Uchwała Nr 205/XV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2003r.zmieniająca uchwałę Nr 48/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec.


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z póź. zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.718 z póź. zm.)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1


W uchwale Nr 48/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Lubliniec, w brzmieniu określonym uchwałą Nr 55/V/03 z dnia 30 stycznia 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.2 pkt 1 kwotę 110,- zł zastępuje się kwotą 120,- zł.

2) w § 1 ust.2 pkt 2 kwotę 60,- zł zastępuje się kwotą 65,- zł.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca i Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 205/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 48/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prz
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 15:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:03