Załącznik do Uchwały

                    Nr 222/XXVII Rady Miejskiej

                    w Lublińcu z dnia 30.11.2000r.

 

 

 

S T A T U T

Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa

w Lublińcu

 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                    § 1

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu, zwany dalej " Zarządem ", działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz U Nr 155, poz. 1014 z 1998r. z późn. zm.),

 2.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym   (Dz U z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm. )

3.       Uchwały Nr 155/XIV/95 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 października 1995r. sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej
i Ciepłownictwa w Lublińcu.

4.      Niniejszego statutu.

 

§ 2

 

1.    Zarząd jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej, nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne, składający się z zakładów i innych komórek organizacyjnych, które określa Regulamin Organizacyjny Zarządu.

 

                                                                     § 3

 

                    Siedzibą Zarządu jest miasto Lubliniec, ul. Sokojna 2.

                                              ROZDZIAŁ II – PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

                                                                   § 4

1. Przedmiotem działania Zarządu jest:

1) Eksploatacja urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, w tym:

- kanalizacji ogólnospławnej  i deszczowej,

- ujęć wód głębinowych,

- stacji uzdatniania wody,

- zbiorników wody czystej,

- hydroforni i przepompowni wody czystej,

- sieci wodociągowej przemysłowej, rozdzielczej i podłączeń domowych,

- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi,

- oczyszczalni mechaniczno- biologicznej ścieków;

2) Konserwacja i remonty urządzeń i sieci wodociągowo – kanalizacyjnych;

3)Dostarczanie wody pitnej gospodarstwom domowym, odbiorcom przemysłowym i innym odbiorcom oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – wraz z pobieraniem opłat;

4) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

- nakazania wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,

- wprowadzanie obowiązku podłączenia obiektów budowlanych na koszt właścicieli do komunalnej sieci kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż ulicy, przy której są usytuowane obiekty;

5) Wykonywanie innych zadań w zakresie wodno – kanalizacyjnym.

2. Zarząd może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą w innych zakresach użyteczności publicznej.

3. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy należące do zadań własnych gminy w przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Radę Miejską lub Zarząd Miejski.

4.  Zarząd może pełnić funkcję inwestora zastępczego w zakresie remontów i modernizacji oraz inwestycji.

                                                     ROZDZIAL III - ORGANIZACJA ZARZĄDU

                                                                 § 5

 

                                  Zarządem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

                                                                 § 6

 

1.       Dyrektora Zarządu zatrudnia Zarząd Miejski w Lublińcu.

Czynności pracodawcy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz.

2.       Dyrektor kieruje Zarządem w imieniu Zarządu Miejskiego, na mocy  i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

                                                                  § 7

 

1.       Dyrektor kieruje Zarządem przy pomocy Głównego Księgowego i innych komórek organizacyjnych.

2.       Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Miejskiego.

                                                                   § 8

 

Strukturę organizacyjną Zarządu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zarządu, zatwierdzany przez Zarząd Miejski.

                                                                  ROZDZIAL IV - MIENIE ZARZADU

                                                                    § 9

 

1.       Mieniem Zarządu jest mienie komunalne oraz środki majątkowe, będące w dniu 31 grudnia 2000r. w posiadaniu Zarządu, a także mienie przekazane Zarządowi przez Zarząd Miejski.

2.       Zarząd gospodaruje przekazanym mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

    

                                                             ROZDZIAŁ V - DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU

                                                                   § 10

 

1.      Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Zarządu, zaciąga zobowiązania do wysokości i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Zarząd Miejski.

2.      Inne osoby działają w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora Zarządu.

3.       Czynności prawne obejmujące zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie mieniem w imieniu Zarządu reguluje pełnomocnictwo.

     Do czynności przekraczających zakres tego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Miejskiego.

4.      Pełnomocników Zarządu ustanawia i odwołuje Dyrektor Zarządu.

5.      Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                      ROZDZIAŁ VI - GOSPODARKA FINANSOWA ZARZĄDU

                                                                   § 11

 

                                                  Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy.

                                                                   § 12

 

1.       Zasady gospodarki finansowej Zarządu regulują przepisy o finansach publicznych.

2.       Zarząd prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

3.       Plan finansowy Zarządu zatwierdza Dyrektor Zarządu z zachowaniem kwot, których wysokość określona została na podstawie odrębnych przepisów.

                                                                   § 13

 

Zarząd prowadzi rachunkowość, zgodnie z typowym planem kont dla zakładów budżetowych oraz sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej, stosując w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości, dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów, podziałki przewidziane w przepisach o kwalifikacji dochodów i wydatków budżetowych.

                                           ROZDZIAŁ VII - SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

                                                                   § 14

 

System kontroli wewnętrznej Zarządu określa Regulamin Kontroli Wewnętrznej opracowany przez Dyrektora Zarządu, a zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

                                           ROZDZIAŁ VIII - PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW  

                                                                   § 15

 

1.        Prawa i obowiązki pracowników określają:

·          Kodeks Pracy,

·          Regulamin Pracy.

2.        System wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania pracowników Zarządu opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Miejski.

                                                   ROZDZIAŁ IX - NADZÓR NAD ZARZĄDEM

                                                                     § 16

 

1.        Nadzór nad działalnością statutową Zarządu sprawuje Zarząd Miejski.

2.        Kontrolę działalności statutowej Zarządu sprawuje Rada Miejska poprzez swoje struktury i Zarząd Miejski.

                                              ROZDZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                                    § 17

 

Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:01.07.2003 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:05.10.2012 09:23