Regulamin wypożyczalni

 

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Lublińcu

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Z Wypożyczalni dla Dorosłych mogą korzystać wszystkie osoby, powyżej 15 roku życia.
 2. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać prawomocny dokument tożsamości ze zdjęciem, stwierdzający miejsce zamieszkania i numer PESEL oraz zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Dane osobowe i adresowe Czytelnika mogą być wykorzystywane przez Bibliotekę wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 4. Czytelnik zobowiązany jest uaktualnić informację o miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub nauki i numerze telefonicznym każdorazowo po zmianie.
 5. Korzystanie z Wypożyczalni i Czytelni jest bezpłatne, za okazaniem karty Czytelnika.
 6. Kartę Czytelnika wydaje się bezpłatnie po upływie 1 tygodnia od dnia wprowadzenia danych do bazy komputerowej. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu, celem zablokowania konta. Opłata za zniszczenie lub zagubienie karty oraz wydanie duplikatu wynosi 2,50 zł.
 7. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

- zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,

- używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,

- nietrzeźwych lub będący pod wpływem innych środków odurzających,

- które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy.

 

§ 2

WYPOŻYCZANIE

 

 1. Czytelnik ma wolny dostęp do literatury pięknej, natomiast książki
 2. z literatury popularnonaukowej i księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.

 3. Wypożyczeń dokonuje się wyłącznie za pomocą karty czytelnika.
 4.  

 5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 28 dni.
 6. Limit wypożyczonych książek na koncie Czytelnika wynosi 8 woluminów.
 7.  

 8. Bibliotekarz może:
 9. - wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników,

  - skrócić termin zwrotu książek, jeśli są szczególnie poszukiwanymi pozycjami (np. lektury, podręczniki akademickie itp.)

  - ograniczyć ilość wypożyczanych książek Czytelnikowi przekraczającemu obowiązujące terminy zwrotu.

 10. Każdy Czytelnik odpowiedzialny jest osobiście za stan swojego konta. Jeżeli nie jest możliwe przedłużenie terminu zwrotu książek osobiście, można tego dokonać telefonicznie.
 11. W przypadku kradzieży lub utraty karty czytelnika, do momentu zgłoszenia tego faktu w Wypożyczalni MPBP i zablokowania konta Czytelnika, Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane przez osoby trzecie.
 12. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 13. W razie braku książki w zbiorach, Czytelnik może otrzymać informację,
 14. w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana pozycja.

 15. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki
 16. z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, przy czym pełny koszt czynności tj. sprowadzenia i zwrotu książki ponosi Czytelnik.

 17. Jeżeli Czytelnik zamówił jakąkolwiek książkę, zobowiązany jest do częstego sprawdzania czy dana książka jest już dostępna. Książki rezerwowane przez czytelników powinny być odebrane w ciągu 7 dni. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionej książki.
 18. Księgozbiór podręczny tzn. wydawnictwa encyklopedyczne, informatory, słowniki oraz czasopisma udostępnia się wyłącznie na miejscu
 19. za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego.

 20. Pracownicy Wypożyczalni udzielają informacji o zbiorach, pomagają
 21. w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 22. Istnieje możliwość odwołania przez bibliotekarza rezerwacji i zamówienia książki z przyczyn niezależnych od Biblioteki.

 

§ 3

SANKCJE ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Za przekroczenie terminu zwrotu książek (bez względu na formę zapisu) oraz innych materiałów bibliotecznych, Biblioteka ogranicza prawa
 2. do wypożyczania i pobiera kary za każdą książkę lub inny materiał biblioteczny, oddany po terminie.

 3. Sankcje i kary finansowe wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu książki i nie są zależne od przypomnień i wezwań
 4. do zwrotu. Opłaty za monity pisemne i telefoniczne są identyczne

  z zestawieniem kar regulaminowych naliczanych w systemie komputerowym SOWA.

 5. Przekroczenie terminu zwrotu książek lub innych materiałów bibliotecznych skutkuje zablokowaniem konta Czytelnika w systemie komputerowym SOWA, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczania oraz powoduje naliczanie kar regulaminowych.
 6. Zestawienie kar regulaminowych za książki i inne materiały biblioteczne:
 7. Przekroczenie terminu zwrotu

  Kara finansowa za każdą książkę lub inny materiał biblioteczny

  Od 1 do 28 dni

  1,00 zł

  Od 29 do56 dni

  2,00 zł

  Od 57 do 84 dni

  3,00 zł

 8. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i po wpłaceniu kary finansowej.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KSIĄŻKI I INNE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

 

 1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie
 2. i zagubienie książek lub innych materiałów bibliotecznych.

 3. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości książki (lub innych materiałów bibliotecznych) ustalonej przez bibliotekarza w oparciu
 4. o aktualną cenę rynkową.

 5. Za zgodą kierownika wypożyczalni Czytelnik może w zamian
 6. za zagubioną lub zniszczoną książkę dostarczyć inną o nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

 7. Karze w wysokości 1,00 zł podlega również uszkodzenie kodu kreskowego na książce, uniemożliwiające jej identyfikację przez czytnik elektronicznego systemu SOWA.
 8. Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie na sumy wpłacone tytułem odszkodowania.

 

§ 5

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

 1. W Bibliotece, a szczególnie w Czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz:
 2. - wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów,

  - korzystania z telefonów komórkowych

  - palenia tytoniu,

  - wynoszenia udostępnionych materiałów poza Czytelnię,

  - wynoszenia jakichkolwiek materiałów z Biblioteki bez uprzedniego zarejestrowania u bibliotekarza dyżurnego.

 3. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek działu.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać kierownikowi Wypożyczalni, Instruktorowi lub Dyrektorowi.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 września 2009 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin wypożyczalni
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Mirosława Sawczuk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.12.2003 15:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż