736,-

28.762.410,-

31.596,-

44.714,-

28.775.528,-

14.791.567,-

28.198,-

6.733,-

14.770.102,-

2.804.703,-

-

-

2.804.703,-

7.469.166,-

89.058,-

197.100,-

7.577.208,-


a – plan przed zmianą

b – zmniejszenia

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE c – zwiększenia

d – plan po zmianachDział

Rozdz.


NazwaWydatki ogółem

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majatkowe

Wynagrodz.

i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

853

OPIEKA SPOŁECZNA

a

b

c

d

1.977.264,-

2.759,-

2.759,-

1.977.264,-

1.977.264,-

2.759,-

2.759,-

1.977.264,-

443.330,-

2.692,-

-

440.638,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85303

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

338.472,-

2.759,-

2.759,-

338.472,-

338.472,-

2.759,-

2.759,-

338.472,-

192.630,-

2.692,-

-

189.938,-

-

-

-

-

-

-

-

-


RAZEM WYDATKI

NA ZADANIA ZLECONE

a

b

c

d

2.422.855,-

2.759,-

2.759,-

2.422.855,-

2.422.855,-

2.759,-

2.759,-

2.422.855,-

603.207,-

2.692,-

-

600.515,-

-

-

-

-

-

-

-

-


§ 2


Dokonać zmniejszenia rozchodów o kwotę 86.100,-zł na podstawie umowy
Nr 152/2003/325/OW/ot/U zawartej w dniu 1 grudnia 2003r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącej częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej w dniu 01.07.1999r. na dofinansowanie zadania p.n. „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Lublińcu poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.A.Krajowej”.

Uzyskaną w wyniku umorzenia łączną kwotę 172.200,-zł zobowiązano się przeznaczyć na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Powstańców Śl., Czarnoleska i Kopce”.


 


§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6


ROZCHODY

1.689.647,-

86.100,-

-

1.603.547,-

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów


1.689.647,-


86.100,-


-


1.603.547,-Razem rozchody1.689.647,-


86.100,-


-


1.603.547,-§ 3Po w/w zmianach budżet miasta na 2003r. wynosi:

- po stronie dochodów 36.314.569,-zł

- po stronie wydatków 39.122.456,-zł

- po stronie przychodów 4.411.434,-zł

- po stronie rozchodów 1.603.547,-zł

Łączna kwota budżetu miasta na 2003r. wynosi 40.726.003,-zł.§ 4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 212/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:15