UCHWAŁA NR 208/XVI/03

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 29 GRUDNIA 2003R.


w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągnięcia w 2004r. kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowegoRada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit.d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) u c h w a l a, co następuje:


§ 1


Upoważnia się Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągnięcia w ING Bank Śląski S.A. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w wysokości 2.000.000 zł ( słownie: dwa miliony złotych ).


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 208/XVI/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Lublińca do zaciągnięcia w 2004r. kredytu na pokrycie występ. w ciągu roku niedobor
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:07.01.2004 16:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:14