UCHWAŁA NR 209/XVI/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU


Z DNIA 29 GRUDNIA 2003 ROKUw sprawie: podatku od środków transportowych na 2004 rokDziałając na podstawie:

 • art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

 • art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm.)

Rada Miejska w Lublińcu uwzględniając rodzaj środka transportowego, jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masą całkowitą, liczbę osi, nacisk siodła ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia

u c h w a l a


§ 1


podatek od jednego środka transportowego w stosunku rocznym:


 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 525,00zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 840,00zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1.050,00zł 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej,

niż 12 ton:Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

14 t

15 i więcej

14 t

15 t

-

840,00

860,00

880,00

860,00

880,00

1.260,00

3 osie

12 t

17 t

19 t

21 t

23 i więcej

17 t

19 t

21 t

23 t

940,00

960,00

980,00

1.000,00

1.020,00

960,00

980,00

1.000,00

1.020,00

1.580,00

4 osie i więcej

12 t

25 t

27 t

29 i wiecej

25 t

27 t

29 t

1.000,00

1.020,00

1.050,00

1.660,00

1.020,00

1.050,00

1.660,00

2.452,80

 1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t do 9 t włącznie 1.000,00

b) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1.155,00.

 1. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa (w tonach)

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 t

18 t

25 t

31 t

18 t

25 t

31 t

1.700,00

1.730,00

1.750,00

1.785,00

1.730,00

1.750,00

1.785,00

1.937,76

3 osie

12 t

40 i więcej

40 t

1.750,00

1.780,00

1.780,00

2.548,65


 1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:


a) od 7 t i poniżej 12 t 525,00


 • z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego.
 1. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:


Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12 t

18 t

25 t

18 t

25 t


1.060,00

1.080,00

1.100,00

1.080,00

1.100,00

1.120,00

2 osie

12 t

28 t

33 t

38 t


28 t

33 t

38 t


1.100,00

1.110,00

1.130,00

1.150,00

1.110,00

1.130,00

1.300,00

1.700,00

3 osie

12 t

38 t


38 t


1.150,00

1.200,00

1.200,00

1.300,00


 • z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego.


 1. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


a) mniej niż 30 miejsc 1.155,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.365,00


§ 2


Uchyla się uchwałę Nr 199/XV/03 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 209/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:14