Uchwała Nr 204/XV/03

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 28 listopada 2003r.zmieniająca uchwałę Nr 47/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Lubliniec.


Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( z póź. zm.) o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) i art. 34 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408, z póź. zm.)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:§ 1


W uchwale Nr 47/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Lubliniec wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.2 pkt 1 kwotę 110,- zł zastępuje się kwotą 120,- zł.

2) w § 1 ust.2 pkt 2 kwotę 60,- zł zastępuje się kwotą 65,- zł.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca i Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń miasta i żłobka.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miejskiej Nr 204/XV/03 z dnia 28 listopada 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 47/IV/02 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:01.12.2003 15:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 14:14