UCHWAŁA NR 211/XVI/ 03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKUzmieniająca uchwałę Nr 201/XV/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2004Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

  • art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1,art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

  • art.15 i art.19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9,poz.84 z późn.zm.)


u c h w a l a, co następuje:


§ 1


W uchwale, o której mowa w tytule, wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1 ust.3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) przed cmentarzami w okresie od 25.10.2004r. do 03.11.2004r.”


2) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od handlu na terenie

miasta w miejscach innych niż targowiska:

– w kioskach ulicznych, pawilonach sprzedaży ulicznej, przekryciach

namiotowych, barakowozach, urządzeniach rozrywkowych

i obiektach kontenerowych 3,00zł

3) w § 1 dodaje się ust. 5. w brzmieniu:

„5. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od handlu na terenie

miasta w miejscach innych niż wymienione w § 1 ust. 1,2,3,4 10,00zł


4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do poboru opłaty targowej wyznacza się inkasentów:

- Pan Jarosław Kubat

- Pan Mariusz Maciów

- Pan Marian Maniura;

na zastępstwo za wymienione osoby wyznacza się inkasentów:

- Pan Tomasz Świtała

- Pan Marek Susza,

którym z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miejskim


  1. Opłatę targową wynikającą z § 1 pkt. 3 i 4 uiszcza się wg stawek w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu w BSK S.A.

o/Lubliniec Nr 331050114210000000500966783.

Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.”


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 211/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 201/XV/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targo
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:15